Študij

Študentski svet

Študentski sveti so organi študentov, preko katerih študenti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, statutom univerze in s pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov samostojno in avtonomno urejajo svoje delovanje ter zagotavljajo in izvajajo soupravljanje študentov tako na članicah in drugih članicah univerze kot tudi v organih članic in univerze.

Študentski svet sestavljajo predstavniki posameznih letnikov, absolventov in podiplomskih študentov in sicer predsednik in en član vsakega sveta letnika. Prodekan za študentska vprašanja je predsednik študentskega sveta, ki vodi delo in sklicuje seje študentskega sveta.


Spletna stran Študentskega sveta UM


Program dela


Vabila na seje:

vabila (zip)

Zapisniki sej:

zapisniki (zip)

Zapisnik 8. korespondenčne seje ŠS UM PEF

Kontakt

Prodekanja za študentska vprašanja:

Leonida Lipovšek
leonida.lipovsek@student.um.si