Po študiju v tujini

Po vrnitvi iz tujine študent Erasmus koordinatorici na PEF UM odda Vlogo za priznavanje obveznosti, opravljenih v tujini, ki ji priloži naslednje dokumente:

 - potrdilo o opravljenih obveznostih, »Transcript of Records«,  če ga ni poslala že partnerska institucija iz tujine,

-  potrjen učni sporazum (Learning agreement) z vsemi spremembami

-  Soglasje nosilca nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote,

-  Soglasje k priznavanju zunanje učne enote,

učni načrt ali drug dokument, ki vsebuje podatek o številu učnih ur pri posameznem v tujini opravljenem predmetu.


 Na podlagi tega UM PEF izda Odločbo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.

Študentu se z opravljenimi obveznostmi v tujini priznajo predmeti na študijskem programu PEF UM, za katere je pridobil »Soglasje nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote« oziroma »Soglasje k priznavanju zunanje izbirne učne enote«, ki ga podpiše ECTS koordinator posameznega oddelka PEF UM za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov PEF UM, študentu pa so priznani kot zunanji izbirni predmet. 

Študentu lahko UM PEF pod določenimi pogoji, ki so zapisani v Pravilniku o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujiniprizna opravljen tudi celoten semester.

Če je študent v tujini pripravljal zaključno delo, po vrnitvi iz tujine pridobi od mentorja pisno potrditev, da je opravil vse dogovorjene obveznosti in s tem pridobil število ECTS točk, kot je bilo navedeno v »Izjavi mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk«. Študent potrdilo preda Erasmus koordinatorici. 

Poleg postopka na UM PEF mora študent po vrnitvi iz tujine izpolniti tudi obveznosti, navedene v pogodbi za pridobitev Erasmus dotacije.  
Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853