Študij

Likovna pedagogika

Velja od 2019/2020 dalje

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2018/2019

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017 dalje

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2015/2016

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program druge stopnje Likovna pedagogika
Učni načrt predmetov


Pripravljalni letnik.docx 


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica likovne pedagogike
Skrajšana oblika: mag. prof. lik. ped.

Število let: 1
Število semestrov: 2
ECTS: 60

Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1.        Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (0114) v obsegu 240 ECTS.

2.        Študijski program prve stopnje s strokovnih področij: Likovna umetnost (0213)  v obsegu 180 ECTS.

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 60 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

3.        Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: likovna umetnost (0213)  v obsegu 240 ECTS.

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Opis praktičnega usposabljanja

V študijskem programu Likovna pedagogika 2. stopnja je praktično usposabljanje ena od študijskih obveznosti študentov. Študenti pod okriljem predmetne pedagogike opravijo v prvem semestru na izbrani srednji šoli strnjeno, pedagoško prakso v obsegu 180 ur (6 ECTS). Strnjeno praktično usposabljanje za študenta poteka pri različnih srednješolskih predmetih z likovno usmeritvijo. Študent opravlja učno delo samostojno pod vodstvom učitelja mentorja pri vseh dejavnostih pri pouku in zunaj njega, ki so načrtovane v času praktičnega usposabljanja. Pedagoška praksa je opredeljena v okviru samostojne učne enote Strnjena pedagoška praksa na srednji šoli. Nastopi in hospitacije: v okviru strnjene pedagoške prakse opravi študent 6 nastopov pri likovno usmerjenih predmetih na srednji šoli, 6 hospitacij pri mentorju in 6 hospitacij pri študentu, s katerim je razvrščen na praktično usposabljanje.

Kompetence diplomanta 

Študent bo pridobil naslednje splošne kompetence:
  • kompetence po sposobnosti poglobljene analize, sinteze, kompetence predvidevanja rešitev ter posledic,
  • kompetence, ki omogočajo temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
  • kompetence učinkovite uporabe znanja v praksi,
  • kompetence razvoja kritične in samokritične presoje,
  • kompetence povezane z doseganjem avtonomnosti v strokovnem delu,
  • kompetence komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
  • kompetence po etični refleksiji in zavezanosti profesionalni etiki,
  • kompetence kooperativnosti in učinkovitega dela v skupini (tudi v mednarodnem okolju),
  • kompetence povezane z iniciativnostjo/ambicioznostjo.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)