Strategija delovanja

Strategija PEF izhaja iz strategije Univerze v Mariboru, usklajene z Nacionalnim programom visokega šolstva ter drugimi dokumenti Republike Slovenije. Strategija se sproti prilagaja v skladu s sprejetimi dokumenti UM PEF in UM.

Strateški cilji delovanja Pedagoške fakultete UM  so:    

 • Učinkovit in demokratičen sistem vodenja.
 • Zagotavljanje stabilnosti financiranja.
 • Krepitev povezanosti univerzitetnega sistema.
 • Razvoj in posodabljanje študijskih programov UM PEF.
 • Razvoj programov za izpopolnjevanje, povečanje ponudbe strokovnih storitev in vsebin vseživljenjskega učenja za pedagoške kadre v šolah.
 • Zagotavljanje kakovostnih podpornih storitev za študente.
 • Stalno presojo kakovosti pedagoške dejavnosti.
 • Zagotavljanje pogojev za razvoj strokovnih in osebnih talentov ter akademske in osebnostne integritete študentov.
 • Razvoj in uveljavljanje e-izobraževanja za študente.
 • Spodbujanje vključevanja študentov v raziskovalno-razvojne in umetniške projekte.
 • Promocija fakultete in študijskih programov.
 • Spodbujanju sodelovanja na razpisih EU, ARRS ipd.
 • Strokovna izpopolnjevanja raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega kadra.
 • Spodbujanje prehoda in oblikovanja umetniških disciplin v fazi nastanka novih umetnostnih institucij, vendar ne na račun programskega in finančnega slabljenja PEF.
 • Usklajenost pedagoških obremenitev glede na razpoložljivost kadrovskega potenciala.
 • Profesionalni razvoj kadrov.
 • Sistematizacijo učiteljskih in asistentskih delovnih mest v skladu s potrebami izvajanja študijskih programov, upoštevajoč finančne vidike.
 • Vključenost študentov v spremljanje kakovosti na vseh področjih delovanja UM PEF.
 • Zagotavljanje mobilnosti študentov.
 • Sodelovanje študentov v izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških dejavnostih.
 • Sodelovanje študentov v ponudbi obštudijskih dejavnostih.
 • Spodbujanje večje prepoznavnosti fakultete, ki bo primerljiva s sorodnimi fakultetami v EU in drugod po svetu.
 • Spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov.
 • Permanentna skrb za zagotavljanje mednarodno primerljive kakovosti raziskovalne ter umetniške dejavnosti – vodenje sistema kakovosti.
 • Izvajanje evalvacij in akreditacij.
 • Delovanje Komisije za ocenjevanje kakovosti UM PEF.
 • Krepitev sodelovanja z neposrednimi delodajalci naših diplomantov – šolami, klubi ipd. Na področju skupnega razvoja inovativnih pristopov, storitev in proizvodov na področju šolstva.
 • Sodelovanje pri regionalnem dogajanju na družbenem, kulturnem in športnem področju.
 • Prostorska urejenost, ob zagotovljenih finančnih sredstvih, kot pogoj za kvalitetno pedagoško in raziskovalno delo fakultete.
 • Spodbujanje organiziranja znanstvenih in strokovnih konferenc, simpozijev in srečanj ter umetniških aktivnosti v okviru PEF ali v sodelovanju z drugimi institucijami.
 • Zagotavljanje informacijske podpore temeljnim procesom in dejavnostim fakultete.

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si