Študij

Likovna pedagogika

Velja od 2018/2019

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017 dalje

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2015/2016

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika
Učni načrt predmetov


Pripravljalni letnik.docx 


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica likovne pedagogike
Skrajšana oblika: mag. prof. lik. ped.

Število let: 1
Število semestrov: 2
ECTS: 60

Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (1461) v obsegu 240 ECTS.

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo
(2113), grafika (2114), restavratorstvo (2115) v obsegu 180 ECTS, če je pred vpisom v
študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60
ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program.
Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik.

3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo
(2113), grafika (2114), restavratorstvo (2115) v obsegu 240 ECTS. Opraviti mora naslednje
obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS iz pedagoško-didaktičnega sklopa, praktično usposabljanje in izbirnih predmetov pedagoško-psihološko-andragoškega sklopa.

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114), restavratorstvo (2115), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik.

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (1461).

6. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (1461).

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij: slikarstvo (2112), kiparstvo (2113), grafika (2114), restavratorstvo (2115). Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS iz pedagoško-didaktičnega sklopa, praktično usposabljanje in izbirnih predmetov pedagoško-psihološko-andragoškega sklopa.

Opis praktičnega usposabljanja

V študijskem programu Likovna pedagogika 2. stopnja je praktično usposabljanje ena od študijskih obveznosti študentov. Študenti pod okriljem predmetne pedagogike opravijo v prvem semestru na izbrani srednji šoli strnjeno, pedagoško prakso v obsegu 180 ur (6 ECTS). Strnjeno praktično usposabljanje za študenta poteka pri različnih srednješolskih predmetih z likovno usmeritvijo. Študent opravlja učno delo samostojno pod vodstvom učitelja mentorja pri vseh dejavnostih pri pouku in zunaj njega, ki so načrtovane v času praktičnega usposabljanja. Pedagoška praksa je opredeljena v okviru samostojne učne enote Strnjena pedagoška praksa na srednji šoli. Nastopi in hospitacije: v okviru strnjene pedagoške prakse opravi študent 6 nastopov pri likovno usmerjenih predmetih na srednji šoli, 6 hospitacij pri mentorju in 6 hospitacij pri študentu, s katerim je razvrščen na praktično usposabljanje.

Kompetence diplomanta 

Študent bo pridobil naslednje splošne kompetence:
  • kompetence po sposobnosti poglobljene analize, sinteze, kompetence predvidevanja rešitev ter posledic,
  • kompetence, ki omogočajo temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
  • kompetence učinkovite uporabe znanja v praksi,
  • kompetence razvoja kritične in samokritične presoje,
  • kompetence povezane z doseganjem avtonomnosti v strokovnem delu,
  • kompetence komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
  • kompetence po etični refleksiji in zavezanosti profesionalni etiki,
  • kompetence kooperativnosti in učinkovitega dela v skupini (tudi v mednarodnem okolju),
  • kompetence povezane z iniciativnostjo/ambicioznostjo.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)