O oddelku

Člani oddelka sodelujejo na izobraževalnem in raziskovalnem področju s sorodnimi institucijami za izobraževanje učiteljev na Hrvaškem, Madžarskem in Finskem, v Avstriji, Grčiji, Nemčiji in Franciji. V okviru programa Erasmus se uresničuje izmenjava študentov in profesorjev. Oddelek gradi svojo prepoznavnost na dobrih odnosih s študenti ter predstavljanju rezultatov raziskovalnega dela, v katerega so aktivno vključeni tudi študenti, na domačih in tujih znanstvenih konferencah, pa tudi z objavami v revijah in s knjižnimi izdajami.

Oddelek za razredni pouk nudi stimulativno možnost študija na dodiplomski in podiplomski stopnji izobraževanja. Programi, ki jih izvaja, so namenjeni pridobitvi spretnosti in kvalifikacije za poučevanje od prvega do petega razreda v osnovni šoli, kot tudi globljemu, raziskovalnemu vpogledu v izobraževalno prakso in lastno refleksijo. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk se smiselno nadaljuje na drugostopenjskem študijskem programu Razredni pouk. Le-ta daje diplomantu kompetence poučevanja v prvem in drugem triletju osnovne šole. Bolj kreativni in inovativni študenti lahko po zaključeni drugi stopnji študij nadaljujejo na programu za pridobitev doktorata na elementarnem področju izobraževanja.

Učitelj/profesor razrednega pouka je med najbolj množičnimi učiteljskimi poklici. Poučevanje na elementarni stopnji izobraževanja je zelo zanimivo in raznoliko. Od učitelja zahteva dobro poznavanje razvojnih značilnosti otrok in senzitivnega odzivanja na njihove potrebe in želje, kot tudi dobro poznavanje vrste predmetnih vsebin ter primerno razvitost komunikacijskih, glasbenih in motoričnih sposobnosti.

Študij zahteva od udeležencev veliko ustvarjalne vsestranskosti povezane z dokaj obsežnim znanjem iz različnih predmetnih področij kot tudi dela z otroki na starostni stopnji od 6 do 11 let. Program pripravlja študente na področjih znanj, spretnosti in razumevanja učinkovitega učenja, poučevanja ter spremljanja in vrednotenja napredka. V prvih dveh letih študija je poudarek na skupini pedagoško-psiholoških predmetov, na sodobni izobraževalni tehnologiji, na pedagoški raziskovalni metodologiji ter vsebinah s področij humanistike, naravoslovja in družboslovja, kot tudi glasbe, likovne umetnosti in športa. V zadnjih dveh letih prvostopenjskega študija je pozornost namenjena predvsem specialnim didaktikam predmetov, ki jih srečamo v prvih petih letih osnovnošolskega izobraževanja, pedagoški praksi in izbirnim predmetom, ki zadovoljujejo različne osebne interese in sposobnosti posameznikov. Poleg predavanj, so v programu številni seminarji, skupinske in individualne vaje, ekskurzije, terenske vaje, nastopi v osnovni šoli, obiski koncertov, baletov in opernih predstav. Študenti pripravljajo tudi kulturne prireditve, kot npr. likovne razstave in glasbene prireditve.

Kontakt

Predstojnica:
prof. dr. Metka Kordigel Aberšek
metka.kordigel@um.si
(02) 22 93 677