Seminar 2018/2019


Seminar na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru bo potekal ob četrtkih od 14:00 do predvidoma 15:00 v Sejni sobi 2 (Dekanat).

Cilj seminarja je povezati raziskovalna področja in predstaviti svoje raziskovalno delo.

K sodelovanju vljudno vabimo predvsem visokošolske učitelje in druge sodelavce, doktorske študente, gostujoče profesorje in druge, ki bi želeli predstaviti svoje raziskovalno delo.25.10.2018: Helena Durnova, Univerza Masaryk, Češka

Using history of mathematics in teaching mathematics
I will describe some possibilities to use history of mathematics in mathematics classes from elementary school up to the university level. In particular, I will discuss the use of history of mathematics in teaching future teachers of mathematics (including elementary school teachers), with an emphasis on the influence of such teaching on students' reflection on the subject they will be teaching.


8.11.2018: Mateja Sabo Junger

Matematično modeliranje
Zaradi razvoja sveta in STEM-a, je potreba po vedno večjem številu mladih učiteljev, ki dobro povezujejo, konstruirajo in modelirajo vsakdanje probleme, zelo velika. Posledično postaja vloga matematičnega modeliranja in pomen vpeljave tega v osnovne šole vedno večja. Na seminarju bomo tako spoznali, kaj je matematično modeliranje, predstavili njegove prednosti, slabosti in načine, kako se dejansko spopasti z matematičnim modeliranjem v osnovni šoli.
  

15.11.2018: Stojan Puhalj

Vrednotenje uspešnosti tekmovalnega alpskega smučarja v obdobju poznega otroštva in adolescence 


22.11.2018: Ana Mlekuž

Ravnateljeva vloga pri razvoju medkulturnih kompetenc učiteljev in učencev
V predstavitvi se bomo osredotočali na vlogo ravnatelja pri razvoju medkulturnih kompetenc učiteljev in učencev. Predvsem nas bo zanimalo, kakšna je vloga njegovega vodenja v multikulturnih okoljih ter kakšne značilnosti in znanja mora uspešen ravnatelj v multikulturnih okolij posedovati.


29.11.2018: Darja Antolin Drešar

Problematičnost Euler-Vennovega prikaza?
Na seminarju bodo predstavljeni izsledki raziskave, ki je bila usmerjena v analizo Euler-Vennovih in Carrollovih prikazov, ki so jih ustvarili bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice.


6.12.2018: Janja Batič

Slikanice in likovna umetnost
Na seminarju bomo govorili o večplastni naravi slikanic in njihovi povezavi z likovno umetnostjo. Kakovostne slikanice so običajno prvi stik otroka z likovno umetnostjo. Slikanice so namreč knjige, ki združujejo literarno in likovno umetnost. Ilustracije v slikanicah omogočajo knjigi, da "funkcionira kot artefakt: nekaj kar daje obliko ideji in nekaj na kar lahko navežemo svoje ideje." (Doonan, 1993, str 7.) Posebej pa se bomo na seminarju osredotočili na slikanice, ki vsebujejo dela likovnih umetnikov v različnih pojavnih oblikah (reprodukcija, poustvarjanje, ...). 


13.12.2018: mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov,  FDV UL ), izjemoma v 0.4.

Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov (3 ure)

Prijava: https://kc.um.si/dogodki/nacrtovanje-in-zbiranje-raziskovalnih-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhiv
Prosimo, da na seminar prinesete osebni računalnik. 


20.12.2018: Črtomir Matejek

Športna dejavnost in učna uspešnost otrok
Predstavljeni bodo končni rezultati raziskovalnega projekta z naslovom »Sodobni trendi telesnega, gibalnega in osebnostnega razvoja slovenskih osnovnošolcev  – socialni status in življenjski slog sta pomembna dejavnika otrokovega razvoja«, v katerem smo raziskovali povezanost telesnega in gibalnega razvoja otrok z izbranimi okoljskimi dejavniki. Pojasnili bomo povezanost socialnega položaja, športnega udejstvovanja in učne uspešnosti otrok.


10.1.2019: Maja Kuronja

Samoučinkovitost učiteljev pri delu z učenci z učnimi ter čustvenimi in vedenjskimi težavami 
V doktorski disertaciji smo proučevali integracijo/inkluzijo otrok z učnimi ter čustvenimi in vedenjskimi težavami (UČVT) ter samoučinkovitost učiteljev pri delu z učenci z UČVT v redni OŠ in v OŠ pri vzgojnih zavodih. V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti otrok s UČVT, njihova inkluzija v redne osnovne šole in tudi v institucionalno vzgojo in izobraževanje. V drugem delu se osredotočamo na teorijo samoučinkovitosti v pedagoškem prostoru in  pri delu z učenci z UČVT. V empiričnem delu smo prikazali zaznavo samoučinkovitosti učiteljev pri delu z učenci z UČVT v slovenskem šolskem prostoru. V zaključku smo oblikovali smernice za izboljšanje samoučinkovitosti pri delu z učenci z UČVT.


17.1.2019: mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov,  FDV UL )

Sekundarna raba podatkov (3 ure)

Prijava: https://kc.um.si/dogodki/sekundarna-raba-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhivu-druzboslovnih-podatk
Prosimo, da na seminar prinesete osebni računalnik. 


24.1.2019: Marta Licardo

Izkušnje iz projekta Early Years Education
Predstavili bomo mednarodni projekt KA2 Early Years Education (2017-2019) in dosedanje izkušnje, ki smo jih pridobili v projektu, v katerem sodeluje dvanajst partnerjev iz šestih držav EU: Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Velika Britanija.
Namen projekta je vzpostaviti in preizkusiti izbirne izobraževalne module v vsaki izmed držav, namenjene dijakom ali študentom predšolske vzgoje. V Sloveniji v projektu sodelujeta UM PEF in Zavod za novodobno izobraževanje, ki se ukvarja z mobilnostmi. Projekt je zanimiv za področje predšolske vzgoje, ker so izobraževalni moduli vsebinsko vezani na to področje, hkrati pa je zanimiv tudi kot inovativna oblika izobraževanja v terciarnem sektorju, ki študentom ponuja mobilnost, pridobivanje novih znanj in kompetenc ter širjenje možnosti za zaposlitev v tujini.


31.1.2019 (od 13.00 do 16.00): red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Specifika visokošolskega pouka pri delu z velikimi in majhnimi skupinami študentov
Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si).


14.2.2019 (od 13.00 do 16.00): izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanja
Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si).

28.2.2019: Eva Kranjec

Izvršilne funkcije 
Izvršilne funkcije se nanašajo na kompleksne spoznavne procese in predstavljajo osnovo spoznavnega, socialnega ter celostnega psihološkega razvoja otrok in odraslih. Sodobne razvojnopsihološke raziskave se najpogosteje osredotočajo na preučevanje izvršilnih funkcij v zgodnjem in srednjem otroštvu ter poskušajo utemeljiti njihovo vlogo v prilagojenem socialnem vedenju otrok, predvsem pa v njihovi učni uspešnosti. Na seminarju bomo pregledali prevladujoče modele izvršilnih funkcij, jih poskušali postaviti v odnos do nekaterih sorodnih pojmov in osvetlili pomen njihovega spodbujanja ter razvijanja za učno uspešnost normativnih otrok in mladostnikov. 


7.3.2019: Ines Voršič

Besedotvorna nesistemskost kot odraz jezikovne kreativnosti
Jezikovne spremembe sodobnega časa se odražajo tudi v besedotvornem sistemu slovenskega jezika. Nove tvorjenke pogosto nastajajo po iregularnih tvorbenih vzorcih, ki kršijo uveljavljena besedotvorna pravila in izrazno podobo jezika. Vendar pa je rušenje besedotvorne sistemskosti obenem lahko tudi odraz jezikovne kreativnosti. Na seminarju bo predstavljena tipologija priložnostnih novotvorjenk, ki nastajajo s funkcijo estetskega in ekspresivnega učinkovanja, namesto morfemskih sestavin pa pogosto uporabljajo najrazličnejša grafemska sredstva. 


14.3.2019: Marko Šterk

Obravnava kompleksnih sistemov z uporabo teorije kompleksnih mrež
V sklopu predavanja bodo predstavljene kompleksne mreže, koncept s področja teorije grafov z zelo širokim spektrom uporabnosti. Opisane bodo osnovne lastnosti mrež, poleg tega pa bodo predstavljeni številni konkretni primeri uporabe. 


21.3.2019: Natalija Ulčnik in Polonca Šek Mertük

Slovenščina na dlani
V zadnjem desetletju pospešeno nastajajo e-gradiva za učenje različnih predmetnih področij. Inovativno e-gradivo, ki bo obogatilo jezikovni pouk slovenščine, razvijamo tudi v okviru projekta Slovenščina na dlani (2017–2021). Sodelujemo tri fakultete Univerze v Mariboru (FF, PEF, FERI), vključenih pa je tudi 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na seminarju bomo spregovorili o ciljih projekta, sodelovanju z učiteljicami in učitelji, izvedenih aktivnostih, prvih rezultatih in izzivih, ki so pred nami.


28.3.2019: Katja Kozjek Varl

Implementacija sodobnih umetniških praks v osnovnošolski kurikulum
Vpeljevanje vsebin sodobne umetnosti v pouk likovne umetnosti pozitivno vpliva na vsakdanje in abstraktno mišljenje učencev. Sodobna likovna umetnost učencem omogoča razumevanje okolja, časa in razmer, v katerih živimo. Ob tem se učenci seznanjajo s sodobnim likovnim prakticiranjem in ustvarjalno izražajo svoje ideje. Hkrati razvijajo zmožnost izražanja mnenj in stališč ter oblikujejo kritični odnos do družbe. Na seminarju bodo predstavljeni primeri implementacije sodobne likovne umetnosti v pouk likovne umetnosti v tretji triadi osnovne šole. V raziskovalnem procesu nas zanimajo različni pristopi, ki učencem omogočajo spoznavanje in razumevanje sodobne likovne umetnosti.


4.4.2019: Maja Kerneža

Kompleksna bralna učna strategija VŽN (plus)
Spoznali oz. obnovili bomo znanje o kompleksni bralni učni strategiji VŽN (plus). Razdelili se bomo v skupine in v šestih stopnjah obdelali izbrano besedilo. Dotaknili se bomo tudi uporabe strategije VŽN pri obravnavi širših tematskih sklopov ter uporabe strategije VŽN z usmerjenimi vprašanji. 


18.4.2019: Maruša Mavrič

Glasba kot jezik: didaktična načela poučevanja glasbe v pedagogiki montessori
Glasba je ključna komponenta človekovega delovanja že od samega obstoja človeštva; v pedagogiki montessori pa ima vlogo in pomen ekspresivnega jezika, katerega učenje poteka na podoben način kot učenje maternega jezika. V ta namen je oblikovano pripravljeno okolje za glasbo, ki sestoji iz poslušanja glasbe, ritma in metričnih vaj, izvajanja glasbe, petja ter glasbenega opismenjevanja. Za poučevanje glasbe po tem pedagošem konceptu je razvitih tudi več didaktičnih materialov, ki otrokom omogočajo učenje glasbe prek senzoričnih izkušenj. 


9.5.2019: Alja Lipavic Oštir, Smiljana Gartner

Lotmerk je metropola in na drugi strani Mure je neznana civilizacija.
Doživljanje jezikovnega sveta skozi predstave dijakov in dijakinj
V okviru projekta Jeziki štejejo so dijakinje in dijaki prvih in drugih letnikov sedmih srednjih šol v letu 2018 izdelovali svoje jezikovne karte. Navodila so bila zelo preprosta: nariši svojo jezikovno karto in na njej označi meje, ki jih pogosto prečkaš. Rezultat so jezikovne karte, ki so v veliki večini (823) geografske, obenem pa lahko vsebujejo tudi jezikovne elemente. Manjšina kart je kognitivnih (60), kar pomeni, da so v ospredje postavljeni kognitivni izzivi in raba jezikov. Jezikovne karte nam ponujajo veliko možnosti za raziskovanje in pomagajo odgovoriti na vprašanja, povezana z dojemanjem lastne identitete in dojemanjem sveta skozi jezike, usvajanjem jezikov, prestižem jezikov in zvrsti, identifikacijami z jeziki in na druga. V seminarju bova predstavili del raziskovanja.


16.5.2019: 
Jitka Hodaňová, Palacky University in Olomouc, Faculty of Education, Češka

From modeling with square to crystal modeling
I will talk about the importance of square in teaching mathematics at primary school. The lecture will be concentrated on practical modeling of cube, crystal and other objects. I will describe the use of origami models in mathematics and show how to create origami models.
 
Vučina Zorić, Filozofska fakulteta Univerze v Črni gori (Podgorica)

Istorija obrazovanja učitelja u Crnoj Gori
Struktura predavanja bo naslednja:
- preduslovi za početak obrazovanja učitelja u Crnoj Gori;
- obrazovanja učitelja 1869-1914. godine;
- obrazovanja učitelja 1918-1941. godine;
- obrazovanja učitelja 1944-1963. godine;
- obrazovanja učitelja 1963-1993. godine; i
- obrazovanja učitelja od 1993. godine do danas.


23.5.2019: Mateja Hamler

Dogajanje ob vstopu v vrtec- prehodi iz družinskega v institucionalno okolje
Socialna interakcija je pri prehodu iz družinskega v institucionalno okolje še kako pomembna. Otrok namreč od staršev preide k vzgojiteljicam in vzgojiteljem, kjer je pomemben že prvi stik in pristop, da si otrok ustvari sliko o vrtcu. Otroci so zelo dovzetni v teh zgodnjih letih in si stvari precej hitro zapomnijo, zato je vloga odraslega še kako pomembna. Ni pomembno samo iz kakšnega družinskega okolja izhaja otrok, ampak tudi njegova socialna razvitost. To pomeni, da lahko tvori stik z drugimi, se spoprijatelji in se znajde v novem okolju. Ker ima v vrtcu glavno vlogo vzgojitelj je pomembna tako njegova usposobljenost, izkušnje kot tudi pristop do otrok, emocionalnost in razumevanje. 


13.6.2019: Nika Golob

Raziskovalne škatle v predšolskem obdobju
Področje narave v predšolskem obdobju je za otroka priložnost za dejavno vključevanje in razvijanje veselja do raziskovanja in odkrivanja narave v vseh njenih razsežnostih. Področje postopno razvija naravoslovne pojme, mišljenje, sklepanje, klasificiranja in podobno. Za načrtno razvijanje naravoslovnih postopkov v predšolskem obdobju, ki so temelj naravoslovnemu raziskovanju sveta kasneje, smo razvili več naravoslovnih raziskovalnih škatel. V prispevku bodo predstavljeni naravoslovni postopki pomembni za razvijanje naravoslovne pismenosti in nekaj primerov raziskovalnih škatel s pripomočki in delovnimi karticami za samostojno raziskovanje predšolskih otrok. 


20.6.2019: Alenka Lipovec

Problemsko učenje v virtualnih sodelovalnih okoljih 
Problemsko učenje kot vodilna paradigma aktivnega, na učečega osredinjenega učenja je pri naravoslovno orientiranih vedah (npr. medicina, matematika) temeljna oblika poučevanja že nekaj desetletij, uporaba pa se širi tudi na družboslovna (npr. zgodovina) in humanistična (npr. tuji jeziki) področja. Vključevanje kontekstualizacije (npr. modeliranje problemov) in sodelovalnih pristopov učenja dodatno nadgradi pristop, za katerega empirični rezultati nakazujejo, da razvija znanja prihodnosti (npr. kritično mišljenje). Vključevanje IKT (npr. virtualne arene, uporaba osebnih naprav, obrnjeno učenje, pridobivanje značk) pa ob motiviranju s kognitivnimi konflikti dodatno vpliva na dvig motivacije učečega. Usposabljanje bo usmerjeno v prikaz primerov z različnih področij. Visokošolski učitelji bodo pridobili tako temeljna kot uporabna znanja za vključitev omenjenih oblik in metod dela v svoj pedagoški proces.