Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Za kakovost slovenskih učbenikov – KAUČ

ZAČETEK PROJEKTA
01.05.2017

KONEC PROJEKTA
31.10.2022

FINANCER
MIZŠ, ESS

NOSILEC
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

SODELUJOČI NA PEF UM
Milena Ivanuš Grmek, Monika Mithans, Polona Jančič Hegediš, Branka Čagran, Katja Košir, D. Rus, E.va Kranjec

Celotno ime operacije: ZA KAKOVOST SLOVENSKIH UČBENIKOV – KaUč

Projekt KAUČ sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Vodja projekta in koordinator konzorcija: izr. prof. dr. Gregor Torkar 

Trajanje: 1. 2. 2017–31. 10. 2022

Vrednost projekta: 500.000€

Projekt Za kakovost slovenskih učbenikov (pogodba št. C330-17-319014 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

O projektu

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Pravilnik o potrjevanju učbenikov ureja način in postopek potrjevanja učbenikov. Pristojni strokovni svet, ki potrjuje kakovost učbenika, izkazuje potrebo po razvoju kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije, kar je tudi predmet projekta.

V Sloveniji so učbeniki eno manj raziskanih področij šolskega polja, saj so na akademski ravni domače raziskave na to temo zelo redke. Iz pregleda stanja ugotavljamo, da so v Sloveniji na področju razumevanja rabe učbenikov številni primanjkljaji. Izpostavimo, da razmeroma malo vemo o tem, na kakšne načine uporabljajo učitelji učna gradiva in kako ta raba vpliva na učenčevo/dijakovo usvajanje znanja, na kakšne načine se odločajo o izbiri učbenikov, malo vemo o rabi tiskanih in elektronskih učnih gradiv pri pouku itn. Iz pregleda stanja je med drugim tudi razvidno, da nimamo dovolj jasnih vodil o ustrezni didaktični oblikovanosti učbenikov. Za dosego osrednjega cilja projekta (t.j. razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije) si zastavljamo naslednje cilje projekta (izpostavljamo le najpomembnejše):

  • Analizirati kazalnike kakovosti učbenikov v mednarodnem prostoru.
  • Analizirati splošne in specialno didaktične pristope, pedagoške strategije ter predmetno specifične kompetence v učbenikih (tiskanih in elektronskih).
  • Analizirati ustreznost učbenikov z vidika priporočil o oblikovanju gradiv za osebe s posebnimi potrebami z vidika posameznikov in skupin, ki so v svojem razvoju ali družbeni poziciji kakorkoli odrinjeni, depriviligirani, razvojno ali socialno-integrativno ogroženi.
  • Analizirati naloge in učne dosežke na nacionalnih in mednarodnih preverjanjih znanja z vidika zagotavljanja kakovosti učbenikov in razvoja kazalnikov kakovosti.
  • Analizirati stanje na slovenskem trgu učbenikov in primerjava s stanjem v drugih državah.
  • Analizirati odločanje o izbiri učbenikov v partnerskih VIZ.
  • Razviti strojna orodja in metodologijo za učinkovito analizo vsebine učbenikov.
  • Razviti in evalvirati kazalnike kakovosti učbenikov.

KONTAKT

Vodja projekta na UM PEF:

red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

milena.grmek@um.si

Znanstveni inštitut UM PEF

M jelena.krivograd@um.si

Zapri