Preskoči na vsebino

Skrb za kakovost

Komisija za ocenjevanje kakovosti

Sistem zagotavljanja kakovosti UM PEF

Za kakovost na UM PEF skrbijo različni organi. Temeljna skrb za celostno operativno izvajanje, razvijanje in zagotavljanje kakovosti je zaupana dekanici PEF UM UM, odločujoča vloga Senatu UM PEF, posvetovalna vloga pa Akademskemu zboru, Oddelkom in Študentskemu svetu. Komisija za ocenjevanje kakovosti UM PEF kot posebna komisija Senata UM PEF deluje z namenom spremljanja in vrednotenja kakovosti. Komisija za ocenjevanje kakovosti UM PEF se sestaja na rednih sejah, izvaja samoevalvacijo in izdela Samoevalvacijsko poročilo UM PEF (SEP UM PEF) za preteklo študijsko leto, ki ga potrdita Senat UM PEF in ŠS. Komisija potrjeno poročilo pošlje Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM. Predsednik KOK UM PEF s poročilom seznani vse zaposlene s predstavitvijo na Akademskem zboru UM PEF. KOK UM PEF v sodelovanju z vodstvom fakultete izdela tudi Akcijski načrt, ki je del poročila SEP UM PEF, in kontinuirano spremlja uresničevanje korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta in spodbuja k vključevanju vseh zaposlenih k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM PEF in UM kot celoti.

Pri zagotavljanju kakovosti na fakulteti gre za neprekinjen proces, v katerem se ciklično prepletajo: odkrivanje lastne problematike, postavljanje ciljev, oblikovanje ukrepov, določanje področij spremljanja in kazalnikov, zbiranje podatkov, analize, sodelujoči ter odgovorni, implementacija predlaganih sprememb, ukrepov. S tem zagotavljamo uresničevanje zanke kakovosti – cikel PDCA – P za »plan«, D za »do«, C za »check« in A za »act«.

Kakovost na UM PEF se je v zadnjih evalvacijskih obdobjih izboljševala. Kakovost zagotavljamo sistematično na različnih ravneh, kar pomeni da imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti na področjih (delno prilagojeno po standardu ISO 9001):

 1. Vodenja fakultete

Vodstvo fakultete ustvarja in spodbuja trajnostni razvoj zavoda. Pri tem zagotavlja nenehno izboljševanje in posodabljanje, razvoj zaposlenih, učnega okolja, drugih materialnih in nematerialnih pogojev ter povečanje zadovoljstva udeležencev študijskega procesa. Prav tako vodstvo fakultete skrbi za udejanjanje dogovorjene vizije, poslanstva in vrednot ter na podlagi le teh usmerja razvojno in strateško načrtovanje zavoda, letno načrtovanje in operativno delovanje. Vodstvo zavoda vsako leto določi in spremlja doseganje razvojnih ciljev, načine vrednotenja uspešnosti ter načine spremljanja in izboljševanja razvojnih ciljev fakultete. V skrbi za izboljševanje sistema kakovosti vodstvo fakultete skrbi tudi za letno načrtovanje, spremljanje zastavljenih ciljev, poročanje in evalvacijo dela.

 1. Vodenja virov

Pri vodenju virov fakulteta skrbi za kakovosten razvoj kadrov, kar predstavlja pridobivanje novih zaposlenih ter zunanjih strokovnih sodelavcev in njihovo uvajanje v delo, spremljanje zaposlenih in njihovega razvoja ter dosežkov, usmerjanje, načrtovanje in izvajanje stalnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja glede na potrebe in opredeljen razvoj fakultete ter spremljanja zadovoljstva zaposlenih z namenom izboljševanja dela. Pri vodenju virov fakulteta skrbi tudi za finančne, materialne in druge vire, njihovo razporejanje in spremljanje porabe, nabavo storitev in materialnih sredstev, vzdrževanje in posodabljanje infrastrukture, skrb za varno delovno in učno okolje ter druge vire za potrebe realizacije raziskovalnega in pedagoškega procesa. Ob vseh procesih potrebno skrb namenjamo tudi ustreznemu obvladovanju dokumentacije v skladu z zakonodajo in razvijamo dobro prakso glede obvladovanja dokumentov in zapisov.

 1. Komuniciranje in sodelovanje

Fakulteta zagotavlja ustrezno komuniciranje in sodelovanje z vsemi udeleženci pedagoškega procesa in drugih procesov, ki se odvijajo v okviru dela fakultete. Pri tem uveljavlja etična načela, ki podpirajo poslanstvo, vizijo in vrednote zavoda. Fakulteta ima vzpostavljen in urejen sistem komuniciranja in postopkov v primeru podanih pritožb, pobud in predlogov vseh deležnikov. Pri tem zagotavlja, da so postopki poznani in dostopni, prav tako pa na osnovi ugotovitev ustrezno ukrepa. Fakulteta prav tako zagotavlja ustrezno komuniciranje in sodelovanje z drugimi zainteresiranimi stranmi ter od njih pridobiva povratne informacije o zadovoljstvu s komuniciranjem in sodelovanjem s fakulteto.

 1. Študijski proces in znanstvenoraziskovalno delo

Fakulteta načrtuje in izvaja študijski proces tako, da pri tem zagotavlja realizacijo predmetnikov in ciljev opredeljeni v učnih načrtih. Vsi zaposleni se povezujejo pri načrtovanju študijskega procesa v smislu usklajene priprave urnikov za posamezni semester, pri izmenjavi metod in oblik dela, ki čim bolj optimalno razvijajo potenciale študentov. Preverjanje in ocenjevanja znanja poteka sproti oz. v izpitnih obdobjih, kjer se preverja napredek študentov glede na zastavljene cilje, ob tem pa se opravi tudi evalvacija dela učiteljev. V študijski proces se neposredno vnašajo najnovejša znanstvenoraziskovalna spoznanja posameznih področij, ki jih razvijajo raziskovalci oz. učitelji nosilci učnih enot preko projektnega in znanstveno raziskovalnega dela. Študijski proces je tudi tesno vpet v praktično delo preko praktičnega usposabljanja ter tesnega sodelovanja z različnimi šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami.

 1. Uvajanje novosti, inovacij in izboljšav

Fakulteta skrbi za sistematično uvajanje novosti in izboljšav, kamor sodi razvoj novih storitev ali spremembe že obstoječih storitev, posodabljanje učnih načrtov in učnega okolja, uvajanje novih oblik dela in metod ali spremembe že obstoječih metod. Namen uvajanja novosti je izboljševanje, optimiziranje procesov, doseganje pričakovanih rezultatov. Pobuda za razvoj lahko izhaja s strani zaposlenih ali posameznih organov fakultete, prav tako pa se skrbno spremljajo tudi učinki uvedenih novosti, v katere zaradi tega običajno vstopamo postopoma (primer e-najave, e-praktično usposabljanje, e-potni nalog ipd.).

 1. Samoevalvacija in vrednotenje delovanja fakultete

Fakulteta ovrednoti učinkovitost in uspešnost svojega delovanja, vključno z doseženimi rezultati v samoevalvacijskem poročilu. Pridobljeni podatki v večini primerov vključujejo informacije o trendih. Redno izvajamo tudi reakreditacije študijskih programov in insititucionalno reakreditacijo. Skrbimo za učinkovito postavljena in upoštevana notranja pravila in dogovore, učinkovito izvajanje in upoštevanje zakonskih zahtev. Pri odločanju se zavedamo in upoštevamo pomembnost in vpliv različnih področjih na kakovost procesov, upoštevamo ugotovitev zunanjih presoj, reakreditacij in evalvacij. Ob ugotovljenih odstopanjih ali neskladnostih sprejmemo ukrepe za obravnavo neskladnosti in vseh podanih priporočil, ocenimo potrebe po korektivnem ukrepanju za odpravo vzrokov, ki so privedli do neskladnosti ter pregledamo uspešnost izvedenih ukrepov.

Člani komisije:

 • doc. dr. Tomaž Zupančič, pred.
 • doc. dr. Janja Batič,
 • izr. prof. dr. Maja Hmelak,
 • doc. dr. Bojan Kovačič,
 • doc. dr. Monika Mithans,
 • doc. dr. Jerneja Žnidašič,
 • Jelena Krivograd,
 • Jasmina Škundrić,
 • Barbara Barat,
 • Nika Erjavec.
Zapri