Študij

Ureditev vpisa, oddaja prošenj - za redne študente 1. stopnje

1. VPISNI TERMINI IN NAČIN ODDAJE VPISNE DOKUMENTACIJE
2. VPISNA DOKUMENTACIJA
3. POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
4. UREDITEV VPISA
5. VIŠINA VPISNIH STROŠKOV IN NAČIN PLAČILA
6. VPIS V VIŠJI LETNIK
7. PONOVNI VPIS V LETNIK
8. VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
9. PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
10. ODDAJA PROŠENJ ŠTUDENTOV ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
11. POMEMBNE INFORMACIJE IN ZANIMIVE POVEZAVE

  1. VPISNI TERMINI IN NAČIN ODDAJE VPISNE DOKUMENTACIJE

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v  višji letnik oz. za vpis v absolventski staž,  odda vpisno dokumentacijo v času od 30. 8., po 8. uri, do 18. 9. 2017.

   Po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov: Pedagoška fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor; s pripisom »redni študij 1. stopnja«.

 Osebno, vsak delovni dan med 8.00 in 9.00 uro v glavni pisarni, št. 0.10.

 

Študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis in  bodo oddali prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, upoštevajo vpisne termine, ki so navedeni v točki “prošnje študentov za Komisijo za študijske zadeve”.

2.VPISNA DOKUMENTACIJA

 • natisnjen in podpisani e- vpisni list;
 • študentska izkaznica; 
 • kuverta A5 format z naslovom študenta in znamko v vrednosti 1,29 EUR, če je naslov študenta v Republiki Sloveniji, oz. 4,00 EUR, če je naslov študenta v tujini.  

 3. POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA

Elektronski vpis se v skladu z objavljenimi navodili opravi preko AIPS računa, in sicer tako, da študent:

 • izpolni študentsko anketo za vsako posamezno učno enoto,
 • preveri zapisane podatke na vpisnem listu in vpiše manjkajoče ali spremenjene podatke (davčno številko, telefon, GSM; vpiše se tudi morebitna sprememba stalnega bivališča),
 • izbere izbirni-e predmet-e, če to določa študijski program (glej razlago v APIS-u),
 • v komentar vpiše potrebno število potrdil o vpisu in izpitih, kdor jih potrebuje več, kot je določeno (glej: potrdila).
 • Po vnosu podatkov vpisni list potrdite, ga natisnite, vpišite datum in se podpišite. 
 • Če se izpiše opomba »pogoji niso opravljeni«:

  Je potrebno preveriti, ali so vneseni vsi opravljeni izpiti. Če vsi izpiti niso vneseni, ni  možno potrditi in natisniti vpisnega lista. Počakati je potrebno, da profesor potrdi ocene v AIPS-U.

   Kdor je oddal prošnjo na KŠZ, mora  počakati  na rešitev prošnje in vnos rešitve v AIPS-U.

  Kdor se vpisuje na osnovi odobritve KŠZ PEF UM, vpiše v komentar  datum seje KŠZ PEF UM in številko sklepa.

Potrdila

Vsak študent bo prejel 2 potrdili o vpisu in 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. Kdor potrebuje več potrdil, naj dodatno število vpiše v komentar na e-vpisnem listu.  


4. UREDITEV VPISA

Vpis bo urejen predvidoma  v roku enega tedna od prejema popolne vpisne dokumentacije. Na   AIPS računu se lahko preveri status e-vpisa. Izpiše se opomba:

 • neobdelan - pomeni, da vpis še ni v urejanju;

·         odprt - pomeni, da z vpisno dokumentacijo oz. z vpisnim listom ni vse v redu. Razlog bo zapisan v komentarju referenta;

·         vpisan - pomeni, da je vpis urejen.

Zahtevana potrdila ter študentska izkaznica bodo poslana v kuverti, priloženi k vpisni dokumentaciji, priporočeno na domač naslov.

Za študenta, ki ne priloži kuverte, se upošteva, da bo potrdila in študentsko izkaznico dvignil osebno v službi za študentske zadeve.

 

5. VIŠINA VPISNIH  STROŠKOV  IN NAČIN PLAČILA

Po ureditvi vpisa bodo študenti na dom prejeli račun s položnico za plačilo vpisnine in drugih stroškov. Stroški so naslednji:

-       Vpisnina (vključuje hologramsko nalepko, prispevek za informacijski sistem, prispevek za knjižnice članic UM in UKM) – v znesku 17,00 EUR in

-       Prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov po predlogu ŠS (za vse študente) – v znesku 3,00 EUR.


6. VPIS V VIŠJI LETNIK

Študent, ki je izpolnil vse s študijskim programom določene obveznosti, napreduje v naslednji letnik. Pogoji za napredovanje so zapisani v študijskih programih. Objavljeni so tudi na spletni strani fakultete http://pef.um.si/272/pogoji+za+napredovanje.

 Študentu, ki ni izpolnil vseh študijskih obveznosti, lahko Komisija za študijske zadeve  PEF UM, na njegovo prošnjo, izjemoma odobri vpis v višji letnik. Tak vpis se odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.  (Glej točko prošenje študentov za KŠZ).

Študent, ki je prekinil študij po »starem« študijskem programu in želi študij nadaljevati,  mora oddati Prijavo za vpis. Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v   točki » XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode), str. 13, Razpis za vpis v študijskem letu 2017/18, ki je objavljen na:    http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx .  Študent, ki je že izkoristil pravico do ponavljanja ali spremembe študijskega programa, se lahko prijavi, vendar bo plačal šolnino. Komisija za študijske zadeve bo posameznemu študentu določila letnik vpisa.


 7. PONOVNI VPIS V LETNIK

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

Za ponovni vpis v letnik je treba oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za ponovni vpis odda študent:

-          ki je redno sodeloval pri vseh oblikah izvajanja programa in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS;

-          ki je redno sodeloval pri vseh oblikah izvajanja programa in je opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi.

Upravičeni razlogi so opredeljeni v Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM (Obvestila XXVII-3-2009) – v nadaljevanju: Merila za presojo prošenj študentov. (Glej točko oddaja prošenj študentov).


8. VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ   

V absolventski staž se vpisujejo študenti po zadnjem letniku študijskega programa. Če je študent v študijskem letu 2012/13 in nadalje ponavljal letnik ali spremenil študijski program, izgubi pravico do vpisa v absolventski staž.  

Za vpis v absolventski staž ni izpitnih  pogojev.

Študenti, ki so oz. bodo zaključili študij na 1. stopnji v tekočem študijskem letu, se v absolventski staž ne morejo več vpisati.


9.  PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA     

Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim statusom in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

O podaljšanju statusa študenta odloča pristojna komisija Senata članice univerze na podlagi prošnje študenta.

 Za podaljšanje statusa je potrebno oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve PEF UM.(Glej točko prošnje študentov).


10.  ODDAJA PROŠENJ ŠTUDENTOV ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Termini za oddajo prošenj in datum obravnave 

 • do 30. 8. 2017 je rok za oddajo prošnje za podaljšanje statusa študenta; obravnavane bodo na seji KŠZ, 6. 9. 2017;

 

 • do 6. 9. 2017 je rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi pogoji in prošnje za ponovni vpis.  Prošnje bodo obravnavane na seji KŠZ, 13. 9. 2017. V tem roku ne oddajo prošnje študenti, ki še čakajo na rezultate izpitov.

 

 •  do 13. 9. 2017 je rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi pogoji, za ponovni vpis, za spremembo načina študija, za pridobitev posebnega statusa študenta. Prošnje, razen za spremembo načina študija, bodo obravnavane na seji KŠZ, 20. 9. 2017; slednje bodo obravnavane naknadno, v zadnjem tednu septembra.

Način oddaje prošnje in obvezne priloge

Prošnjo je potrebno oddati na  ustreznem obrazcu »Prošnja za  vpis, ponovni vpis in podaljšanje ABS«, ki je objavljen na spletni strani fakultete/študenti/obrazci za komisijo za študijske zadeve: 

 http://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve

 

K prošnji je potrebno obvezno priložiti:

 • dokumentacijo, zahtevano v Merilih za presojo prošenj za posamezni primer in

·         potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,10 EUR 

Navedeni znesek se nakaže po plačilnem nalogu (na banki, pošti ali e-plačilo):  

Nalogodajalec:  podatki študenta (ne staršev)

Prejemnik:  UM Pedagoška fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor

Namen plačila:  koda: COST - izdaja sklepa KŠZ PEFUM

IBAN:  SI56 01100-6090123790

BIC banke prejemnika:   BSLJSI2X 

Referenca : SI00 662-9004 + vpisna številka                          

 

Komisija za študijske zadeve obravnava prošnje študentov skladno z  Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM  (v nadaljevanju: Merila za presojo prošenj študentov). Ogled Meril je možen na spletni strani fakultete: http://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve.

Študent, kateremu KŠZ ne bo ugodno rešila prošnje za napredovanje v višji letnik, se ne more avtomatično vpisati ponovno v letnik, tudi če pravice do ponavljanja še ni izkoristil, če posebej ne izrazi te prošnje. Na obrazcu prošnje je v točki 8 predvidena podredna prošnja »Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis ne bo odobrena«. Kdor se bo odločil za to možnost,  mora obkrožiti zaporedno številko 8.

 

Objava sklepov KŠZ o rešitvi prošenj in roki za oddajo vpisne dokumentacije 

 Izpis sklepov  Komisije za študijske zadeve o rešitvah vlog študentov bo  s pravnim poukom objavljen predvidoma v dveh dneh od seje KŠZ na oglasni deski pri referatu in na spletni strani fakultete (o fakulteti/organi fakultete/komisija za študijske zadeve:  http://www.pef.um.si/92/komisija+za+studijske+zadeve).  Izpis e-vpisnega lista se uredi na podlagi objavljenega izpisa sklepov KŠZ PEF UM. 

Redni študenti, katerim bo Komisija ugodno rešila prošnjo na seji dne:

6. 9. 2017, bodo oddali  vpisno dokumentacijo v vpisnem terminu, do 18. 9. 2017 (glej tčk. 1);

13. 9. 2017,  bodo oddali vpisno dokumentacijo v vpisnem terminu, do 18. 9. 2017 (glej tčk. 1);;

20. 9. 2017,  bodo oddali vpisno dokumentacijo, po objavi rezultatov, 25. 9. 2017, osebno med 8. in 9. uro v   glavni pisarni 0.10.

 

Do 25. 9. 2017 oddajo vpisno dokumentacijo tudi študenti, ki so oddali prošnjo za spremembo načina študija, s tem, da v komentar vpisnega lista vpišejo opombo, da čakajo na rešitev prošnje za spremembo načina študija. V primeru ugodno rešene prošnje na KŠZ, bo način študija na vpisnem listu in AIPS-u spremenjen v službi za študentske zadeve, v nasprotnem primeru bo vpis potrjen na podlagi oddane vpisne dokumentacije.

Za ureditev vpisa upoštevajte navodila v točkah: postopek elektronskega vpisa, vpisna dokumentacija ter se seznanite s točko način plačila in višina vpisnih in drugih stroškov.


11. POMEMBNE INFORMACIJE IN ZANIMIVE POVEZAVE

Izdaja nove  študentske izkaznice

Študentska izkaznica je javna listina, s katero študentka oziroma študent Univerze v Mariboru  izkazuje istovetnost in status študenta. Študent mora podati prošnjo za novo študentsko izkaznico v službi za študentske zadeve najpozneje v roku petnajstih dni v primeru:

- spremembe osebnega imena ali priimka,

- če fotografija na študentski izkaznici ne kaže več njegove prave podobe,

- če je študentska izkaznica neuporabna,

- če je študentska izkaznica izgubljena.

Ob prevzemu nove študentske izkaznice študent izroči staro študentsko izkaznico službi za študentske zadeve, razen v primeru izgube. V primeru izgube študentske izkaznice, mora študent za izdajo nove predložiti tudi potrdilo o preklicu v Uradnem listu (vir: Pravilnik o akademski izkaznici). 

Glede na leto izdaje prvotne študentske izkaznice se lahko zahteva tudi fotografija.

Stroški izdaje dvojnika študentske izkaznice znašajo 6,40 €. Znesek se plača po prejemu računa.

Stroški izpitov v študijskem letu 2017/2018

Trije pristopi na izpit so brezplačni. To velja za redne in izredne študente.  Študenti, ki so izgubili status, plačajo vsak pristop.

Stroški četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov znašajo: 32,00 €

Opravljanje izpita – za študente brez statusa: 32,00 €

Stroški komisijskega izpita znašajo:

64,00 € za študente s statusom in

80,00 € za študente brez statusa.

Elektronsko se na izpit prijavijo tudi študenti, ki morajo izpit plačati. Študentu bo na dom poslana položnica z računom, kjer bo naveden znesek in rok plačila izpita.

Kdor se bo od izpita pravočasno odjavil, se mu bonus plačila prenese na naslednji izpitni rok.

Kdor se od izpita pravočasno ne odjavi in v roku 3 dni od datuma izpita, na katerega je bil prijavljen,  ne izkaže upravičenega razloga, bo moral izpit ponovno plačati. V tem primeru se bonus ne prenese.

V primeru, da študent ne poravna  zapadle obveznosti,  se mu izda opomin. Če študent po izdanem  prvem opominu ne poravna obveznosti, se mu onemogoči uporabo storitev, kot so AIPS, Moodle, Eduroam, AAI ipd. Po izdanem  drugem opominu  se neplačniku onemogoči dodatne storitve, in sicer pristop k različnim izpitom in zaključnemu delu, vpis v višji letnik, prehod na drugo članico Univerze v Mariboru ipd. 

Po plačilu zapadlih obveznosti se neplačniku ponovno omogoči uporaba storitev najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva nakazila dolgovanih obveznosti, kar je potrebno upoštevati v okviru študijskega plana prijave na izpite.  

Digitalna identiteta in univerzitetni e-poštni naslov

 Vsak študent je ob vpisu na fakulteto prejel enotno digitalno identiteto, to je uporabniško ime  oblike ime.priimek@student.um.si.  Hkrati je tudi uradni e-poštni naslov študenta, na katerega Univerza v Mariboru in fakulteta pošilja vsa uradna obvestila in sporočila iz sistemov AIPS, Moodle. Uporabniško ime, skupaj z geslom, omogoča prijavo v različne storitve in orodja. Več o IT storitvah za študente, med drugim tudi o spremembi gesla ali pozabljeno geslo, je objavljeno na https://it.um.si/studenti/Strani/default.aspx?podrocje=Dostopi%20in%20varnost.

 

Strošek prijave teme zaključnega dela

Osebam brez statusa študenta, razen tistih, ki so s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega dela, se ob prijavi teme zaključnega dela (diplomskega, specialističnega, magistrskega in doktorskega) zaračuna strošek prijave v višini  80,00 €. Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela, se strošek prijave teme ne zaračuna ponovno.

(Vir: 22. člen Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, Štev.: N 19/2010-41 AG,

Uradno prečiščeno besedilo – UPB2, s spemembami in dopolnitvami).                                               

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št A4/2009-41 AG, s spremembami in dopolnitvami je objavljen na: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx .

 

Študijski koledar za 2017/2018 in pričetek predavanj

Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018 je objavljen na spletni strani fakultete http://www.pef.um.si/51/studijski+koledar  

Pričetek predavanj v zimskem semestru: PONEDELJEK, 2. OKTOBER 2017. Urniki bodo predvidoma do 15. septembra objavljeni na spletni strani fakultete http://www.pef.um.si/245/urnik+za+redni+studij

Morebitne spremembe urnika bodo sproti objavljene, zato se predlaga sprotno spremljanje in preverjanje podatkov v urniškem programu in na spletni oglasni deski za študente.


Izpitni termini in govorilne ure za študijsko leto 2017/2018

V mesecu oktobru ni izpitnih rokov. Izpitni termini profesorjev in govorilne ure bodo na spletni strani AIPS-a objavljeni najkasneje do 15. novembra. V septembru  veljajo  objavljene govorilne ure profesorjev v AIPS-u. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni oglasni deski za študente. 

 

.      

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868
02 22 93 872

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.