O oddelku

Oddelek izobražuje bodoče vzgojitelje, skrbi za razvoj prakse in tesno sodeluje z vrtci in osnovnimi šolami v mariborskem in širšem okolju. Člani oddelka aktivno sodelujejo na strokovnih in znanstvenih srečanjih doma in v tujini, v navezavi s predšolskimi institucijami pa skrbijo tudi za permanentno posodabljanje predšolske pedagoške prakse. V okviru programa Erasmus sodelujejo pri izmenjavi študentov in profesorjev iz tujine. V okviru oddelka se aktivno izvajajo nacionalni in mednarodni projekti v katere so vključeni tudi študenti.

Oddelek za predšolsko vzgojo ponuja možnost študija na dodiplomski in podiplomski stopnji izobraževanja. Izvaja visokošolski triletni program Predšolska vzgoja in podiplomski dvoletni magistrski program Predšolska vzgoja. 

Temeljni cilji študijskega programa Predšolska vzgoja na prvi stopnji so usposobiti študente za kakovostno delo s predšolskimi otroki in z otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z njihovimi starši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše. V procesu izobraževanja se študenti seznanjajo z različnimi pogledi in pojmovanji otroštva in vzgoje, pridobivajo temelja teoretična in praktična znanja ter preverjajo svoja znanja in spretnosti iz posameznih področij dejavnosti v vsakdanjem življenju in delu vrtca ter prvega razreda osnovne šole. Izbirni predmeti jim omogočajo, da se podrobneje in še bolj poglobljeno usposobijo za posamezna področja dejavnosti, za katera imajo osebni interes in sposobnosti. Študij vključuje tudi veliko praktičnega usposabljanja, ki se izvaja v vrtcih po vseh Sloveniji, običajno v študentovem domačem okolju, kar je posebnega pomena tudi za nadaljnjo poklicno pot naših diplomantov.

Temeljni cilji študijskega programa Predšolska vzgoja na drugi stopnji so usposobiti študente za raziskovanje na področju predšolske vzgoje oz. na posameznih področjih dejavnosti, pri študentih razvijati kompetence za vodstvene funkcije ter izobraževati študente o najsodobnejših temah za področje predšolske vzgoje. Program ponuja poglobljena znanja, veščine in metode dela za kvantitativno in kvalitativno raziskovanje številnih problemov s področja zgodnjega otroštva in predšolske vzgoje.

Študij in delo vzgojitelja predšolskih otrok sta razgibana in nudita obilo možnosti za ustvarjalnost pri delu. V okviru študijskega procesa se izvajajo terenske vaje, nastopi v vrtcih in 1. razredu osnovne šole, obiski koncertov, lutkovnih predstav, likovnih razstav. Študenti so aktivno vključeni v pripravo lutkovnih, dramskih in glasbenih predstav, s katerimi razveseljujejo predšolske in šolske otroke, hkrati pa jih usmerjamo tudi v raziskovalno delo in poglobljeno ukvarjanje s problemi na področju predšolske vzgoje.

Kontakt

Predstojnica:
doc. dr. Marta Licardo
marta.licardo@um.si
(02) 22 93 666