Preskoči na vsebino

1. stopnja

1. stopnja: LIKOVNA PEDAGOGIKA


Pridobljen strokovni naziv: profesor/profesorica likovne pedagogike (UN)
Skrajšana oblika: prof. lik. ped. (UN)

Trajanje: 4 leta / 8 semestrov
Način študija: redni
ECTS: 240Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program prve stopnje Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program, kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih programov: umetnostna zgodovina ali likovna teorija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. Kandidat mora poleg omenjenega imeti tudi uspešno opravljen preizkus likovnih sposobnosti.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu likovni sposobnosti (50 %)
– splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (40 %)
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 %).

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti  v obsegu najmanj 46 ECTS.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse izpite 1. letnika in zbere najmanj 35 ECTS iz 2. letnika, od tega mora obvezno opraviti opazovalno prakso.

Pogoji za napredovanje v 4. letnik

Študent napreduje v 4. letnik, če opravi vse izpite iz 1. in 2. letnika in zbere najmanj 52 ECTS iz 3. letnika, od tega mora obvezno opraviti  strnjeno pedagoško prakso na osnovni šoli.

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje, kot ena temeljnih usmeritev pri posodabljanju evropskih študijskih programov, je v novih programih Likovna pedagogika prve stopnje (dodiplomski študij) in druge stopnje (podiplomski študij), v prenovljeni obliki in povečananem obsegu načrtovana skozi tri letnike. Celotni delež v obeh programih tako znaša 15 ECTS, od tega na prvi stopnji 9 ECTS in na drugi stopnji 6 ECTS. V štiriletnem študiju prve stopnje (dodiplomski študij) se študent v smislu opazovanja učnega procesa sreča z opazovalno prakso že v zgodnjem obdobju svoje pedagoške rasti in sicer v drugem letniku (90 ur oz. 1 teden oz. 3 ECTS). V tretjem letniku pa se praksa pojavi v strnjeni obliki in je organizirana na izbrani osnovni šoli (180 ur oz. 3 tedne oz. 6 ECTS).

Kompetence diplomanta

V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Likovna pedagogika bodo študentje pridobili spodaj navedene splošne kompetence:

 • sintetično analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • uporaba znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost,
 • (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost,
 • splošna razgledanost, temeljna sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij,
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja,
 • občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost,
 • temeljna informacijska pismenost, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije.

PREDSTOJNIK

doc. dr. Janja Batič


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

red. prof. Dušan Zidar, spec.


PREDMETNIK

Zimski semester

Risba I
Obvezni
9 ECTS
Slikarstvo I
Obvezni
10 ECTS
Kiparstvo I
Obvezni
8 ECTS
Uvod v metodologijo pedagoškega raziskovanja
Obvezni
3 ECTS

Poletni semester

Psihologija
Obvezni
5 ECTS
Zgodovina likovne umetnosti I
Obvezni
5 ECTS
Slikarstvo II
Obvezni
10 ECTS
Grafika I
Obvezni
10 ECTS

Zimski semester

Osnove didaktike
Obvezni
5 ECTS
Obča pedagogika za umetniško predmetno področje
Obvezni
5 ECTS
Kiparstvo II
Obvezni
9 ECTS
Forma in kontekst I
Obvezni
4 ECTS
Zgodovina likovne umetnosti II
Obvezni
7 ECTS

Poletni semester

Opazovalna praksa - osnove didaktike
Obvezni
3 ECTS
Risba II
Obvezni
10 ECTS
Grafika II
Obvezni
9 ECTS
Kiparstvo III
Obvezni
8 ECTS

Zimski semester

Likovna didaktika s prakso
Obvezni
10 ECTS
Specialna pedagogika
Obvezni
3 ECTS
Risba III
Obvezni
7 ECTS
Keramika
Izbirni
5 ECTS
Risba in ilustracija
izbirni
5 ECTS

Poletni semester

Strnjena pedagoška praksa na osnovni šoli
Obvezni
6 ECTS
Risba IV
Obvezni
10 ECTS
Slikarstvo III
Obvezni
9 ECTS
Kreativne umetniške delavnice z gostujočimi umetniki
izbirni

Zimski semester

Likovnopedagoško delo z otroki različnih skupin
Obvezni
6 ECTS
Forma in kontekst II
Obvezni
5 ECTS
Grafika III
Obvezni
9 ECTS
Kiparstvo IV
Obvezni
10 ECTS

Poletni semester

Retorika in komunikacija
Izbirni
5 ECTS
Otrok v skupini vrstnikov
Izbirni
5 ECTS
Delo s starši
Izbirni
5 ECTS
Zgodovina likovne umetnosti III
Obvezni
5 ECTS
Slikarstvo IV
Obvezni
10 ECTS
Scenografija in lutke
Izbirni
5 ECTS
Zbor
Izbirni
5 ECTS
Razrednik in razredni management
Izbirni
5 ECTS
Mali akt
izbirni

Zapri