O Erasmus+ študiju v tujini

Program Erasmus+ vam omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, namesto na matični fakulteti opravite na eni izmed partnerskih institucij v tujini. Načeloma velja pravilo, da je vaš status izmenjave izenačen s statusom študentov na instituciji gostiteljici. Ena izmed ugodnosti je, da ne plačate šolnine na instituciji gostiteljici, tudi če je le-ta obvezna za njihove študente. Razpis za študij v tujini v prihajajočem študijskem letu je objavljen vsako leto v začetku leta na spletni strani www.um.si.

Trajanje študija v tujini
Vaš študij v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 1 leto. Zbrati morate:
- najmanj 10 ECTS za trimester;
- najmanj 20 ECTS za semester;
- najmanj 40 ECTS za študijsko leto.

Partnerske institucije
Študij v tujini je možen le na institucijah, s katerimi ima Pedagoška fakulteta sklenjen bilateralni sporazum. V sporazumu je določeno, koliko študentov na leto lahko institucija sprejme, na katerih področjih in kakšno je maksimalno trajanje študija v tujini za posameznega študenta.

Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa»Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:
- da ima med študijem v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,
- da bo v študijskem letu 2015/2016 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijana matični fakulteti UM,
- da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2015/2016) še ni izkoristil 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus VŽU in Erasmus+. 
Študent ima v okviru programa Erasmus+  možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija
 
Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca). Vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta.Erasmus štipendija
Vsak študent, ki se odloči za študij v tujini po programu Erasmus+, je upravičen do pridobitve t.i. Erasmus+ štipendije oz. dotacije, ki pa le sofinancira stroške bivanja v tujini in jih ne pokrije v celoti. Zneski in kriteriji dodelitve štipendije se med leti spreminjajo. Kljub Erasmus+ štipendiji v času študija v tujini ohranite vse vire štipendiranja iz Slovenije. Ob odobritvi izmenjave na izbrani instituciji niste samodejno upravičeni do Erasmus+ štipendije, ampak morate zanjo zaprositi.

Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853