Zaključeni projekti

V objemu besed

MONOGRAFIJA O DRUŽINSKI PISMENOSTI, PUBLIKACIJA KAKO RAZVIJATI DRUŽINSKO PISMENOST V PREDŠOLSKEM OBDOBJU, PRIROČNIK ZA STARŠE TER ZNANSTVENA MONOGRAFIJA BRALNA PISMENOST V PREDŠOLSKI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru so izšle elektronske variante monografije o družinski pismenosti, priročnik za starše, primeri dobrih praks ter znanstvena monografija o bralni pismenosti v predšolski vzgoji in izobraževanju. Publikacije so izšle tudi v tiskani varianti in so brezplačne.

Najprej je bila izdana monografija V objemu besed: razvijanje družinske pismenosti, na podlagi katere smo pripravili strokovni priročnik za starše. V priročniku na poljuden način prispevamo k dvigu ozaveščenosti o pomenu branja kot vseživljenjskega procesa. Družinsko pismenost opredeljujemo kot skupek različnih dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. Ob dejavnikih spodbujanja bralne pismenosti (IFLA, 2006: obkroženost z bralnim gradivom, branje otroku in odrasli kot bralni zgled) so v priročniku predstavljene različne spodbude za pozitiven odnos do bralne kulture in navad, povezanih s pismenostjo.

Monografija z naslovom V objemu besed: Razvijanje družinske pismenosti je dostopna na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268.

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla publikacija z naslovom Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju. Gradivo je dostopno na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/281

V publikaciji so zbrani primeri dobre prakse za razvijanje družinske pismenosti.

Priročnik za starše z naslovom Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed: priročnik za starše je dostopen na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/272.

Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed: priročnik za starše je nastal v okviru istoimenskega raziskovalno-razvojnega projekta, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS (od oktobra 2016 do novembra 2017). Gre za projekt na področju spodbujanja družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki je del bralne pismenosti (ta pa je nujni pogoj za delovanje človeka v družbi) in vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem).

Znanstvena monografija z naslovom Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju je dostopna na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/286

Znanstvena monografija Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju je nastala ob koncu raziskovalno-razvojnega projekta V objemu besed, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS (oktobra 2016 do novembra 2017). Gre za projekt na področju spodbujanja družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem). V monografiji je petnajst tematsko zaokroženih poglavij, v prvem delu sta predstavljena model družinske pismenosti in evalvacija izvajanega projekta, sledijo poglavja o jezikovnem razvoju otrok, lahkem branju, informacijski pismenosti, vizualni pismenosti ter razvoju jezikovne občutljivosti na različnih kurikularnih področjih dejavnosti. Monografija je plod predhodnih raziskav in predstavlja nekatere rešitve ter izboljšave na področju družinskega branja. Hkrati predstavlja sodelovalen interdisciplinaren odnos različnih znanstvenih ved in vključuje posebno skrb za ranljive skupine prebivalstva. Bralna pismenost se prenaša medgeneracijsko in je nabor kompetenc, ki se razvija vse življenje.

red. prof. dr. Dragica Haramija

V objemu besed - končno poročilo

KONČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V OKVIRU PROJEKTA V OBJEMU BESED

VSEBINSKO POROČILO, EVALVACIJSKO POROČILO, POROČILO VZGOJITELJEV O DELU V VRTCIH

Pripravili:
vodja projekta red. prof. dr. Dragica Haramija
vodja evalvacije izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

Raziskovalno-razvojni projekt V objemu besed, ki ga financiralo Ministrstvo za kulturo RS, je potekal od 1. oktobra 2016 do 25. novembra 2017. Kot prispevek k tovrstnim prizadevanjem smo izvedli raziskovalno-razvojni projekt V objemu besed, katerega prijavitelj je bila Univerza v Mariboru, nosilka projekta je bila Pedagoška fakulteta UM, partnerja v projektu pa Filozofska fakulteta UM in Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Razvojni del projekta je bil izveden v štirinajstih slovenskih vrtcih v dvanajstih statističnih regijah (regijska razpršenost).

Sodelujoči:
Vodja projekta: red. prof. dr. Dragica Haramija, zaposlena na Pedagoški fakulteti in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS

Raziskovalke, zaposlene na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru: doc. dr. Janja Batič, doc. dr. Maja Hmelak, red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, izr. prof. dr. Katja Košir, doc. dr. Marta Licardo, izr. prof. dr. Alenka Lipovec, doc. dr. Marija Ropič, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše; zunanja strokovna sodelavka mag. Nika Vizjak.

Raziskovalke, zaposlene na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru: izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, doc. dr. Simona Pulko, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes.

Raziskovalca iz Univerze v Ljubljani: red. prof. dr. Igor Saksida (Pedagoška fakulteta UL in UP), Polona Vilar (Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo).

Člani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS: Manca Perko, prof. slov. in dipl. lit. komp., Petra Potočnik, dipl. lit. komp., mag. Tilka Jamnik, Kristina Picco, dipl. lit. komp., Slavko Pregl, dipl. ekon.

V projekt so bili vključeni naslednji vrtci in multiplikatorji (po abecednem redu krajev):
Vrtec Petra Klepca pri Osnovni šoli Cerkno: Adrijana Mavri, Bernarda Tušar,
Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci: Vanja Kajzer Novak, Mateja Meško,
Vrtec Jesenice: Mateja Hočevar, Diana Jug,
Osnovna šola Krmelj (vrtec pri OŠ): Anja Luzar, Mateja Ručman,
Vrtec Litija: Tanja Hauptman, Luka Strle,
Vrtec Pod gradom Ljubljana: Kaja Ajdnik, Zala Kadunc,Mojca Kalan, Maja Žižek,
Otroški vrtec Metlika: Tanja Janžekovič, Mateja Vidmar,
Vrtec Ormož: Vesna Podplatnik, Davorina Vajd, Andreja Žnidarič,
Vrtec Pivka (vrtec pri Osnovni šoli Pivka): Klara Gardelin, Marjanca Grubiša, Martina Lenarčič, Marta Šabec, Marija Štavar,
Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje (vrtec pri Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje): Jelka Može, Eva Podovšovnik,
Vrtec Ciciban Sevnica: Helena Lužar, Marjanca Županc,
Vrtec Sežana: Maja Anderlič Može, Katarina Černigoj,
Osnovna šola Šalovci (vrtec pri OŠ): Suzana Balek, Sandra Tibola,
Vrtec Velenje: Mateja Marolt, Urška Rihter.