Preskoči na vsebino

2. stopnja

2. stopnja: PREDŠOLSKA VZGOJA


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica predšolske vzgoje
Skrajšana oblika: mag. prof. pred. vzg.

Število let: 2
Število semestrov: 4
ECTS: 120

 


Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Šport v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS), Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje (4 ECTS).

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti v 1. letniku zbere najmanj 45 ECTS. Obvezno mora imeti opravljene vse študijske obveznosti pri učnih enotah: Glasbeno in plesno poustvarjanje in ustvarjanje, Slovenski jezik in književnost v predšolski vzgoji, Pristopi pri zgodnji matematiki.
Ponavljanje letnika, izjemno napredovanje in podaljšanje statusa študenta je možno v skladu z določili Statuta UM.

Diferencialni izpiti
Seznam predmetov za diferencialne izpite in kontakti profesorjev:
 

Predmet                                              Kontakti

Predšolska pedagogika                          izr. prof. dr. Maja Hmelak,

e-pošta: maja.hmelak@um.si

Jezikovne dejavnosti v vrtcu                 doc. dr. Marija Ropič Kop

e-mail: marija.ropic@um.si

Šport v doživljajski vzgoji                     izr. prof. dr. Miha Marinšek

e-mail: miha.marinsek@um.si

Plesna dramatizacija v vrtcu                 pred. Mag. Olivera Ilić

e-mail: olivera.ilic@guest.um.si

Likovno izražanje in prostor                 doc. dr. Tomaž Zupančič

e-mail: tomaz.zupancic@um.si

Glasbene dejavnosti v vrtcu                   red. prof. dr. Olga Denac

e-mail: olga.denac@um.si

Igra in raziskovanje v naravnem          doc. dr. Darja Antolin Drešar

okolju                                                       e-mail: darja.antolin@um.si

Vloga odraslega pri otrokovem            izr. prof. dr. Marta Licardo

uvajanju v družbeno okolje                e-mail: marta.licardo@um.si

Navodila za diferencialne izpite (študijsko leto 2023-2024)

 
Opis praktičnega usposabljanja
Kompetence diplomanta

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

  • Poglobljena sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
  • temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
  • sposobnost učinkovite uporabe znanja v praksi,
  • razvoj kritične in samokritične presoje,
  • avtonomnost in iniciativnost  v strokovnem delu,
  • komunikacijske sposobnosti in spretnosti,
  • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
  • kooperativnost in učinkovito delovanje v skupini,
  • razumevanje vseživljenjskega učenja, stalnega profesionalnega in osebnega razvoja.

PREDSTOJNICA

viš. pred. Ana Tina Jurgec


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

red. prof. Sabina Šinko


Zapri