Študij

Inkluzija v vzgoji in izobraževanju

Velja od 2019/2020
Študijski program druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 
Učni načrti predmetov

Velja od 2018/2019
Študijski program druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju
Učni načrti predmetov

Velja od 2017/2018
Študijski program druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju
Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017

Študijski program druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju
Učni načrti predmetov
Popis sprememb študijskega programa

Velja od 2015/2016
Študijski program druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju
Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015
Študijski program druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju
Učni načrti predmetov

Velja od 2013/2014

Študijski program druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju
Učni načrti predmetovPridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Skrajšana oblika: mag. prof. inkl. ped.

Število let: 2
Število semestrov: 4
ECTS: 120

Kratka vsebinska sestava študijskega programa:

Program je sestavljen iz splošnejših teoretičnih vsebin v prvem delu (prvi semester) in specifično strokovnih vsebin v drugem delu (drugi in tretji semester). Program ponuja velik izbor izbirnih predmetov, tri od teh si študenti izberejo v tretjem semestru. V četrtem semestru program vključuje praktično usposabljanje in pripravo magistrske naloge.

Predmetnik (pdf)

Pogoji za vpis 

V študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:

1.        študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: s področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev (01);

2.  študijski program prve stopnje s področja: psihologija (0313), socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik (0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222), geografija (0314), sociologija (0314), filozofija (0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj najmanj 31 ECTS iz predmetov: pedagogika (7 ECTS), specialna pedagogika (5 ECTS), pedagoška psihologija (3 ECTS), razvojna psihologija (6 ECTS), didaktika (5 ECTS) in metodologija pedagoškega raziskovanja (5 ECTS), kandidat pa jih je lahko opravil med dosedanjim študijem, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

3.  univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: študijski program s področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev (01). Kandidatom se lahko prizna do 60 ECTS;

4.  univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004,  s področja: psihologija (0313), socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik (0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222), geografija (0314), sociologija (0314), filozofija (0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je kandidat opravil pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z ZOFVI, 100. člen (Ur.l. RS 16/2007). Kandidatom se lahko prizna do 30 ECTS;

5.  visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 za področje izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok (0112);

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Diferencialni izpiti

Navodila za diferencialne izpite za štud. leto 2019 2020.docx

Seznam predmetov za diferencialne izpite in kontakti profesorjev:

 PredmetKontakti
 Specialna pedagogikaRed. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc,
e-pošta:majda.schmidt@um.si
http://www.pef.um.si/profesor/68/majda+schmidt+krajnc
 PedagogikaIzr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,
e-pošta: tina.vrsnik@um.si
http://www.pef.um.si/profesor/73/tina+vrsnik+perse
 Pedagoška psihologijaIzr. prof. dr. Katja Košir,
e- pošta:katja.kosir@um.si
http://www.pef.um.si/profesor/66/katja+kosir
 Razvojna psihologijaRed. prof. dr. Zlatka Cugmas,
e-pošta:zlatka.cugmas@um.si
http://www.pef.um.si/profesor/63/zlatka+cugmas
 DidaktikaRed. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
e-pošta:milena.grmek@um.si
http://www.pef.um.si/profesor/65/milena+ivanus+grmek
 Metodologija pedagoškega raziskovanjadoc. dr. Tomaž Bratina,
e-pošta: tomaz.bratina@um.si
http://pef.um.si/profesor/61/tomaz+bratina


Predmetno specifične kompetence diplomanta

Kandidat bo s študijem pridobil naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • Poznavanje koncepta inkluzije in ključnih dejavnikov, ki omogočajo učinkovito učenje in poučevanje vseh učencev.
 • Usposobljenost za prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami in pomoč pri usmerjanju v ustrezne programe VIZ.
 • Sposobnost individualiziranega in diferenciranega načrtovanja dejavnosti v razredu (skupini), ki vključuje vsakega posameznika z namenom olajšati in spodbuditi proces učenja.
 • Izbira in izvajanje ustreznih pristopov, metod, strategij dela in prilagoditev glede na specifične potrebe posameznika.
 • Sposobnost prilagajanja dela, učnih pripomočkov in gradiv za učence s posebnimi potrebami (v nadaljevanju UPP).
 • Vodenje in organiziranje individualnega in skupinskega vzgojno svetovalnega dela za učence s PP in njihove družine.
 • Spodbujanje in razvijanje socialno-emocionalnega učenja.
 • Podpiranje in razvijanje sodelovanja, tutorstva in pomoči med učenci z namenom izboljšanja učenja, medsebojnih odnosov in večjega sprejemanja individualnih razlik.
 • Pedagoško vodenje razreda, skupine, posameznikov.
 • Zmožnost sodelovanja in timskega dela z drugimi učitelji in strokovnimi delavci, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu z UPP.
 • Sposobnost oblikovanja celovite ocene potreb UPP ter uporabe ustreznih postopkov, metod in tehnik za pripravo in izvajanje individualiziranih programov.
 • Zmožnost identifikacije in analize preprek, ovir, razpoložljivih virov ter proaktivno reševanje problemov.
 • Avtonomno izvajanje in sodelovanje v raziskavah ter ustvarjanje novega znanja, oblikovanje novih praks.
 • Poznavanje metod reflektiranja ter sposobnost uporabe za lasten profesionalni razvoj in razvoj stroke.
 • Podpora in sodelovanje z družinami UPP .
 • Vrednotenje, kritična evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela z UPP, obstoječe prakse, politike in raziskovanja VIZ za UPP.
 • Razumevanje in obvladovanje strategij dela z UPP (preventivne, kompenzacijske, osebnostno in socialno integrativne).
 • Razumevanje pomena pluralizma, multikulturnosti in marginaliziranih skupin v sodobni družbi in specifičnih kulturah.
 • Poznavanje in prepoznavanje različnih potreb učencev v multikulturnem okolju.
 • Poznavanje temeljnih strategij za premagovanje različnih posebnosti multikulturnih okolij (jezikovna različnost, pismenost, sodelovanje s starši).
 • Razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje (učenje učenja, IKT).
 • Razvijanje lastne profesionalnosti, znanja in razumevanja na področju inkluzivne pedagogike.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije:
Referat za podiplomski in izredni študij
natalija.tacer@um.si
02 22 93 868


You'll need Skype CreditFree via Skype

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)