Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju

ZAČETEK PROJEKTA
01.07.2022

KONEC PROJEKTA
30.04.2024

FINANCER
NFM, MKRR

NOSILEC
UM PEF

SODELUJOČI NA UM PEF
Alenka Lipovec, Tina Vršnik Perše, Marta Licardo, Kosta Dolenc, Vesna Zmazek, Barbara Arcet, Jelena Krivograd, Evelina Turk

NOVICE

KONFERENCA

DOKUMENTI

INFOGRAFIKA

KOMPETENČNI CENTER  SETCOM

 

Projekt  SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe v višini največ do 499.408,89 EUR.

Splošni cilj projekta SETCOM je zapolniti vrzeli med strateškimi dokumenti in empiričnimi raziskovalnimi spoznanji o prečnih kompetencah pedagoških delavcev. Specifični cilji projekta SETCOM pa so: razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc, razvijanje pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra.

Partnerji v projektu SETCOM so: UM (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Karierni center, Služba za razvoj in podporo izobraževanju in študiju, Mestna občina Maribor, OŠ Draga Kobala Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza Maribor, OŠ Dušana Flisa Hoče (Vrtec Hoče in Rogoza), Zveza prijateljev mladine Maribor in NORD University (Faculty of Social Sciences, Faculty of Education and Arts (UNORD)). UM in UNORD sta temeljni instituciji za izobraževanje učiteljev z vzpostavljeno infrastrukturo za zagotavljanje trajnosti.

Trajanje projekta: od 1. 7. 2022 do 30. 4. 2024 (22 mesecev).

Temeljne dejavnosti v projektu SETCOM bodo predstavljala: redna pedagoška srečanja razvojnih timov (vzajemno učenje); razvoj in implementacija izobraževalnih modulov ter prenos spoznanj v šolsko prakso. Učinek projekta bo dvig socialno emocionalnih kompetenc in pismenosti na področju umetne inteligence, razvito podporno okolje za prenos dobrih praks in izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh izobraževanja (formalnega in neformalnega) tako na nacionalni kot na meddržavni ravni.

Ciljne skupine v projektu SETCOM bodo: visokošolski učitelji na pedagoških študijskih programih, študenti pedagoških študijskih smeri, pedagoški delavci na področju predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter neformalnega izobraževanja, kot tudi administrativni delavci. Posredno bodo naslovljeni prav tako otroci, učenci in dijaki v partnerskih institucijah.

Spletne povezave:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Norveški finančni mehanizem

Finančni mehanizem EGP

_

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Izpolnite anketo

Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:
#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
#5 pravosodje in notranje zadeve.

—————————————————————————————————

GALERIJA

—————————————————————————————————

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si

Zapri