Preskoči na vsebino

3. stopnja

3. stopnja: EDUKACIJSKE VEDE


Pridobljen strokovni naziv: doktor/doktorica znanosti
Skrajšana oblika: dr.

Število let: 3
Število semestrov: 6
ECTS: 180

VSI UČNI NAČRTI PREDMETOV DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA EDUKACIJSKE VEDEPogoji za vpis

V študijski program 3. stopnje Edukacijske vede se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

– študijski program 2. stopnje,

– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,

– študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten  s 300 ECTS točkami,

– študijski program za pridobitev specializacije in pred tem študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je  pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 34 ECTS točk. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo diferencialni izpiti iz predmetov študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk in Inkluzija v vzgoji in izobraževanju.

Pogoji za napredovanje

Pogoj za vpis v 2. letnik

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent opraviti obvezne predmete ter obveznosti letnika v obsegu najmanj 54 ECTS. V 2. letnik se lahko izjemoma vpiše tudi kandidat, ki iz upravičenih razlogov ni uspel opraviti predpisanih študijskih obveznosti v skladu s Statutom UM, pri čemer brez opravljene učne enote IRD 1 napredovanje iz 1. v 2. letnik v nobenem primeru ni mogoče.

Pogoj za vpis v 3. letnik

Za napredovanje iz 2. v 3. letnik mora študent opraviti vse obveznosti 1. letnika in obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 54 ECTS. V 3. letnik se lahko izjemoma vpiše tudi kandidat, ki iz upravičenih razlogov ni uspel opraviti predpisanih študijskih obveznosti v skladu s Statutom UM, pri čemer brez opravljene učne enote IRD 3 napredovanje iz 2. v 3. letnik v nobenem primeru ni mogoče.

Opis praktičnega usposabljanja
Kompetence diplomanta

Doktorski študijski program Edukacijske vede bo omogočal pridobivanje naslednjih splošnih kompetenc.

 •  vključevanje ter samostojno vodenje znanstveno razsikovalnega dela;
 • poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja – filozofski, sociološki,psihološki, pedagoški in antropološki vidiki;
 • vrhunsko razumevanje in obvladanje različnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • zmožnost avtonomno zastaviti, oblikovati in izvajati obsežen raziskovalni proces;
 • usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja, veščin, tehnik, praks in gradiv z raziskovalnim delom;
 • reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev ter z oblikovanjem novih;
 • odzivanje na abstraktne probleme, ki širijo in na novo opredeljujejo obstoječe proceduralno znanje ozir. prakso;
 • zmožnost z izvirnim raziskovanjem ustvariti prispevek, ki širi meje znanja in je pomemben na nacionalni in mednarodni ravni;
 • zmožnost prepoznavanja problemov ter iskanje rešitev;
 • sodelovanje v kritičnih dialogih; vodenje in spodbujanje kompleksnih socialnih procesov znotraj poklicnega področja;
 • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnihprojektov s širokega strokovnega in znanstvenega področja;
 • zmožnost komunikacije s sodelavci in širšo (mednarodno) znanstveno skupnosjot ter družbo nasploh o svojem ekspertnem področju;
 • zmožnost kooperativnosti in dela v skupini;
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja;
 • sposobnost za upravljanje s časom za samostojno načrtovanje;
 • zmožnost javnega predstavljanja in obrambe znanstvenih študij;
 • zmožnost v akademskih in strokovnih okoljih pospeševati socialni ali kulturni napredek družbe, ki je utemeljena na znanju;
 • zmožnost ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov;
 • poznavanje etike raziskovalnega dela in delovanje v skladu z njo.

VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

red. prof. dr. Dragica Haramija


PREDMETNIK

Zimski semester

Znanstveno raziskovanje v vzgoji in izobraževanju
Obvezni
6 ECTS
Sistemska dinamika v izobraževanju
Obvezni
6 ECTS
Raziskovanje v didaktiki
Obvezni
6 ECTS
Individualno raziskovalno delo I
Obvezni
12 ECTS

Poletni semester

Izbirni predmet
Izbirni
9 ECTS
Individualno raziskovalno delo II
Obvezni
21 ECTS

Zimski semester

Prenosljiva znanja 1
Obvezni
3 ECTS
Individualno raziskovalno delo III
Obvezni
27 ECTS

Poletni semester

Individualno raziskovalno delo IV
Obvezni
21 ECTS
Izbirni predmet
izbirni
9 ECTS

Zimski semester

Individualno raziskovalno delo V
24 ECTS
Prenosljiva znanja 2
6 ECTS

Poletni semester

Doktorska naloga
Obvezni
30 ECTS

Zapri