ŠIPK STIK

PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018
Ime projekta: Razvoj programa za podporo otrokom beguncem pri vključevanju v socialno okolje (STIK)
Priročnik (pdf)

Glavni cilj projekta je bil zapolniti manko strukturiranih, premišljenih in strokovno utemeljenih aktivnosti, ki bi otrokom beguncem in priseljencem, ki so vključeni v programe poslovne enote Slovenske filantropije v Mariboru, pomagale pri vključevanju v novo socialno okolje, še zlasti v kontekstu šole. Rezultati projekta se kažejo na več ravneh:

1. Študenti so tekom projekta intenzivno sodelovali z 20 učenci begunci in priseljenci. Učenci so bili učne pomoči ter psihosocialne podpore deležni v obliki rednih srečanj s študenti dvakrat tedensko, v obliki rednih mesečnih skupnih srečanj vseh učencev in študentov ter v zadnjem mesecu tudi v obliki občasnih srečanj s tutorji – svojimi vrstniki, ki smo jih za tutorsko delo usposobili tekom projekta. Študenti, učenci ter svetovalna delavka na šoli poročajo o pozitivnih učinkih teh srečanj tako za učno delovanje kot za socialno vključenost otrok beguncev in priseljencev.

2. Študenti so tekom projekta pripravili analizo stanja na področju vključevanja otrok beguncev in priseljencev v mariborskih osnovnih šolah, dokumentirali dobre prakse dela z otroki begunci in priseljenci na individualni in skupinski ravni), pripravili in dokumentirali program izobraževanja za tutorje učencem beguncem in priseljencem ter pripravili smernice za uspešno vključevanje učencev beguncem in priseljencev v šolsko okolje. Vse navedeno je predstavljeno v priročniku, ki je priloga tega poročila.

3. Študenti - bodoči učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok in svetovalni delavci – so izboljšali svoje kompetence za delo z begunci oziroma ranljivimi skupinami otrok, ki potrebujejo pomoč pri integraciji v novo okolje. Urili so se v strokovnem sodelovanju s študenti drugih študijskih smeri ter se s tem pripravljali na bodoče delovno okolje, kjer bo učinkovitost njihovega (vzgojno-izobraževalnega) dela v veliki meri odvisna od njihove zmožnosti sodelovanja.

4. Tekom projekta smo razvili nekaj praks, ki bodo prispevale k trajnosti učinkov projekta: vzpostavili smo tutorski sistem na partnerski šoli ter vzpostavili model sodelovanja vseh vključenih organizacij (Slovenska filantropija, šola, obe fakulteti) pri izvajanju programa učne in psihosocialne pomoči otrokom beguncem in priseljencem v prihodnje. To dobro prakso nameravamo v prihodnjem študijskem letu razširiti tudi na druge šole v lokalnem okolju. Na osnovi sodelovanja pri izvedbi projekta je bil pripravljen program profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju z naslovom Odnosi v šoli; pri izvedbi bodo sodelovali vsi pedagoški mentorji ter obe strokovni sodelavki s partnerskih organizacij. Rezultate projekta smo predstavili tudi učiteljem partnerske šole.

V projektu je sodelovalo deset študentov različnih študijskih smeri (predšolska vzgoja, razredni pouk, inkluzivna pedagogika, likovna pedagogika, psihologija, pedagogika), štirje pedagoški mentorji in dve delovne mentorici.