MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA

eng-flag.jpg

VLOGA INKLUZIVNEGA PEDAGOGA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Na Pedagoški fakulteti UM je 27. 9. 2017 potekala 1. mednarodna znanstvena konferenca VLOGA INKLUZIVNEGA PEDAGOGA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, ki jo je organiziral Oddelek za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete UM v partnerskem sodelovanju z Visoko šolo za vzgojitelje in poslovne informatike Sirmium iz Sremske Mitrovice v Srbiji ter revijo Educa.

Konferenco je slavnostno otvorila predsednica programskega odbora prof. dr. Majda Schmidt Krajnc, nakar so udeležence konference nagovorili še: predsednik organizacijskega odbora prof. dr. Marko Marhl, predstojnik Oddelka za temeljne pedagoške predmete doc. dr. Tomaž Bratina, soorganizatorica konference dr. Gordane Mijailović, prof. ter odgovorni urednik revije Educa Štefan Krapše. 

Sledil je plenarni del konference, v katerem so se zvrstili štirje referati: dr. Gordana Mijailović s prispevkom Preschool Teachers' Education for an Early Inclusion; doc. dr. Božidar Opara s prispevkom Klasifikacija in procesna diagnostika v luči inkluzivne paradigme; prof. dr. Majda Schmidt Krajnc s prispevkom Inkluzija otrok s posebnimi potrebami: poti sprememb  ter izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše s prispevkom Dodatna strokovna pomoč – raziskovalni izsledki evalvacijske študije.

Tekom celotnega programa konference se je v štirih sekcijah zvrstilo veliko število strokovnih in znanstvenih prispevkov domačih in tujih avtorjev ter strokovnjakov iz prakse. V prvi sekciji Preučevanje koncepta inkluzije se je predstavilo 11 prispevkov, v drugi sekciji Vloga in mesto inkluzivnega pedagoga 10 prispevkov, v tretji sekciji Uresničevanje izvajanja dodatne strokovne pomoči in individualiziranih programov 11 prispevkov in v četrti sekciji Poučevanje in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa različnim skupinam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kar 36 prispevkov. V posebni sekciji pa sta v popoldanskih urah potekali tudi dve delavnici. Sekcije so moderirale profesorice Oddelka za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete UM (prof. dr. Majda Schmidt Krajnc, prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, v. d. dekana UM PEF, prof. dr. Branka Čagran, prof. dr. Zlatka Cugmas, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, izr. prof. dr. Katja Košir). 

Konferenca je uspešno potekala od jutra do popoldneva, pri čemer so za registracijo, usmerjanje udeležencev ter podeljevanje potrdil udeležencem skrbele študentke UM PEF pod vodstvom organizacijskega odbora konference (prof. dr. Marko Marhl, doc. dr. Tomaž Bratina, asist. dr. Danijela Rus, asist. Eva Kranjec in Ivo Vek).

Ob predstavitvi raziskovalnih izsledkov na področju inkluzije, je konferenca udeležencem ponudila priložnosti za izmenjavo izkušenj, pogledov in primerov dobrih praks, povezovanja različnega strokovnega in praktičnega znanja ter uveljavljanja novih idej v inkluzivno prakso. Visoka udeležba na konferenci pa je nedvomno pokazala na izjemno aktualnost, interes in pomen zavedanja inkluzije v naših šolah, institucijah in družbeni skupnosti. 

Vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi konference se iskreno zahvaljujemo ter hkrati vabimo k sodelovanju pri pripravi konference tudi v bodoče!

Oddelek za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete UM

Podaljšanje roka za oddajo prispevkov do  15. septembra 2017

Program konference

Navodila za avtorje