Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Naravoslovno matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost – NA MA PO TI

ZAČETEK PROJEKTA
05.01.2017

KONEC PROJEKTA
31.10.2022

FINANCER
MIZŠ, ESS

NOSILEC
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

SODELUJOČI NA PEF UM
Alenka Lipovec, Marko Marhl, Nikolaja Golob, Marko Šterk, Simon Brezovnik, Jasmina Ferme, Martina Rajšp, Samo Fošnarič, Katja Zemljič, Marjeta Capl

NA-MA POTI

  

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru izvajamo projekt NA-MA POTI, NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost.

Omenjeni projekt je del operacije Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, sklop: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Glavni cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Tekom izvajanja projekta naj bi tako:

  • pripravili poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti,
  • razvili in pripravili vertikalne izvedbene kurikule VIZ za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja,
  • izbrali in pripravili metodologijo in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti,
  • spremljali in evalvirali napredek naravoslovne in matematične pismenosti učencev,
  • pripravili 10 evalvacijskih poročil o napredku kompetenc,
  • pripravili priporočilo za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Poleg vodstvenih delavcev v VIZ so cilje skupine projekta tudi strokovni delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter otroci, učenci in dijaki.

Konzorcijski partnerji projekta: Zavod RS za šolstvo, Pedagoška fakulteta UL, Pedagoška fakulteta UM, Pedagoška fakulteta UP, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Fakulteta za matematiko in fiziko UL, Fakulteta za elektrotehniko UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL ter 98 vzgojno izobraževalnih zavodov.

Sodelujoči v projektu s Pedagoške fakultete UM:  red. prof. dr. Alenka Lipovec (vodja), red. prof. dr. Marko Marhl, doc. dr. Nikolaja Golob,  asist. Marko Šterk, asist. Simon Brezovnik.


Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR

Več o projektu NA-MA POTI: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Kontakt: NA-MA.POTI@zrss.si

KONTAKT

Vodja: red. prof. dr. Alenka Lipovec

M alenka.lipovec@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

jelena.krivograd@um.si

Zapri