O oddelku

Na Oddelku za likovno umetnost se izobražujejo likovno nadarjeni študenti, ki želijo razvijati lastno likovno senzibilnost, spoznati bogastvo likovne tvornosti v preteklosti ter se usposobiti za odgovorne in ustvarjalne pedagoge. Na poti k temu zahtevnemu poklicu jih kot mentorji spremljajo in vodijo izkušeni profesorji, ki so se uveljavili z lastnim umetniškoustvarjalnim in znanstvenim delom. Oddelek za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je prepoznaven v širšem okolju zaradi pogostih in odmevnih javnih nastopov študentov in profesorjev v razstaviščih v Mariboru, po Sloveniji in v zadnjem času vse več tudi v tujini.

Oddelek za likovno umetnost izvaja enopredmetni študij likovne pedagogike. Izobražuje na ravni visokošolskega študija likovne pedagoge za osnovno in srednjo šolo, ki si ob zaključku študija pridobijo naziv profesor(ica) likovne umetnosti. Poudarjena sta razvoj diplomantove osebnosti, predvsem njegove senzibilnosti in ustvarjalnosti ter pedagoško in didaktično usposabljanje. Oddelek ima kot organizator in mentor različnih oblik likovne tvornosti mladine in odraslih pomembno vlogo pri razvoju in širjenju likovne kulture. V času študija pridobivajo študenti potrebno strokovno znanje, razvijajo ustvarjalne senzibilnosti in absolvirajo poglavja s področja pedagoške teorije in prakse.

Študij na oddelku za likovno umetnost temelji na aktivnem likovnoustvarjalnem delu in razumevanju likovnih zakonitosti ter razvijanju sposobnosti za posredovanje teh zakonitosti otrokom in mladostnikom na vseh stopnjah izobraževanja. Vsebine so opredeljene s potrebami in nalogami osnovne šole in izobraževanja na srednjih šolah, zahtevami likovnoumetniške ustvarjalnosti in pedagoških zakonitosti ter specialne didaktike.

Osnovna izhodišča izobraževanja likovnih pedagogov so:

  • stroka-likovna kultura v celoti in razumevanje umetniških procesov, ki so se dogajali v zgodovinskem razvoju;
  • praktično ustvarjalno delo in njegovo posredovaje ter razumevanje, za katerega je potrebna tudi likovnopraktična usposobljenost;
  • vrednotenje in posredovanje likovnovizualnih zakonitosti, za katerega je potrebna likovnoteoretična usposobljenost;
  • doseganje didaktično-metodične in psihološke usposobljenosti za izvajanje pouka likovne vzgoje.

Kontakt

Predstojnik:
prof. Oto Rimele, spec.
oto.rimele@um.si
(02) 22 93 806