Preskoči na vsebino

Programi

PPU


Programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev (PPU)

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

 
PONUDBA PROGRAMOV PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO LETO 2024/25
 

Pristopi za učinkovito delo z družinami z otroki s posebnimi potrebami in intervizija uporabe pristopov v praksi

Ciljna skupina:

 • Svetovalni delavci, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v rednem vrtcu, razvojnih oddelkih ali v prilagojenem programu za predšolske otroke,
 • svetovalni delavci, učitelji razredniki in ostali učitelji v osnovni šoli,
 • izvajalci dodatne strokovne pomoči po celotni vertikali,
 • svetovalni delavci, učitelji razredniki in ostali učitelji v osnovni šoli z enakovrednim izobrazbenim standardom,
 • svetovalni delavci, učitelji razredniki in ostali učitelji v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom,
 • svetovalni delavci, učitelji razredniki in ostali učitelji v srednji šoli,
 • spremljevalci otrok s posebnimi potrebami,
 • vodstveni delavci po celotni vertikali,
 • in drugi strokovnjaki na področju dela z otroki s posebnimi potrebami.

Cilji programa: 

Udeleženci bodo pridobivali znanja za učinkovito delo z družinami z otroki s posebnimi potrebami (OPP) na naslednjih področjih:

 • značilnosti družin z OPP,
 • življenjska prožnost in odpornost družin z OPP,
 • ranljive družine z OPP,
 • učinkovita komunikacija z družinami z OPP.

Udeleženci bodo v času med srečanji zapisovali refleksije izkušenj prenosa teh znanj v svoje vzgojno-izobraževalno delo. Na srečanjih jih bodo v intervizijskem procesu predstavili in na tak način pridobili medkolegialno povratno informacijo ter povratno informacijo izvajalke programa.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 29,36 EUR

Polna cena programa za udeležence: 73,41 EUR

Načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu in šoli

Ciljna skupina: 

Vzgojiteljice predšolskih otrok, učitelji-ce razredne stopnje, učitelji-ce v oddelkih podaljšanega bivanja.

Cilji programa: 

 • Udeleženci pridobivajo, utrjujejo in poglabljajo praktično plesno znanje in plesno teorijo.
 • Usvojijo principe načrtovanja in izvajanja plesnih dejavnosti ter se teoretično in praktično usposobijo za izbiro vsebin, metodičnih postopkov, različnih inovativnih pristopov dela z otroki.
 • Usposabljajo se za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti skozi gibanje.
 • Usposobijo se za uporabo digitalnih tehnologij pri pripravi in izvedbi plesnih dejavnosti.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 59,74 EUR

Polna cena programa za udeležence: 59,74 EUR

Umetna inteligenca in socialno ter čustveno učenje v izobraževanju

Ciljna skupina:

Osnovnošolski učitelji.

Cilji programa:

 1. Spoznati pojme umetne inteligence in socialno čustvenega učenja ter ugotoviti njihov pomen v izobraževanju.
 2. Spoznati praktična orodja za razvijanje socialno čustvenih veščin in poznavanja principov strojnega učenja.
 3. Uporabljati različna orodja in aplikacije, ki so na voljo za izboljšanje procesa poučevanja.
 4. Razviti znanje o etiki uporabe sistemov umetne inteligence v izobraževanju.
 5. Razviti vizijo, kako lahko izkoristimo prednosti novih tehnologij in pristopov za izboljšanje izobraževalnih sistemov.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 43,09 EUR

Polna cena programa za udeležence: 107,73 EUR

Razvoj tehničnih veščin za uspešno praktično delo v procesu poučevanja

Ciljna skupina: 

 • Osnovnošolski učitelji,
 • Vzgojitelji predšolskih otrok.

Cilji programa:

Usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev za uporabo orodij in postopkov poučevanja v delavnici; implementacija modernih pristopov v praktičnem učenju za izboljšanje pedagoških strategij, ki spodbujajo kritično mišljenje in reševanje problemov; razvoj veščin za integracijo ciljev učnega načrta v praktične projekte, vključno z identifikacijo priložnosti za medpredmetno povezovanje in uporabo projektnega dela; spodbujanje trajnostnega pristopa k pridobivanju materialov in izdelavi izdelkov (spodbujanje okoljske odgovornosti); vključevanje računalniškega mišljenja pri integraciji tehnologij v izobraževalne procese; razvoj fino motoričnih spretnosti pri otrocih skozi praktično delo, za podporo celovitemu razvoju otroka.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 71,57 EUR

Polna cena programa za udeležence: 178,93 EUR

Načrtovanje in izvajanje inovativnih glasbenih dejavnosti v vrtcu in šoli

Ciljna skupina:

Vzgojiteljice predšolskih otrok, učitelji-ce razredne stopnje, učitelji-ce v oddelkih podaljšanega bivanja.

Cilji programa:

 • Udeleženci pridobivajo, utrjujejo in poglabljajo praktično glasbeno znanje in glasbeno teorijo.
 • Usvojijo principe načrtovanja in izvajanja glasbenih dejavnosti ter se teoretično in praktično usposobijo za izbiro vsebin, metodičnih postopkov, različnih inovativnih pristopov dela z otroki.
 • Usposabljajo se za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti skozi glasbo.
 • Usposobijo se za uporabo digitalnih tehnologij pri pripravi in izvedbi glasbenih dejavnosti.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 43,20 EUR

Polna cena programa za udeležence:  107,99 EUR

Igre pri pouku matematike:raziskovanje, pasti in primeri dobre prakse

Ciljna skupina:

Vzgojitelji, razredni učitelji, osnovnošolski učitelji matematike.

Cilji programa:

Udeležence usposobiti za:

 • razlikovanje med temeljnimi pojmi (npr. aktivnost/igra in med igra/strateška igra…),
 • kritično analizo iger po podanih kriterijih (npr. prilagodljivost, diferenciabilnost reprezentacije…),
 • uporabo različnih tradicionalnih in predmetno specifičnih iger,
 • osmišljeno uporabo tehnologije pri pouku matematike skozi igro,
 • izvajanje nekaterih inovativnih pristopov poučevanja in učenja (npr. obrnjeno učenje, e-sodelovalno učenje),
 • poučevanje matematike skozi igro z elementi digitalne igrifikacije.

Kotizacija za udeležence iz VIZ:  42,81 EUR

Polna cena programa za udeležence:  107,03 EUR

Razvoj bralne pismenosti otrok priseljencev v vrtcu in nižjih razredih OŠ

Ciljna skupina:

Program je namenjen vzgojiteljem, učiteljem razrednega pouka in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo znanja in kompetence, vezane na spodbujanje bralne pismenosti predšolskih otrok in učencev na razredni stopnji za otroke priseljence (npr. knjižničarji v šolskih in splošnih knjižnicah, svetovalni delavci), pa tudi prostovoljcem, ki se z otroki priseljenci srečujejo izven formalnega izobraževanja.

Opombe: Pri pripravi posodobitvenega programa upoštevamo Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti (2019), Priporočilo sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (8 ključnih kompetenc) (2018) in Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017); podrobneje bodo predstavljene vsebine, ki so vključene v učne načrte za začetni pouk slovenščine. V programu predstavljamo tista izhodišča, ki se nanašajo na izobraževanje v predšolski vzgoji in na razredni stopnji in se tako močno povezujejo s kurikulom za vrtce na vseh področjih dejavnosti ter z učnimi načrti za različna predmetna področja razrednega pouka, saj je pismenost temeljni pogoj za pridobivanje znanja.

Pri pripravi prednostnega programa upoštevamo Nacionalno strategijo za razvoja bralne pismenosti 2019–2030 (2019) in Priporočilo sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018 (8 ključnih kompetenc) in Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017).

V programu predstavljamo tista izhodišča, ki se nanašajo na izobraževanje v predšolski vzgoji in na razredni stopnji in se tako močno povezujejo s Kurikulom za vrtce na vseh področjih dejavnosti in z učnimi načrti za različna predmetna področja RP, saj je pismenost temeljni pogoj za pridobivanje znanja.

Cilji programa: 

Na podlagi zunanjih in notranjih spodbud bodo udeleženci PPU-programa preoblikovali odnos do branja; spoznali bodo dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti, prilagojene posameznim starostnim skupinam bralcev (oz. poslušalcev) – od predbralnega obdobja do bralcev začetnikov in do branja z razumevanjem; usposobljeni bodo za trajnostno naravnan odnos do bralne pismenosti; izboljšali bodo svoje kompetence za spodbujanje bralne pismenosti otrok priseljencev v vrtcu in učencev na razredni stopnji.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 31,41 EUR

Polna cena programa za udeležence: 78,53 EUR

Razvoj gradnikov bralne pismenosti v vrtcu in nižjih razredih OŠ

Ciljna skupina: 

Program je namenjen vzgojiteljem, učiteljem razrednega pouka in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo znanja in kompetence, vezane na spodbujanje bralne pismenosti predšolskih otrok in učencev na razredni stopnji (npr. za knjižničarje v šolskih in splošnih knjižnicah, svetovalne delavce, izvajalce individualne in skupinske pomoči ipd.).

Opombe: Pri pripravi prednostnega programa upoštevamo Nacionalno strategijo za razvoja bralne pismenosti 2019–2030 (2019) in Priporočilo sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018 (8 ključnih kompetenc) in Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2017). V programu predstavljamo tista izhodišča, ki se nanašajo na izobraževanje v predšolski vzgoji in na razredni stopnji in se tako močno povezujejo s Kurikulom za vrtce na vseh področjih dejavnosti in z učnimi načrti za različna predmetna področja RP, saj je pismenost temeljni pogoj za pridobivanje znanja.

Cilji programa: 

Udeleženci bodo: na osnovi zunanjih in notranjih spodbud preoblikovali odnos do branja; spoznali dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti, prilagojene posameznim starostnim skupinam bralcev (oz. poslušalcev): od predbralnega obdobja do bralcev začetnikov in do branja z razumevanjem; usposobljeni za trajnostno naravnan odnos do bralne pismenosti; izboljšali svoje kompetence za spodbujanje bralne pismenosti otrok v vrtcu in učencev na razredni stopnji; pridobljeno znanje znali prenesti oz. implementirati v lastno vzgojno-izobraževalno prakso.

Kotizacija za udeležence iz VIZ: 31,53 EUR

Polna cena programa za udeležence: 78,81 EUR


 

_

CENA IZOBRAŽEVANJ:

 • Udeleženci, ki so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja, so upravičeni do sofinanciranja cene izobraževanja s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (plačajo kotizacijo).
 • Udeleženci, ki na izobraževanje niso prijavljeni s soglasjem ravnatelja, plačajo polno ceno izobraževanja.

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 13.00-15.00
sreda: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687

Zapri