2. stopnja

2. stopnja: PREDŠOLSKA VZGOJA


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica predšolske vzgoje
Skrajšana oblika: mag. prof. pred. vzg.

Število let: 2
Število semestrov: 4
ECTS: 120

 


Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Šport v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS), Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje (4 ECTS).

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti v 1. letniku zbere najmanj 45 ECTS. Obvezno mora imeti opravljene vse študijske obveznosti pri učnih enotah: Glasbeno in plesno poustvarjanje in ustvarjanje, Slovenski jezik in književnost v predšolski vzgoji, Pristopi pri zgodnji matematiki.
Ponavljanje letnika, izjemno napredovanje in podaljšanje statusa študenta je možno v skladu z določili Statuta UM.

Diferencialni izpiti
Seznam predmetov za diferencialne izpite in kontakti profesorjev:
 

Predmet                                              Kontakti

Predšolska pedagogika                          doc. dr. Maja Hmelak,

e-pošta: maja.hmelak@um.si

Jezikovne dejavnosti v vrtcu                 doc. dr. Marija Ropič

e-mail: marija.ropic@um.si

Šport v doživljajski vzgoji                     izr. prof. dr. Miha Marinšek

e-mail: miha.marinsek@um.si

Plesna dramatizacija v vrtcu                 pred. Mag. Olivera Ilić

e-mail: olivera.ilic@guest.um.si

Likovno izražanje in prostor                  doc. dr. Tomaž Zupančič

e-mail: tomaz.zupancic@um.si

Glasbene dejavnosti v vrtcu                   red. prof. dr. Olga Denac

e-mail: olga.denac@um.si

Igra in raziskovanje v naravnem okolju  doc. dr. Darja Antolin Drešar

e-mail: darja.antolin@um.si

Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje doc. dr. Marta Licardo

e-mail: marta.licardo@um.si

Navodila za diferencialne izpite za štud. leto 2021 2022

 
Opis praktičnega usposabljanja
Kompetence diplomanta

PREDSTOJNIK

doc. dr. Marta Licardo


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

izr. prof. Sabina Šinko


PREDMETNIK

Zimski semester


Poletni semester

Zimski semester

Program 1
9 ECTS

Poletni semester