Erasmus+ Razpis za študijsko leto 2019/2020 - programske države

NOVO:  RAZPIS ZA ŠTUDIJ V PROGRAMSKIH DRŽAVAH 2019/2020

Razpis  programa Erasmus+ za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2019/2020 je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija. 

V razpisu, ki velja za vse študente Univerze v Mariboru, so navedeni pogoji za kandidiranje, pojasnjen pa je tudi natančen postopek prijave.

Študentje se lahko prijavijo na institucije, s katerimi ima Pedagoška fakulteta UM (UM PEF ) podpisan medinstitucionalni sporazum.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za odobritev finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

 • 10 ECTS za trimester,
 • 20 ECTS za semester in
 • 40 ECTS za študijsko leto.

Interni postopek prijave na Pedagoški fakulteti UM - prijava na prvo fazo (do 15. 3. 2018)

Pri prijavi na razpis morajo študenti PEF UM upoštevati tudi interne zahteve fakultete (v nadaljevanju) in Pravilnik o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini. 


I.  Prva faza:

Do vključno 15. 3. 2019 do 14. ure študentje:

1) potrdijo (oddajo) elektronsko prijavo prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru:  https://studentexchange.um.si in

2) oddajo naslednje dokumente Erasmus koordinatorici UM PEF, Jeleni Krivograd (pisarna 01.59):

a) natisnjeno in podpisano Erasmus prijavo; prijavni obrazec je dostopen na spletni strani https://studentexchange.um.si (lahko manjka še izpolnjen obrazec za študijski program - Learning Agreement).

b)  potrdilo o opravljenih izpitih v angleškem jeziku; dobite ga v referatu.


II. Druga faza:


Študentje do vključno 24. 5. 2019 do 14. ure Erasmus koordinatorici UM PEF, Jeleni Krivograd (pisarna 01.59), oddajo:

1. Popolno ERASMUS prijavo vključno s študijskim programom – Learning Agreement, kamor vpišejo predmete, ki jih bodo opravljali na tuji instituciji.Če bodo na tuji instituciji pripravljali zaključno delo (diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo) ali del zaključnega dela, vpišejo v Študijski sporazum »Priprava diplomskega dela (magistrskega dela/doktorske disertacije)« oziroma v angleškem jeziku »Work on the Bachelor thesis (Master thesis/PhD thesis«).

2. Obrazec »Soglasje nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote«.

Za vsak predmet, za katerega študent želi, da se mu prizna kot opravljena obveznost na matični fakulteti, pridobi soglasje nosilca primerljivega predmeta na PEF UM na obrazcu »Soglasje nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote«. Študent mora nosilcu predmeta predložiti opis predmeta ali učni načrt predmeta s tuje institucije v jeziku, ki ga nosilec razume. Če se na podlagi dostopnih informacij nosilec o priznavanju predmeta ne more odločiti, lahko študent znova zahteva priznanje predmeta po vrnitvi iz tujine ob predložitvi gradiv, izdelkov, nalog ali drugih ustreznih dokazil. 

3. Obrazec »Soglasje k priznavanju zunanje učne enote«.

Študent lahko v tujini opravi tudi obveznost, ki ni del njegovega matičnega študijskega programa. V skladu z akreditiranimi študijskimi programi PEF UM se lahko študentu prizna do največ 10 ECTS znanja, pridobljenega izven matičnega študijskega programa za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov PEF UM. V tem primeru študent po vrnitvi iz tujine izpolni obrazec »Soglasje k priznavanju zunanje izbirne učne enote«, ki ga potrdi ECTS koordinator posameznega oddelka UM PEF.

4. Obrazec »Izjava mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk «.

Za priznanje ECTS točk pri pisanju zaključnega dela v tujini študent pridobi izjavo mentorja na obrazcu 'Izjava mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk'. Pripravo zaključnega dela z ECTS točkami ovrednoti mentor, a največ do vrednosti ECTS, določenih v učnem načrtu študijskega programa. Če tema zaključnega dela še ni bila potrjena, se napiše predvidena tema.

5. Prijavni obrazec tuje institucije.

Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini:

 • ugotovi, do katerega datuma se mora na tujo institucijo prijaviti,
 • izpolni in/ali odda dokumente, ki jih za prijavo zahteva tuja institucij
 • ugotovi dodatne zahteve in postopke tuje institucije in jih izpolni,
 • dokumente pravočasno (najkasneje dva tedna pred rokom za oddajo) preda v podpis koordinatorju na Pedagoški fakulteti in
 • jih do zahtevanega roka pošlje na institucijo gostiteljico.

Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1, če bodo študenti v enakem letniku, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

 1. študentje, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus študiju v tujini
 2.  študentje višjega letnika, 
 3. študenti, ki še niso nikoli študirali v tujini,
 4. študentje z višjo povprečno oceno. 

Prijava na tujo institucijo


Obrazci, ki jih oddate na UM PEF in s tem tudi na UM, so namenjeni internemu postopku izbire na ravni UM. Dodatno se morate prijaviti na tujo institucijo v skladu z njihovimi zahtevami.  

Na spletni strani partnerske institucije v tujini preverite zahteve in postopke, izpolnite tudi od njih zahtevane dokumente in jih pravočasno (najkasneje dva tedna pred rokom za oddajo) predate v podpis Erasmus koordinatorici na PEF UM in do roka pošljete na institucijo gostiteljico.


Postopek po opravljenih obveznostih na tuji instituciji


Po vrnitvi iz tujine študent Erasmus koordinatorici na PEF UM odda Vlogo za priznavanje obveznosti, opravljenih v tujini, ki ji priloži naslednje dokumente:

 - potrdilo o opravljenih obveznostih, »Transcript of Records«,  če ga ni poslala že partnerska institucija iz tujine,

-  potrjen učni sporazum (Learning agreement) z vsemi spremembami

-  Soglasje nosilca nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote,

-  Soglasje k priznavanju zunanje učne enote,

učni načrt ali drug dokument, ki vsebuje podatek o številu učnih ur pri posameznem v tujini opravljenem predmetu.

Na podlagi tega UM PEF izda Odločbo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.

Študentu se z opravljenimi obveznostmi v tujini priznajo predmeti na študijskem programu PEF UM, za katere je pridobil »Soglasje nosilca učne enote k priznavanju nadomestne učne enote« oziroma »Soglasje k priznavanju zunanje izbirne učne enote«, ki ga podpiše ECTS koordinator posameznega oddelka PEF UM za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov PEF UM, študentu pa so priznani kot zunanji izbirni predmet. 

Študentu lahko UM PEF pod določenimi pogoji, ki so zapisani v Pravilniku o opravljanju študijskih obveznosti študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru v tujini, prizna opravljen tudi celoten semester.

Če je študent v tujini pripravljal zaključno delo, po vrnitvi iz tujine pridobi od mentorja pisno potrditev, da je opravil vse dogovorjene obveznosti in s tem pridobil število ECTS točk, kot je bilo navedeno v »Izjavi mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk«. Študent potrdilo preda Erasmus koordinatorici. 

Poleg postopka na UM PEF mora študent po vrnitvi iz tujine izpolniti tudi obveznosti, navedene v pogodbi za pridobitev Erasmus dotacije.  
Kontakt

Erasmus koordinatorica UM PEF:
Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
02 2293 853