Študij

Ureditev vpisa, oddaja prošenj - za redne študente 2. stopnje

1. VPISNI TERMINI IN NAČIN ODDAJE VPISNE DOKUMENTACIJE
2. VPISNA DOKUMENTACIJA
3. POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
4. UREDITEV VPISA
5. VIŠINA VPISNIH STROŠKOV IN NAČIN PLAČILA
6. PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA
7. ODDAJA PROŠENJ ŠTUDENTOV ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
8. POMEMBNE INFORMACIJE IN ZANIMIVE POVEZAVE 


1. VPISNI TERMINI IN NAČIN ODDAJE VPISNE DOKUMENTACIJE

Za vpis v absolventski staž se odda vpisno dokumentacijo v času od 30. 8., po 8. uri, do 18. 9. 2017:

     po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov: Pedagoška fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor; s pripisom »redni študij 2. stopnja«, al

     osebno, vsak delovni dan med 8.00 in 9.00 uro v glavni pisarni, št. 0.10.

Za vpis v absolventski staž ni izpitnih  pogojev.  Kdor je opravil vse izpitne obveznosti in mu manjka magistrsko delo, se v absolventa lahko vpiše.

       Podaljšanje absolventskega staža – glej točki 6 in 7.


2. VPISNA DOKUMENTACIJA

 • natisnjen in podpisani e- vpisni list;
 • študentska izkaznica; 
 • kuverta A5 format z naslovom študenta in znamko v vrednosti 1,29 EUR, če je naslov študenta v Republiki Sloveniji, oz. 4,00 EUR, če je naslov študenta v tujini. 

 3POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA

Elektronski vpis se v skladu z objavljenimi navodili opravi preko AIPS računa, in sicer tako, da študent:

 • izpolni študentsko anketo za vsako posamezno učno enoto,
 • preveri zapisane podatke na vpisnem listu in vpiše manjkajoče ali spremenjene podatke (davčno številko, telefon, GSM; vpiše se tudi morebitna sprememba stalnega bivališča),
 • izbere izbirni-e predmet-e, če to določa študijski program (glej razlago v APIS-u),
 • v komentar vpiše potrebno število potrdil o vpisu in izpitih, kdor jih potrebuje več, kot je določeno (glej: potrdila).
 • Po vnosu podatkov vpisni list potrdite, ga natisnite, vpišite datum in se podpišite. 
 • Če se izpiše opomba »pogoji niso opravljeni«:

   Je potrebno preveriti, ali so vneseni vsi opravljeni izpiti. Če vsi izpiti niso vneseni, ni  možno potrditi in natisniti vpisnega lista. Počakati je potrebno, da profesor potrdi ocene v AIPS-U.

   Kdor je oddal prošnjo na KŠZ, mora  počakati  na rešitev prošnje in vnos rešitve v AIPS-U.

   Kdor se vpisuje na osnovi odobritve KŠZ PEF UM, vpiše v komentar  datum seje KŠZ PEF UM in številko sklepa.

  

Potrdila

Vsak študent bo prejel 2 potrdili o vpisu in 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. Kdor potrebuje več potrdil, naj dodatno število vpiše v komentar na e-vpisnem listu. 

 

4. UREDITEV VPISA

Vpis bo urejen predvidoma  v roku enega tedna od prejema popolne vpisne dokumentacije. Na   AIPS računu se lahko preveri status e-vpisa. Izpiše se opomba:

 • neobdelan - pomeni, da vpis še ni v urejanju;

·         odprt - pomeni, da z vpisno dokumentacijo oz. z vpisnim listom ni vse v redu. Razlog bo zapisan v komentarju referenta;

·         vpisan - pomeni, da je vpis urejen.

Zahtevana potrdila ter študentska izkaznica bodo poslana v kuverti, priloženi k vpisni dokumentaciji, priporočeno na domač naslov.

Za študenta, ki ne priloži kuverte, se upošteva, da bo potrdila in študentsko izkaznico dvignil osebno v službi za študentske zadeve.

 

5. VIŠINA VPISNIH  STROŠKOV  IN NAČIN PLAČILA

Po ureditvi vpisa bodo študenti na dom prejeli račun s položnico za plačilo vpisnine in drugih stroškov. Stroški so naslednji:

-       Vpisnina (vključuje hologramsko nalepko, prispevek za informacijski sistem, prispevek za knjižnice članic UM in UKM) – v znesku 17,00 EUR in

-       Prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov po predlogu ŠS (za vse študente) – v znesku 3,00 EUR.


6.  PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA    

Študent, ki je  bil v študijskem letu 2016/17 prvič vpisan v absolventski staž na 2. stopnji lahko zaprosi za podaljšanje absolventskega staža iz upravičenih razlogov.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

O podaljšanju statusa študenta odloča pristojna Komisija za študijske zadeve PEF UM na podlagi prošnje študenta. (Glej točko 7).


 7. ODDAJA PROŠENJ ŠTUDENTOV ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Termini za oddajo prošenj in datum obravnave:

 • do 30. 8. 2017,  obravnavane bodo na seji KŠZ, 6. 9. 2017;

ali

 • do 6. 9. 2017, obravnavane bodo na seji KŠZ, 13. 9. 2017.  

  

Način oddaje prošnje in obvezne priloge

Prošnjo je potrebno oddati na  ustreznem obrazcu »Prošnja za  vpis, ponovni vpis in podaljšanje ABS«, ki je objavljen na spletni strani fakultete/študenti/obrazci za komisijo za študijske zadeve: 

 http://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve

K prošnji je potrebno obvezno priložiti:

 • dokumentacijo, zahtevano v Merilih za presojo prošenj za posamezni primer in

·         potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,10 EUR 

Navedeni znesek se nakaže po plačilnem nalogu (na banki, pošti ali e-plačilo):  

Nalogodajalec:  podatki študenta (ne staršev)

Prejemnik:  UM Pedagoška fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor

Namen plačila:  koda: COST - izdaja sklepa KŠZ PEFUM

IBAN:  SI56 01100-6090123790

BIC banke prejemnika:   BSLJSI2X 

Referenca : SI00 662-9004 + vpisna številka                          

 

Komisija za študijske zadeve obravnava prošnje študentov skladno z  Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM  (v nadaljevanju: Merila za presojo prošenj študentov). Ogled Meril je možen na spletni strani fakultete: http://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve.


Objava sklepov KŠZ o rešitvi prošenj in roki za oddajo vpisne dokumentacije
 

Izpis sklepov  Komisije za študijske zadeve o rešitvah vlog študentov bo  s pravnim poukom objavljen predvidoma v dveh dneh od seje KŠZ na oglasni deski pri referatu in na spletni strani fakultete (o fakulteti/organi fakultete/komisija za študijske zadeve:  http://www.pef.um.si/92/komisija+za+studijske+zadeve).  Izpis e-vpisnega lista se uredi na podlagi objavljenega izpisa sklepov KŠZ PEF UM. 

Redni študenti, katerim bo Komisija ugodno rešila prošnjo na seji dne:

6. ali 13. 9. 2017, bodo oddali  vpisno dokumentacijo v vpisnem terminu, do 18. 9. 2017 (glej tčk. 1);


Za ureditev vpisa upoštevajte navodila v točkah: postopek elektronskega vpisa, vpisna dokumentacija ter se seznanite s točko način plačila in višina vpisnih in drugih stroškov.


 8. POMEMBNE INFORMACIJE IN ZANIMIVE POVEZAVE

Izdaja nove  študentske izkaznice

Študentska izkaznica je javna listina, s katero študentka oziroma študent Univerze v Mariboru  izkazuje istovetnost in status študenta. Študent mora podati prošnjo za novo študentsko izkaznico v službi za študentske zadeve najpozneje v roku petnajstih dni v primeru:

- spremembe osebnega imena ali priimka,

- če fotografija na študentski izkaznici ne kaže več njegove prave podobe,

- če je študentska izkaznica neuporabna,

- če je študentska izkaznica izgubljena.

Ob prevzemu nove študentske izkaznice študent izroči staro študentsko izkaznico službi za študentske zadeve, razen v primeru izgube. V primeru izgube študentske izkaznice, mora študent za izdajo nove predložiti tudi potrdilo o preklicu v Uradnem listu (vir: Pravilnik o akademski izkaznici). 

Glede na leto izdaje prvotne študentske izkaznice se lahko zahteva tudi fotografija.

Stroški izdaje dvojnika študentske izkaznice znašajo 6,40 €. Znesek se plača po prejemu računa.


Stroški izpitov v študijskem letu 2017/2018

Trije pristopi na izpit so brezplačni. To velja za redne in izredne študente.  Študenti, ki so izgubili status, plačajo vsak pristop.

Stroški četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov znašajo: 32,00 €

Opravljanje izpita – za študente brez statusa: 32,00 €

Stroški komisijskega izpita znašajo:

64,00 € za študente s statusom in

80,00 € za študente brez statusa.

Elektronsko se na izpit prijavijo tudi študenti, ki morajo izpit plačati. Študentu bo na dom poslana položnica z računom, kjer bo naveden znesek in rok plačila izpita.

Kdor se bo od izpita pravočasno odjavil, se mu bonus plačila prenese na naslednji izpitni rok.

Kdor se od izpita pravočasno ne odjavi in v roku 3 dni od datuma izpita, na katerega je bil prijavljen,  ne izkaže upravičenega razloga, bo moral izpit ponovno plačati. V tem primeru se bonus ne prenese.

V primeru, da študent ne poravna  zapadle obveznosti,  se mu izda opomin. Če študent po izdanem  prvem opominu ne poravna obveznosti, se mu onemogoči uporabo storitev, kot so AIPS, Moodle, Eduroam, AAI ipd. Po izdanem  drugem opominu  se neplačniku onemogoči dodatne storitve, in sicer pristop k različnim izpitom in zaključnemu delu, vpis v višji letnik, prehod na drugo članico Univerze v Mariboru ipd. 

Po plačilu zapadlih obveznosti se neplačniku ponovno omogoči uporaba storitev najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva nakazila dolgovanih obveznosti, kar je potrebno upoštevati v okviru študijskega plana prijave na izpite. 


Digitalna identiteta in univerzitetni e-poštni naslov

Vsak študent je ob vpisu na fakulteto prejel enotno digitalno identiteto, to je uporabniško ime  oblike ime.priimek@student.um.si.  Hkrati je tudi uradni e-poštni naslov študenta, na katerega Univerza v Mariboru in fakulteta pošilja vsa uradna obvestila in sporočila iz sistemov AIPS, Moodle. Uporabniško ime, skupaj z geslom, omogoča prijavo v različne storitve in orodja. Več o IT storitvah za študente, med drugim tudi o spremembi gesla ali pozabljeno geslo, je objavljeno na https://it.um.si/studenti/Strani/default.aspx?podrocje=Dostopi%20in%20varnost.


Zaključno delo

Informacije in obrazci za zaključno delo na 2. Stopnji so obljavljeni na spletni strani fakultete http://www.pef.um.si/230/zakljucno+delo

 

Strošek prijave teme zaključnega dela

Osebam brez statusa študenta, razen tistih, ki so s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega dela, se ob prijavi teme zaključnega dela (diplomskega, specialističnega, magistrskega in doktorskega) zaračuna strošek prijave v višini  80,00 €. Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela, se strošek prijave teme ne zaračuna ponovno.

(Vir: 22. člen Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, Štev.: N 19/2010-41 AG,

Uradno prečiščeno besedilo – UPB2, s spemembami in dopolnitvami).                                               

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št A4/2009-41 AG, s spremembami in dopolnitvami je objavljen na: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx .

 

Izpitni termini in govorilne ure za študijsko leto 2017/2018

V mesecu oktobru ni izpitnih rokov. Izpitni termini profesorjev in govorilne ure bodo na spletni strani AIPS-a objavljeni najkasneje do 15. novembra. V septembru  veljajo  objavljene govorilne ure profesorjev v AIPS-u. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni oglasni deski za študente. 

 


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863
02 22 93 872

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.