Študij

Predšolska vzgoja

Velja od 2019/2020

Visokošolski strokovni študijski program1. stopnje Predšolska vzgoja

Učni načrti predmetov

Predmetnik

Velja od 2018/2019

Visokošolski strokovni študijski program1. stopnje Predšolska vzgoja

Učni načrti predmetov

Velja od 2017/2018

Visokošolski strokovni študijski program1. stopnje Predšolska vzgoja

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrt predmetov


Pridobljen strokovni naziv: diplomirana vzgojiteljica/diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Skrajšana oblika: dipl. vzg. (VS)

Število let: 3
Število semestrov: 6
ECTS: 180

Opis praktičnega usposabljanja

Študijski program predvideva praktično usposabljanje v vseh treh letnikih. Obseg praktičnega usposabljanja znaša 660 ur oziroma 22 ECTS, delež v celotnem programu znaša 12,2%. Praktično usposabljanje 1,2,3,4,6 in 7 se izvaja v obliki integrirane prakse. Integrirana praksa se izvaja v vseh treh letnikih v obsegu 10 ECTS kreditnih točk pod okriljem predmetov oziroma visokošolskih učiteljev. Študent bo predvidoma en dan v tednu v vrtcu ali 1. razredu osnovne šole izvajal konkretne naloge (načrtno opazovanje različnih vidikov vzgojno-izobraževalnega dela, analize, obiski in spoznavanje institucij itd.). Praktično usposabljanje 5 in 8 se izvaja v obliki strnjene prakse. Strnjena praksa se izvaja v drugem in tretjem letniku študija v obsegu 12 ECTS kreditnih točk. V drugem letniku traja strnjena praksa dva tedna (4 ECTS), in se izvaja v vrtcu, v tretjem letniku traja štiri tedne (8 ECTS) in se izvaja tri tedne v vrtcu in en teden v 1. razredu osnovne šole.

Kompetence diplomanta 

V okviru dodiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja bodo študentke in študenti pridobili naslednje splošne kompetence:
  • sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev ter posledic,
  • sposobnost uporabe znanj v praksi,
  • razvoj kritične in samokritične presoje,
  • spretnosti komuniciranja in delovanja v timu,
  • iniciativnost v procesu vseživljenjskega učenja,
  • senzibilnost za okolje, kulturno in narodno identiteto,
  • načrtovanje in izvajanje dejavnosti,
  • razumevanje posameznika, njegovih vrednot in vrednostnih sistemov.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)