Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

ZAČETEK PROJEKTA
01.05.2017

KONEC PROJEKTA
31.10.2022

FINANCER
MIZŠ, ESS

NOSILEC
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

SODELUJOČI NA PEF UM
D. Haramija, M. Licardo, J. Batič, M. Ivanuš Grmek, I. Voršič

 
 

Projekt OBJEM skupaj izvajajo:

 • ZRSŠ – vodenje projekta,
 • sodelujoči konzorcijski partnerji: vzgojno-izobraževalni zavodi: 12 vrtcev, 25 osnovnih šol, 22 srednjih šol;
 • Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za računalništvo,
 • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta in
 • Pedagoški inštitut.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projektni tim UM:

 • red. prof. dr. Dragica Haramija – vodja,
 • doc dr. Janja Batič (UM PEF),
 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek (UM PEF),
 • doc. dr. Marta Licardo (UM PEF),
 • izr. prof. dr. Blanka Bošnjak (UM FF),
 • izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič (UM FF),
 • doc. dr. Simona Pulko (UM FF),
 • izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes (UM FF).

Sodelavke UM PEF sodelujejo v strateškem timu in v vseh štirih delovnih timih projekta.


_

V projektu OBJEM – Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika razvijamo štiri vsebinska  področja:

 • bralno pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
 • pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. In .3 VIO OŠ,
 • slovenščina kot drugega jezika (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
 • šolska knjižnica.

Z dejavnostmi projekta sledimo cilju:

 • razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

V sklopu bralne pismenosti in razvoja slovenščine bomo spodbujali razvoj sporazumevalne zmožnosti preko učnega jezika pri vseh predmetih, kar je temeljno sredstvo sporazumevanja ter prostor razmišljanja in grajenja novega znanja in hkrati sredstvo identifikacije s skupino, ki ji posameznik pripada. Tako bo posebna pozornost namenjena spoznavnemu in odnosnemu govoru v razredu. Za razvoj inovativnih pristopov bomo skrbeli tudi za večje sodelovanje strokovnih delavcev po celotni vertikali izobraževanja.

V sklopu diagnostičnih pripomočkov bomo pripravili predlog pripomočkov za oceno predbralnih in predpisalnih zmožnosti otrok v predšolskem obdobju ter pripomočke za prepoznavanje dosežene ravni bralne pismenosti v 2. in 3. VIO OŠ.

V sklopu slovenščina kot drugi jezik se bomo prednostno ukvarjali s slovenščino kot drugega jezika za otroke priseljencev, beguncev, Romov, otrok/učencev/dijakov, ki uporabljajo znakovni jezik.

V sklopu šolska knjižnica bomo iskali načine, kako lahko dejavnosti v knjižnici podpirajo pouk pri vseh predmetih ter dejansko postane kulturno in informacijsko središče šole.

Rezultati projekta:

 • razviti in preizkušeni didaktični pristopi in gradiva, ki prispevajo k dvigu ravni bralne pismenosti, še posebej v vrtcu in osnovni šoli (s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah),
 • predlog vsebin in načinov usposabljanja strokovnih delavcev VIZ za dvig ravni pismenosti,
 • predlog diagnostičnih pripomočkov za prepoznavanje ravni BP v vrtcih in 2. in 3. VIO,
 • model umeščanja slovenščine kot drugega jezika, ki jim slovenščina ni materni jezik ter opredelitev kompetenc strokovnih delavcev, ki ta pouka izvajajo,
 • model posodobljene vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središče VIZ za dvig BP (kazalniki razvoja šolskega knjižničarstva na nacionalni ravni in ravni VIZ),
 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k dvigu bralne pismenosti in razvoju slovenščine,
 • instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov bralne pismenosti,
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka bralne pismenosti učencev ter priprava evalvacijskih poročil o napredku splošnih kompetenc,
 • priporočilo za razvoj bralne pismenosti in razvoj slovenščine v VIZ po vertikali.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Več informacij o projektu OBJEMhttps://www.zrss.si/objava/projekt-objem

 

POVEZAVE DO PLAKATOV:

POVEZAVE DO MONOGRAFIJ:

–  Gradniki bralne pismenosti: teoretična izhodišča (ur. Dragica Haramija), 2022, Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Pedagoška fakulteta, dostopno na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/515

–  Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju (ur. Dragica Haramija), 2021 Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Pedagoška fakulteta, dostopno na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/583

KONTAKT

vodja: red. prof. dr. Dragica Haramija

M dragica.haramija@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si

Zapri