O oddelku

Oddelek izobražuje bodoče vzgojitelje, skrbi za razvoj prakse in tesno sodeluje z vrtci in osnovnimi šolami v mariborskem in širšem okolju. Člani oddelka aktivno sodelujejo na strokovnih in znanstvenih srečanjih doma in v tujini, v navezavi s predšolskimi institucijami pa skrbijo tudi za permanentno posodabljanje predšolske pedagoške prakse. V okviru programa Erasmus sodelujejo pri izmenjavi študentov in profesorjev.

Oddelek za predšolsko vzgojo ponuja možnost študija na dodiplomski in podiplomski stopnji izobraževanja. Izvaja visokošolski triletni program Predšolska vzgoja in podiplomski dvoletni program Zgodnje učenje in poučevanje. Program Predšolska vzgoja se izvaja kot redni in izredni študij, program Zgodnje učenje in poučevanje pa samo kot izredni študij.

Temeljni cilji programa Predšolska vzgoja je usposobiti študente za kakovostno delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše. V procesu izobraževanja se študenti seznanjajo z različnimi pogledi in pojmovanji otroštva in vzgoje, pridobivajo temelja teoretična in praktična znanja s tega področja in preverjajo svoja znanja in spretnosti iz posameznih področij dejavnosti v vsakdanjem življenju in delu vrtca in prvega razreda devetletne osnovne šole. Izbirni predmeti jim omogočajo, da se podrobneje in še bolj poglobljeno usposobijo za posamezna področja dejavnosti, za katera imajo osebni interes in sposobnosti.

Temeljni cilj podiplomskega programa Zgodnje učenje in poučevanje je usposobiti magistrante za samostojno strokovno delo na bazičnem, razvojnem in aplikativnem področju,  da bodo znali svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti. Program ponuja poglobljena znanja, veščine in metode dela za kvantitativno in kvalitativno obravnavo številnih problemov s področja zgodnjega obdobja otroštva.

Študij in delo vzgojitelja predšolskih otrok sta razgibana in nudita obilo možnosti za ustvarjalnost pri delu. V okviru študijskega procesa se izvajajo terenske vaje, nastopi v vrtcih in 1. razredu osnovne šole, obiski koncertov, lutkovnih predstav, likovnih razstav… Tudi študenti so aktivno vključeni v pripravo lutkovnih, dramskih in glasbenih predstav, s katerimi razveseljujejo  predšolske in šolske otroke.

Kontakt

Predstojnica:
doc. dr. Marta Licardo
marta.licardo@um.si
(02) 22 93 666