Projekti iz Evropskih skladov

INOVUP


Celotno ime operacije: Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Financer: Republika Slovenija (MIZŠ) in Evropska unija (ESS)

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani

Trajanje: 1. 10. 2018–30. 9. 2022

Kratek opis vsebine: Projektne aktivnosti so a) usposabljanja visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik ter učnih pristopov, ki jih izvajajo zaposleni učitelji pri članih konzorcija ali zunanji domači in tuji strokovnjaki; b) usposabljanja multiplikatorjev v tujini; c) podporne aktivnosti, kamor spadajo priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva, oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki, vzpostavitev interaktivne spletne strani in ozaveščanje o pomeni didaktike v visokem šolstvu. Več informacij na spletni strani: http://www.inovup.si/

KONTAKT

Vodja: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

milena.grmek@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si