Študij

Razredni pouk

Velja od 2019/2020

Študijski program druge stopnje Razredni pouk

Učni načrti obveznih predmetov

Učni načrti izbirnih predmetovVelja od 2016/2017

Študijski program druge stopnje Razredni pouk

Učni načrti obveznih predmetov

Učni načrti izbirnih predmetov

Popis sprememb študijskega programa

Velja od 2014/2015

Študijski program druge stopnje Razredni pouk
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program druge stopnje Razredni pouk
Učni načrt predmetov


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica razrednega pouka

Skrajšana oblika: mag. prof. raz. pouka

Število let: 1
Število semestrov: 2
ECTS: 60

Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1.        Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Izobraževanje učiteljev razrednega pouka (0111, 0113) v obsegu 240 ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Opis praktičnega usposabljanja

V študijskem programu Razredni pouk, 2. stopnja, je praktično usposabljanje ena od študijskih obveznosti študentov. Študenti v okviru posameznega izbranega modula v prvem semestru na izbrani osnovni šoli opravijo strnjeno praktično usposabljanje v obsegu 180 ur (6 ECTS). Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral naravoslovno-tehnični modula poteka pri osnovnošolskih predmetih: matematika, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika. Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral družboslovno-humanistični modula poteka pri osnovnošolskih predmetih: slovenski jezik, spoznavanje okolja, družba. Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral modul estetika in gibanje poteka pri osnovnošolskih predmetih: likovna vzgoja, glasbena vzgoja in športna vzgoja. Študent opravlja učno delo samostojno pod vodstvom učitelja mentorja pri vseh dejavnostih pri pouku in zunaj njega, ki so načrtovane v času praktičnega usposabljanja.

Kompetence diplomanta 

  • Poglobljena sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, 
  • temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, 
  • sposobnost učinkovite uporabe znanja v praksi, 
  • razvoj kritične in samokritične presoje, 
  • avtonomnost v strokovnem delu, 
  • komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju, 
  • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, 
  • kooperativnost, učinkovito delo v skupini (in v mednarodnem okolju), 
  • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanj.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)