Preskoči na vsebino

2. stopnja

2. stopnja: RAZREDNI POUK


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica razrednega pouka
Skrajšana oblika: mag. prof. raz. pouka

Število let: 1
Število semestrov: 2
ECTS: 60Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Razredni pouk se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Izobraževanje učiteljev razrednega pouka (0111, 0113) v obsegu 240 ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Opis praktičnega usposabljanja

V študijskem programu Razredni pouk, 2. stopnja, je praktično usposabljanje ena od študijskih obveznosti študentov. Študenti v okviru posameznega izbranega modula v prvem semestru na izbrani osnovni šoli opravijo strnjeno praktično usposabljanje v obsegu 180 ur (6 ECTS). Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral naravoslovno-tehnični modula poteka pri osnovnošolskih predmetih: matematika, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika. Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral družboslovno-humanistični modula poteka pri osnovnošolskih predmetih: slovenski jezik, spoznavanje okolja, družba. Strnjeno praktično usposabljanje za študenta, ki je izbral modul estetika in gibanje poteka pri osnovnošolskih predmetih: likovna vzgoja, glasbena vzgoja in športna vzgoja. Študent opravlja učno delo samostojno pod vodstvom učitelja mentorja pri vseh dejavnostih pri pouku in zunaj njega, ki so načrtovane v času praktičnega usposabljanja.

Kompetence diplomanta

Splošne kompetence diplomanta študijskega programa Razredni pouk, 2. stopnja, bodo:

  • poglobljena sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
  • temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
  • sposobnost učinkovite uporabe znanja v praksi,
  • razvoj kritične in samokritične presoje,
  • avtonomnost v strokovnem delu,
  • komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
  • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
  • kooperativnost, učinkovito delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
  • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja.

PREDSTOJNICA

izr. prof. dr. Polonca Šek


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

red. prof. dr. Vlasta Hus


PREDMETNIK

Zimski semester

Učitelj kot raziskovalni praktik naravoslovja, tehnike in matematike
Obvezni
8 ECTS
Pedagoško raziskovanje na področju družboslovja in humanistike
Obvezni
8 ECTS
Interaktivni mediji in elektronske tehnologije v izobraževanju
Obvezni
3 ECTS
Pedagoško raziskovanje na področju umetnosti in športa
Obvezni
8 ECTS
Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini ter učiteljeva samoevalvacija
Izbirni
3 ECTS

Poletni semester

Kvalitativne in kvantitativne metode pedagoškega raziskovanja
Obvezni
4 ECTS
Delo z nadarjenimi učenci
Obvezni
4 ECTS
Praktično usposabljanje
Obvezni
3 ECTS
Magistrsko delo
Obvezni
16 ECTS
Delo z besedili
izbirni
3 ECTS

Zapri