Študij

Športno treniranje

Velja od 2014/2015

Študijski program druge stopnje Športno treniranje
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program druge stopnje Športno treniranje
Učni načrt predmetov


Pogoji za napredovanje


Pridobljen strokovni naziv: magister/magistrica športnega treniranja
Skrajšana oblika: mag. šp. tren.

Število let: 2
Število semestrov: 4
ECTS: 120

Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Športno treniranje se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: šport (813), športna vzgoja (1462).

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: terapija in rehabilitacija (726), izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143), izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 36 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti iz študijskega programa I. stopnje Športno treniranje: Izbrani šport 1 (12 ECTS), Izbrani šport 2 (12 ECTS), Teorija športnega treniranja 1 (6 ECTS) in Teorija športnega treniranja 2 (6 ECTS).

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: šport (813), športna vzgoja (1462).

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij: terapija in rehabilitacija (726) izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143),
izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441), če je pred vpisom v študijski program
opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 36 ECTS, ki jih
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti iz študijskega programa I. stopnje Športno treniranje: Izbrani šport 1 (12 ECTS), Izbrani šport 2 (12 ECTS), Teorija športnega treniranja 1 (6 ECTS) in Teorija športnega treniranja 2 (6 ECTS).

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: šport (813), športna vzgoja (1462). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij:
terapija in rehabilitacija (726) izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143),
izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: šport
(813), športna vzgoja (1462). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: terapija in rehabilitacija (726) izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143), izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Kompetence diplomanta 

  • Sposobnost za opravljanje trenerskega poklica s poglobljenim strokovnim poznavanjem izbranega športa,
  • sposobnost samostojnega kreativnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela na področju športnega treniranja usmerjenega v izbrano športno panogo,
  • konkretno obvladovanje temeljnega znanja iz izbrane športne panoge,
  • sposobnost skupinskega, timskega strokovnega in raziskovalnega dela na nacionalni in mednarodni na področju športa ali njegove ožje športne discipline,
  • sposobnost za uporabo in razumevanje sodobnih informacijskih tehnoloških konceptov ter uspešno uporabo splošnih kvantitativnih in kvalitativnih metodologij pri strokovnem in raziskovalnem delu,
  • sposobnost za uspešno komunikacijo in interpretacijo znanstvenih ugotovitev na področju športnega treniranja, upoštevajoč primerno raven etične refleksije in lastne zavezanosti k profesionalni etiki,
  • sposobnost za opravljanje strokovno in znanstveno zahtevnih organizacijskih in izvedbenih opravil v stroki.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)