Študij

Likovna pedagogika

Velja od 2019/2020

Univerzitetni študijski program1.stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Predmetnik

Velja od 2018/2019

Univerzitetni študijski program1.stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2017/2018

Univerzitetni študijski program1.stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Likovna pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Likovna pedagogika

Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Likovna pedagogika

Učni načrt predmetov


Pridobljen strokovni naziv: profesor/profesorica likovne pedagogike (UN)

Skrajšana oblika: prof. lik. ped. (UN)

Število let: 4
Število semestrov: 8
ECTS: 240

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje, kot ena temeljnih usmeritev pri posodabljanju evropskih študijskih programov, je v novih programih Likovna pedagogika prve stopnje (dodiplomski študij) in druge stopnje (podiplomski študij), v prenovljeni obliki in povečananem obsegu načrtovana skozi tri letnike. Celotni delež v obeh programih tako znaša 15 ECTS, od tega na prvi stopnji 9 ECTS in na drugi stopnji 6 ECTS. V štiriletnem študiju prve stopnje (dodiplomski študij) se študent v smislu opazovanja učnega procesa sreča z opazovalno prakso že v zgodnjem obdobju svoje pedagoške rasti in sicer v drugem letniku (90 ur oz. 1 teden oz. 3 ECTS). V tretjem letniku pa se praksa pojavi v strnjeni obliki in je organizirana na izbrani osnovni šoli (180 ur oz. 3 tedne oz. 6 ECTS).

Kompetence diplomanta 

V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Likovna pedagogika bodo študentje pridobili spodaj navedene splošne kompetence:
  • sintetično analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov,
  • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
  • kooperativnost, delo v skupini,
  • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
  • uporaba znanja v praksi,
  • avtonomnost v strokovnem delu, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost,
  • splošna razgledanost, temeljna sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij,
  • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja,
  • občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost,
  • temeljna informacijska pismenost, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)