Preskoči na vsebino

O FAKULTETI

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta ( UM PEF)

Osnovni podatki:

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Telefon: 00386 2 22 93 600

Faks: 00386 2 22 93 760

E-mail: dekanat.pef@um.si

Odgovorna uradna oseba: Dekanica UM PEF: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
Datum prve objave kataloga: 31.5.2016
Datum zadnje spremembe: 23. 10. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.pef.um.si/
Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki arhiviran v dekanatu PEF UM
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Pedagoška fakulteta je avtonomna, znanstvenoraziskovalna in izobraževalna ustanova s posebnim položajem, ki s svojo dejavnostjo na določenih  znanstvenih oz. strokovnih področjih zagotavlja nadaljnji razvoj znanosti in strok in s posredovanjem znanja na teh področjih omogoča pridobitev javno veljavne visoko-strokovne, univerzitetne in podiplomske izobrazbe.

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru zagotavlja kvalitetno postsekundarno izobraževanje v izbranih disciplinah v okviru svojih zmožnosti vsem kvalificiranim posameznikom in ga neločljivo povezuje z znanstvenim, umetniškim, predvsem temeljnim raziskovalnim delom. Izobraževanje poteka v študijskih programih, ki so ali del »Nacionalnega programa visokega šolstva« in jih financira Republika Slovenija iz svojega proračuna, ali pa so ponujeni na trgu blaga in storitev in se financira iz neproračunskih virov in šolnine. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru izvaja dodiplomski in podiplomski univerzitetni študijski program in podeljuje nazive. V interesu javnosti in izhajajoč iz svojih študijskih programov izvaja dopolnilne programe permanentnega in funkcionalnega izobraževanja.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI:

https://pef.um.si/studij/

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

ODDELKI:

Oddelek razredni pouk

Predstojnica: izr. prof. dr. Polonca Šek

Tel.: +386 (0)2 22 93 676

E-mail: polonca.sek@um.si

https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/oddelek-za-razredni-pouk/

Oddelek za predšolsko vzgojo

v. d. predstojnica: pred. Ana Tina Jurgec

E-mail: ana.jurgec1@um.si

https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo/

Oddelek za glasbo

Predstojnik: red. prof. mag. Tomaž Svete

Tel.: +386 (0)2 22 93 770

E-mail: tomaz.svete@um.si

https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/oddelek-za-glasbo/

Oddelek za likovno umetnost

Predstojnica: doc. dr. Janja Batič

Tel.: 00386 2 22 93 719

E-mail: janja.batic@um.si

https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/oddelek-za-likovno-umetnost/

Oddelek za športno treniranje

Predstojnik: viš. pred. dr. Stojan Puhalj

Tel: +386 (0)2 22 93 665

E-mail: stojan.puhalj@um.si

https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/oddelek-za-sportno-treniranje/

Oddelek za temeljne pedagoške predmete

Predstojnica: doc. dr. Janja Tekavc

E-mail: janja.tekavc@um.si

https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/oddelek-za-temlejne-pedagoske-predmete/

 

CENTRI IN INŠTITUTI:

Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje

https://pef.um.si/vsezivljenjsko-izobrazevanje/center-za-pedagosko-izobrazevanje-in-strokovno-izpopolnjevanje/

Znanstveni inštitut

https://pef.um.si/raziskovanje-in-umetnost/

Organigram organa Organigram – Pedagoška Fakulteta UM
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
Seznam vseh drugih organov s področja dela

Dekanica: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Kontaktna oseba: Sara Katarina Zver, strokovna sodelavka

Tel.: +386 2 2293 741

Faks: 00386 2 2293 760

E-mail: dekanat.pef@um.si

Prodekan za izobraževalno dejavnost:

doc. dr. Črtomir  Matejek

Tel.: +386 (0)2 22 93 877

E-mail: crtomir.matejek@um.si

Prodekanica za znanstvenoraziskovalno dejavnost:

izr. prof. dr. Marta Licardo

Tel.: +386 (0)2 22 93 642

E-mail: marta.licardo@um.si

Prodekanica za razvoj kakovosti

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

Tel.: +386 (0)2 22 93 877

E-mail: tina.vrsnik@um.si

Prodekanica za študentska vprašanja: Lenča Debeljak

E-pošta: lenca.debeljak@student.um.si

AKADEMSKI ZBOR PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

(link: https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/akademski-zbor/ )

Kontaktna oseba: red. prof. Žarko Ignjatović

Tel.: +386 (0)2 22 93 769

Zapisniki:

https://pef.um.si/intranet/zapisniki/akademski-zbor/

 

SENAT PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

(link: https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/senat/ )

Kontaktna oseba:  mag. Simona Štrancar

Tel.: +386 (0)2 22 93 668

Zapisniki:

https://pef.um.si/intranet/zapisniki/senat/

KOMISIJE SENATA PEDAGOŠKE FAKULTETE:

Komisija za študijske zadeve

(https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/komisija-za-studijske-zadeve/)

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

(https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/komisija-za-znanstvenoraziskovalne-zadeve/)

Komisija za umetniške zadeve

(https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/komisija-za-umetniske-zadeve/)

Komisija za mednarodno sodelovanje

(https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/komisija-za-mednarodno-sodelovanje/)

Komisija za ocenjevanje kakovosti

(https://pef.um.si/o-fakulteti/skrb-za-kakovost/komisija-za-ocenjevanje-kakovosti/)

Habilitacijska komisija

(https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/habilitacijska-komisija/)

POSLOVODNI ODBOR PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

(link: https://pef.um.si/o-fakulteti/organi/poslovodni-odbor/)

Kontaktna oseba: mag. Simona Štrancar

Tel.: +386 (0)2 22 93 668

Zapisniki:

https://pef.um.si/intranet/zapisniki/poslovodi-odbor/

 

ŠTUDENTSKI SVET PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU (link: https://pef.um.si/studij/studentski-svet-pef/)

Kontaktna oseba: Lenča Debeljak, prodekanica za študentska vprašanja

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

 

DEKANICA

Ime in priimek: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Tel: +386 (0)2 22 93 741

E-pošta: dekanat.pef@um.si

TAJNICA FAKULTETE

Ime in priimek: mag. Simona Štrancar

Tel: +386 (0)2 22 93 668

E-pošta: simona.strancar@um.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

NOTRANJI PREDPISI – Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru deluje na podlagi:

– Statut UM (Statut UM, Ur. l. RS, št. 100/23;)

https://www.um.si/dokument/predpisi-univerze-v-mariboru/

– Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, Pedagoške fakultete  potrjena na 3. redni seji Senata UM  dne  24. 9. 2019     Merila-PEF_24.9.2019.pdf (um.si)

– Zahtevnejši kriteriji za izvolitev PEF UM

https://pef.um.si/wp-content/uploads/2021/05/Habilitacijska-komisija-UM-Zahtevnejsi-kriteriji_stari-prava-verzija.docx

– Ostali interni akti Univerze v Mariboru:

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx

– Akti Pedagoške fakultete:

Dokumenti UM PEF – Pedagoška Fakulteta UM

DRŽAVNI PREDPISI

Podani so v Katalogu za dostop do informacij javnega značaja Univerze v Mariboru točka 2. D, dostopni na spletnem naslovu: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/katalog informacij/Strani/default.aspx

Predpisi EU http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letna poročila

Spletna stran UM

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx

Letni načrti

Spletna stran UM

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx

Kakovost

Spletna stran UM

http://www.um.si/kakovost/splosno/Strani/default.aspx

2.f Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
  • Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru.
  • Postopki za vpis v akreditirane študijske programe.
  • Postopki pri odločanju o prošnjah študentov.
  • Postopki pri odločanju o pritožbah študentov v študijskih zadevah.

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru upravlja z naslednjimi javnimi evidencami:

·         Evidenca o zaposlenih delavcih

·         Evidenca o osebnih prejemkih

·         Evidenca o izrabi delovnega časa

·         Evidenca o raziskovalcih

·         Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov

·         Evidenca osebnih kartonov študentov

·         Evidenca zapisnikov o izpitih

·         Evidenca o diplomantih

·         Evidenca o podiplomskih študentih

·         Evidenca o priznavanju izobrazbe

·         Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom

  • eVŠ evidenca študijskih programov.
  • eVŠ evidenca študentov in diplomantov.
  • eVŠ evidenca prijavljenih na vpis.
  • eVŠ evidenca študijskih programov.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru upravlja s sledečimi javnimi zbirkami:

·         predmetniki in učnimi načrti dodiplomskega in podiplomskih študijskih programov na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru (dostop preko spletnih strani).

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (http://pef.um.si/) ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v prostorih Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.

Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, s sprem.in dopol. do 141/22).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, 146/22)).

     
4. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.      informacije o študijskih programih,

2.      šolnine,

3.      oddelki,

4.      postopki za vpis v študijske programe,

5.      postopki pri odločanju o prošnjah študentov in

6.      postopki pri odločanju o pritožbah študentov.

6.


Zapri