Erasmus+ Razpis za študijsko leto 2018/2019 - programske države

NOVO: II. RAZPISNI ROK RAZPISA ZA ŠTUDIJ V PROGRAMSKIH DRŽAVAH


II. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+ v programskih državah za študijsko leto 2018/2019 je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru.


I. razpisni rok programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2018/2019  je potekel. 

Opis prijave je še vedno objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru.   


Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija. 

V razpisu, ki velja za vse študente Univerze v Mariboru, so navedeni pogoji za kandidiranje, pojasnjen pa je tudi natančen postopek prijave.

Študentje se lahko prijavijo na institucije, s katerimi ima Pedagoška fakulteta UM (UM PEF ) podpisan medinstitucionalni sporazum.

Pri prijavi na razpis morajo študenti PEF UM upoštevati tudi interne zahteve fakultete (v nadaljevanju) in Pravilnik o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini.

Interni postopek prijave na Pedagoški fakulteti UM - prijava na prvo fazo (do 15. 3. 2018)

Pri prijavi na razpis morajo študentje PEF UM upoštevati naslednje interne zahteve PEF UM: 

I.  Prva faza:


Do vključno 15. 3. 2018 do 14. ure študentje:

1) potrdijo (oddajo) elektronsko prijavo prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru:  https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx in

2) oddajo naslednje dokumente Erasmus koordinatorici UM PEF, Jeleni Krivograd (pisarna 01.59):

a) natisnjeno in podpisano Erasmus prijavo; prijavni obrazec je dostopen na spletni strani https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx (lahko manjka še izpolnjen obrazec za študijski program - Learning Agreement).

b) kopijo osebnega dokumenta;

c)  potrdilo o opravljenih izpitih v angleškem jeziku; dobite ga v referatu.

II. Druga faza:

Študentje do vključno 8. 5. 2018 do 14. ure Erasmus koordinatorici UM PEF, Jeleni Krivograd (pisarna 01.59), oddajo:

1) Popolno ERASMUS prijavo vključno s študijskim programom – Learning Agreement, kamor vpišejo predmete, ki jih bodo opravljali na tuji instituciji.

Če bodo na tuji instituciji pripravljali zaključno delo (diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo) ali del zaključnega dela, vpišejo v Študijski sporazum »Priprava diplomskega dela (magistrskega dela/doktorske disertacije)« oziroma v angleškem jeziku »Work on the Bachelor thesis (Master thesis/PhD thesis«).1) 

2a)   Obrazec »Soglasje nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote«.

Za vsak predmet, za katerega študent želi, da se mu prizna kot opravljena obveznost na matični fakulteti, pridobi soglasje nosilca primerljivega predmeta na UM  na obrazcu »Soglasje nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote«. Nosilec predmeta preveri, ali izbrani predmet na tuji instituciji vsebinsko in po obsegu ustreza predmetu, katerega nosilec je. Priporočljivo je, da študenti predložijo učni načrt predmeta na tuji instituciji. Če se na podlagi dostopnih informacij nosilec o priznavanju predmeta ne more odločiti, lahko študent znova zahteva priznanje predmeta po vrnitvi iz tujine ob predložitvi gradiv, izdelkov, nalog, itd.

2b)   Obrazec »Soglasje k priznanju zunanje učne enote«.

Študent lahko v tujini opravi tudi obveznost, ki ni del njegovega matičnega študijskega programa. V skladu z akreditiranimi študijskimi programi UM PEF se lahko študentu prizna do največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven matičnega študijskega programa za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov UM PEF. V tem primeru študent po vrnitvi iz tujine izpolni obrazec »Soglasje k priznanju zunanje izbirne učne enote«, ki ga potrdi ECTS koordinator posameznega oddelka UM PEF.

3Obrazec »Izjava mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk «.

Za priznanje ECTS točk pri pisanju zaključnega dela v tujini študent pridobi izjavo mentorja na obrazcu 'Izjava mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk'. Pripravo zaključnega dela z ECTS točkami ovrednoti mentor, a največ do vrednosti ECTS, določenih v učnem načrtu študijskega programa. Če tema zaključnega dela še ni bila potrjena, se napiše predvidena tema.

 4) Prijavni obrazec tuje institucije.

Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije, izpolni tudi od njih zahtevane dokumente in poskrbi, da so pravočasno (najkasneje dva tedna pred rokom za oddajo) predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico.

Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1, če bodo študenti v enakem letniku, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

1. študentje, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus študiju v tujini

2.  študentje višjega letnika, 

3. študenti, ki še niso nikoli študirali v tujini,

4. študentje z višjo povprečno oceno. 


Prijava na tujo institucijo

Obrazci, ki jih oddate na UM PEF in s tem tudi na UM, so namenjeni internemu postopku izbire na ravni UM. Dodatno se morate prijaviti na tujo institucijo v skladu z njihovimi zahtevami.  

Na spletni strani partnerske institucije v tujini preverite dodatne zahteve in postopke, izpolnite tudi od njih zahtevane dokumente in poskrbite, da bodo pravočasno (najkasneje dva tedna pred rokom za oddajo) predani v podpis Erasmus koordinatorici na UM PEF in do roka poslani na institucijo gostiteljico.

 

Postopek po opravljenih obveznostih na tuji instituciji

 Po vrnitvi iz tujine študent Erasmus koordinatorici na PEF UM odda Vlogo za priznavanje obveznosti, opravljenih v tujini, ki ji priloži naslednje dokumente:

 - »Transcript of Records« oz. potrdilo o opravljenih obveznostih, če ga ni poslala že partnerska institucija iz tujine,

-  Potrjen učni sporazum (Learning agreement) z vsemi spremembami

-  Soglasje nosilca nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote,

-  Soglasje k priznanju zunanje učne enote

 Na podlagi tega UM PEF izda Odločbo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.

Študentu se z opravljenimi obveznostmi v tujini priznajo predmeti na študijskem programu UM PEF , za katere je pridobil »Soglasje nosilca nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote« oziroma »Soglasje k priznanju zunanje učne enote«, ki ga podpiše ECTS koordinator posameznega oddelka UM PEF za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov UM PEF , študentu pa so priznani kot zunanji izbirni predmet.

Predmeti, za katere je nosilec odločil, da se lahko delno priznajo, se ne priznajo z odločbo, ampak študent po dogovoru z nosilcem predmeta opravi dodatne obveznosti ter se prijavi na izpitni rok z elektronsko prijavnico. Končno oceno predmeta poda nosilec.

Če je študent v tujini pripravljal zaključno delo, po vrnitvi iz tujine pridobi od mentorja pisno potrditev, da je opravil vse dogovorjene obveznosti in s tem pridobil število ECTS točk, kot je bilo navedeno v »Izjavi mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk«. Študent potrdilo preda Erasmus koordinatorici. 

Poleg postopka na UM PEF mora študent po vrnitvi iz tujine izpolniti tudi obveznosti, navedene v pogodbi za pridobitev Erasmus dotacije.