Študij

Študentski svet

KDO SMO?

Študentski svet je najvišji in edini predstavniški organ študentov. Sestavljajo ga prodekan študent in po dva člana iz vsakega letnika. Predstavniki so izvoljeni s strani študentov na volitvah. Kandidaturo lahko odda vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta Univerze v Mariboru.


KAJ DELAMO? 

-sodelujemo pri reševanju študijskih težav,

-zastopamo pravice študentov,

-zavzemamo se za dobrobit študentov,

-prispevamo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju,

-pomagamo pri spremembah študijskega programa,


V IMENU ŠTUDENTOV:

-podajamo mnenja o napredovanju učiteljev,

-nadziramo izvajanje študentske ankete (anketa o obremenitvah in študentska anketa),

-volimo predstavnike študentov v organe fakultete in v komisije senata,

-podpiramo tutorski sistem,

-podpiramo športne ekipe,

-organiziramo dogodke in aktivnosti, s katerimi poskrbimo za pestro obštudijsko dogajanje na fakulteti.

Študentski svet dela na rednih, izrednih in pisnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja. Običajno zasedamo enkrat mesečno, vse sejo pa so javne.


KONTAKT:

E-pošta:

pefumss@gmail.com 

Spremljate in pišete pa nam lahko tudi na Facebook strani:

https://www.facebook.com/pefum1/


Kontakt

Prodekanja za študentska vprašanja:

Leonida Lipovšek
leonida.lipovsek@student.um.si