Preskoči na vsebino

Organi

Poslovodni odbor

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru (319. -321. člen Statuta) poslovodni odbor članice univerze nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Poslovodni odbor članice univerze ima tri do sedem članov, ki jih izvoli Akademski zbor članice na predlog dekana. Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice.

Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri leta.

Dekan, tajnik članice univerze in prodekan za študentska vprašanja so člani poslovodnega odbora po svoji funkciji.

Poslovodni odbor dela in odloča na sejah.

Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan članice.

Poslovodni odbor veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejme z večino navzočih članov.

Člani poslovodnega odbora:

  • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, dekanica,
  • asist. mag. Polona Jančič Hegediš
  • red. prof. mag. Tomaž Svete
  • izr. prof. dr. Miha Marinšek
  • mag. Simona Štrancar
  • Lenča Debeljak
Zapri