Študij

Ureditev vpisa, oddaja prošenj - za izredne študente 3. stopnje

1. VPISNI TERMINI IN NAČIN ODDAJE VPISNE DOKUMENTACIJE
2. VPISNA DOKUMENTACIJA
3. POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA
4. UREDITEV VPISA
5. VIŠINA VPISNIH STROŠKOV IN NAČIN PLAČILA
6. NAČIN IN POGOJI PLAČILA TER VIŠINA ŠOLNINE
7. VPIS V VIŠJI LETNIK
8. PONOVNI VPIS V LETNIK
9. VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
10. PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
11. ODDAJA PROŠENJ ŠTUDENTOV ZA KOMISIJO ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE PEF UM
12. POMEMBNE INFORMACIJE IN ZANIMIVE POVEZAVE

1. VPISNI TERMINI IN NAČIN ODDAJE VPISNE DOKUMENTACIJE

Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v  višji letnik oz. za vpis v absolventski staž, lahko odda vpisno dokumentacijo po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov: UM Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,  s pripisom »izredni študij 3. stopnja«, in sicer:

·         v času od 30. 8., po 8. uri, do 8. 9. 2017.

Kdor želi osebno oddati vpisno dokumentacijo   lahko to stori v naslednjih terminih:

·         15. 9. 2017 in 18. 9. 2017, med 15. in 16. uro v predavalnici 0.27.

 

Študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis in  bodo oddali prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, upoštevajo vpisne termine, ki so navedeni v točki “prošnje študentov za Komisijo za študijske zadeve”.

 

Opozorilo: pred vpisom morajo biti poravnane vse zapadle obveznosti za preteklo študijsko leto.


2. VPISNA DOKUMENTACIJA

Za vpis v višji letnik je zahtevana naslednja vpisna dokumentacija za študente, ki nimajo sofinanciranega študija:

 • natisnjeni in podpisani e- vpisni list;
 • izpolnjeno Pogodboo izvedbi organiziranega izrednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja v študijskem letu 2017/2018 v 2 izvodih*
 • študentska izkaznica
 • izpolnjena izjava o načinu plačila šolnine*
 • izpolnjeno izjavo poroka o prevzemu dolga, velja za študente, ki bodo šolnino poravnali obročno*; 
 • izpolnjeno izjavo plačnika o plačilu stroškov študija, velja za študente, katerim bo šolnino in stroške študija poravnala pravna oseba*; 
 • kuverta A5 format z naslovom študenta in znamko v vrednosti 1,29 €,  

 

Za vpis v višji letnik je zahtevana naslednja vpisna dokumentacija za študente, ki imajo sofinanciran  študij:

 • natisnjeni in podpisani e- vpisni list;
 • izpolnjeno Pogodboo izvedbi organiziranega izrednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja v študijskem letu 2017/2018 v 2 izvodih*
 • študentska izkaznica
 • kuverta A5 format z naslovom študenta in znamko v vrednosti 1,29 €,  

Za vpis v absolventa je zahtevana naslednja vpisna dokumentacija:

 • natisnjeni in podpisani e- vpisni list;
 • študentska izkaznica
 • kuverta A5 format z naslovom študenta in znamko v vrednosti 1,29 €  

 

*Navedene  izjave in Pogodbe (ne velja za vpis v absolventa) so objavljene na spletni strani: http://pef.um.si/321/cenik+storitev

 

Na omenjeni strani so objavljena tudi  Navodila za izpolnitev  obrazcev.

 

3. POSTOPEK ELEKTRONSKEGA VPISA

Elektronski vpis se v skladu z objavljenimi navodili opravi preko AIPS računa, in sicer tako, da študent:

 • izpolni študentsko anketo za vsako posamezno učno enoto,
 • preveri zapisane podatke na vpisnem listu in vpiše manjkajoče ali spremenjene podatke (davčno številko, telefon, GSM; vpiše se tudi morebitna sprememba stalnega bivališča),
 • izbere izbirni-e predmet-e, če to določa študijski program (glej razlago v APIS-u),
 • v komentar vpiše potrebno število potrdil o vpisu in izpitih, kdor jih potrebuje več, kot je določeno (glej: potrdila).
 • Po vnosu podatkov vpisni list potrdite,   ga natisnete, vpišite datum in se podpišite. 
 • Če se izpiše opomba »pogoji niso opravljeni«:

Ø  je potrebno preveriti, ali so vneseni vsi opravljeni izpiti. Če vsi izpiti niso vneseni, ni  možno potrditi in natisniti vpisnega lista. Počakati je potrebno, da profesor potrdi ocene v AIPS-U.

Ø   kdor je oddal prošnjo na KŠZ mora  počakati  na rešitev prošnje in vnos rešitve v AIPS-U.

Ø  kdor se vpisuje na osnovi odobritve KŠZ PEF UM, vpiše v komentar  datum seje KŠZ PEF UM in številko sklepa.

  Potrdila

Vsak študent bo prejel 2 potrdili o vpisu in 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. Kdor potrebuje več potrdil, naj dodatno število vpiše v komentar na e-vpisnem listu.  


 4. UREDITEV VPISA

Vpis bo urejen predvidoma  v roku enega tedna od prejema popolne vpisne dokumentacije. Na   AIPS računu se lahko preveri status e-vpisa. Izpiše se opomba:

 • neobdelan - pomeni, da vpis še ni v urejanju;

·         odprt - pomeni, da z vpisno dokumentacijo oz. z vpisnim listom ni vse v redu. Razlog bo zapisan v komentarju referenta;

·         vpisan - pomeni, da je vpis urejen.

Zahtevana potrdila, študentska izkaznica in izvod potrjene Pogodbe o izvedbi organiziranega izrednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja v študijskem letu 2017/2018, bodo poslana v kuverti, priloženi k vpisni dokumentaciji, priporočeno na domač naslov.

 

5. VIŠINA VPISNIH STROŠKOV IN NAČIN PLAČILA

Po ureditvi vpisa bodo študenti na dom prejeli račun s položnico za plačilo vpisnine in drugih stroškov. Stroški so naslednji:

-          Vpisnina (vključuje hologramsko nalepko, prispevek za informacijski sistem, prispevek za knjižnice članic UM in UKM) – v znesku 17,00 EUR in

-       Prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov po predlogu ŠS (za vse študente) – v znesku 3,00 EUR.


6. NAČIN IN POGOJI PLAČILA TER VIŠINA ŠOLNINE

Šolnina in prispevki se poravnajo v višini in v rokih, navedenih na izstavljenih računih. Šolnino je možno poravnati v celoti ali v 6  enakomerno razporejenih obrokih. V  primeru obročnega plačila se ob vpisu obvezno odda izpolnjena in overjena (pri notarju ali na Upravni enoti) poroštvena izjava o prevzemu dolga. Porok ne more biti oseba, ki nima lastnih dohodkov ali nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.

 Po opravljeni storitvi (po vpisu) bo študentom na domač naslov poslan tudi račun za šolnino in druge prispevke.   Pri tem se upošteva:

·         V primeru, da študent ne poravna  zapadle obveznosti,  se mu izda opomin. Če študent po izdanem  prvem opominu ne poravna obveznosti, se mu onemogoči uporabo storitev, kot so AIPS, Moodle, Eduroam, AAI  ipd. Po izdanem drugem opominu se neplačniku onemogoči dodatne storitve, in sicer pristop k različnim izpitom in zaključnemu delu, vpis v višji letnik, prehod na drugo članico Univerze v Mariboru ipd. 

·         Po plačilu zapadlih obveznosti se neplačniku ponovno omogoči uporaba storitev najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva nakazila dolgovanih obveznosti, kar je potrebno upoštevati v okviru študijskega plana prijave na izpite. 


Višina šolnine za izredni študij v študijskem letu 2017/2018

 • za 2, 3. letnik programa 3. Stopnje Edukacijske vede                                              3.300,00 EUR/letnik
 • za 2, 3 . letnik programa 3. Stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju                 3.300,00 EUR/letnik

Cenik storitev UM za študijsko leto 2017/2018, Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru (neuradno prečiščeno besedilo – NPB2 s spremembami) in Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru so objavljeni na spletni strani http://www.pef.um.si/321/cenik+storitev.

 

7. VPIS V VIŠJI LETNIK

Študent, ki je izpolnil vse s študijskim programom določene obveznosti, napreduje v naslednji letnik. Pogoji za napredovanje so zapisani v študijskih programih. Objavljeni so tudi na spletni strani fakultete http://pef.um.si/272/pogoji+za+napredovanje.

 

Študentu, ki ni izpolnil vseh študijskih obveznosti, lahko Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve  PEF UM, na njegovo prošnjo, izjemoma odobri vpis v višji letnik. Tak vpis se odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.  (Glej točko prošenje študentov za KŠZ).


 8. PONOVNI VPIS V LETNIK

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

Za ponovni vpis v letnik je treba oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za ponovni vpis odda študent:

-          ki je redno sodeloval pri vseh oblikah izvajanja programa in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS;

-          ki je redno sodeloval pri vseh oblikah izvajanja programa in je opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi.

Upravičeni razlogi so opredeljeni v Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM (Obvestila XXVII-3-2009) – v nadaljevanju: Merila za presojo prošenj študentov. (Glej točko oddaja prošenj študentov).

 

9. VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ  

V absolventski staž se vpisujejo študenti po zadnjem letniku študijskega programa.  

Za vpis v absolventski staž ni izpitnih  pogojev.


10. PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA  

Študentom, ki imajo   upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

O podaljšanju statusa študenta odloča Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve PEF UMna podlagi prošnje študenta.  (Glej točko prošnje študentov).


11. ODDAJA PROŠENJ ŠTUDENTOV ZA KOMISIJO ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE PEF UM 

Termin za oddajo prošenj in datum obravnave 

 §  do 13. 9. 2017 je rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik, ponovni vpis ali podaljšanje absolventskega staža. Prošnje bodo obravnavane na seji  Komisije predvidoma do 20. 9. 2017 


Način oddaje prošnje in obvezne priloge

Prošnjo je potrebno oddati na  ustreznem obrazcu »Prošnja za  vpis, ponovni vpis in podaljšanje ABS«, ki je objavljen na spletni strani fakultetehttp://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve

K prošnji je potrebno obvezno priložiti:

 • dokumentacijo, zahtevano v Merilih za presojo prošenj za posamezni primer in

·         potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe v višini 18,10 EUR 

Navedeni znesek se nakaže po plačilnem nalogu (na banki, pošti ali e-plačilo):  

Nalogodajalec:  podatki študenta (ne staršev)

Prejemnik:  UM Pedagoška fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor

Namen plačila:  koda: COST - izdaja sklepa KŠZ PEFUM

IBAN:  SI56 01100-6090123790

BIC banke prejemnika:   BSLJSI2X 

Referenca : SI00 662-9004 + vpisna številka                          

 

Komisija bo prošnje študentov skladno z  Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM  (v nadaljevanju: Merila za presojo prošenj študentov). Ogled Meril je možen na spletni strani fakultete: http://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve.

Objava sklepov KŠZ o rešitvi prošenj in roki za oddajo vpisne dokumentacije 

 

 O rešitvi prošnje bodo študenti obveščeni na uradni e-poštni naslov. Vpis bo možno urediti osebno

25. 9. 2017,   med 15. in 16. uro v predavalnici 0.27.

 

Za ureditev vpisa upoštevajte navodila v točkah: postopek elektronskega vpisa, vpisna dokumentacija ter se seznanite s točko način plačila in višina vpisnih in drugih stroškov.


12. POMEMBNE INFORMACIJE IN ZANIMIVE POVEZAVE

Izdaja nove  študentske izkaznice

Študentska izkaznica je javna listina, s katero študentka oziroma študent Univerze v Mariboru  izkazuje istovetnost in status študenta. Študent mora podati prošnjo za novo študentsko izkaznico v službi za študentske zadeve najpozneje v roku petnajstih dni v primeru:

- spremembe osebnega imena ali priimka,

- če fotografija na študentski izkaznici ne kaže več njegove prave podobe,

- če je študentska izkaznica neuporabna,

- če je študentska izkaznica izgubljena.

Ob prevzemu nove študentske izkaznice študent izroči staro študentsko  izkaznico službi za študentske zadeve, razen v primeru izgube. V primeru izgube študentske izkaznice, mora študent za izdajo nove predložiti tudi potrdilo o preklicu v Uradnem listu (vir: Pravilnik o akademski izkaznici). 

Glede na leto izdaje prvotne študentske izkaznice se lahko zahteva tudi fotografija.

Stroški izdaje dvojnika študentske izkaznice znašajo 6,40 €. Znesek se plača po prejemu računa.

Digitalna identiteta in univerzitetni e-poštni naslov

Vsak študent je ob vpisu na fakulteto prejel enotno digitalno identiteto, to je uporabniško ime  oblike ime.priimek@student.um.si.  Hkrati je tudi uradni e-poštni naslov študenta, na katerega Univerza v Mariboru in fakulteta pošilja vsa uradna obvestila in sporočila iz sistemov AIPS, Moodle. Uporabniško ime, skupaj z geslom, omogoča prijavo v različne storitve in orodja. Več o IT storitvah za študente, med drugim tudi o spremembi gesla ali pozabljeno geslo je objavljeno na https://it.um.si/studenti/Strani/default.aspx?podrocje=Dostopi%20in%20varnost.

 

Strošek prijave teme zaključnega dela

Osebam brez statusa študenta, razen tistih, ki so s šolnino plačali strošek priprave in zagovora zaključnega dela, se ob prijavi teme zaključnega dela (diplomskega, specialističnega, magistrskega in doktorskega) zaračuna strošek prijave v višini  80,00 €. Pri podaljšanju veljavnosti prijave teme zaključnega dela, se strošek prijave teme ne zaračuna ponovno.

(Vir: 22. člen Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, Štev.: N 19/2010-41 AG, Uradno prečiščeno besedilo – UPB2, s spemembami in dopolnitvami).                                                                    

Zaključno delo 

Informacije in obrazci za zaključno delo na 3. stopnji so objavljeni na spletni strani fakultete

http://www.pef.um.si/247/zakljucno+delo 

  

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št A4/2009-41 AG, s spremembami in dopolnitvami je objavljen na: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx .

Študijski koledar za 2017/2018 in pričetek predavanj

Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018 je objavljen na spletni strani fakultete http://www.pef.um.si/51/studijski+koledar

Urnik predavanj oz. konzultacij poteka individualno, v dogovoru s profesorji.

 

Izpitni termini in govorilne ure za študijsko leto 2017/2018 

V mesecu oktobru ni izpitnih rokov. Izpitni termini profesorjev in govorilne ure bodo na spletni strani AIPS-a objavljeni najkasneje do 15. novembra. 

Študent podiplomskega doktorskega študija lahko opravlja izpit tudi na dan, ki ga sporazumno določi z visokošolskim učiteljem, pri katerem opravlja izpit.

V septembru veljajo trenutno objavljene govorilne ure profesorjev v AIPS-u. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni oglasni deski za študente.  

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.