2. stopnja

2. stopnja: INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Skrajšana oblika: 
mag. prof. inkl. ped.

Število let: 2
Število semestrov: 4
ECTS: 120Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:

1.  študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: s področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev (01);

2.  študijski program prve stopnje s področja: psihologija (0313), socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik (0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222), geografija (0314), sociologija (0314), filozofija (0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj najmanj 31 ECTS iz predmetov: pedagogika (7 ECTS), specialna pedagogika (5 ECTS), pedagoška psihologija (3 ECTS), razvojna psihologija (6 ECTS), didaktika (5 ECTS) in metodologija pedagoškega raziskovanja (5 ECTS), kandidat pa jih je lahko opravil med dosedanjim študijem, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

3.  univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: študijski program s področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev (01). Kandidatom se lahko prizna do 60 ECTS;

4.  univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004,  s področja: psihologija (0313), socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik (0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222), geografija (0314), sociologija (0314), filozofija (0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je kandidat opravil pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z ZOFVI, 100. člen (Ur.l. RS 16/2007). Kandidatom se lahko prizna do 30 ECTS;

5.  visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 za področje izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok (0112);

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent mora za napredovanje v 2. letnik študijskega programa druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju doseči 45 ECTS (75 % ECTS) od 60 ECTS prvega letnika študijskega programa.

Opis praktičnega usposabljanja
Kompetence diplomanta

Kandidat bo s študijem pridobil naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • Poznavanje koncepta inkluzije in ključnih dejavnikov, ki omogočajo učinkovito učenje in poučevanje vseh učencev.
 • Usposobljenost za prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami in pomoč pri usmerjanju v ustrezne programe VIZ.
 • Sposobnost individualiziranega in diferenciranega načrtovanja dejavnosti v razredu (skupini), ki vključuje vsakega posameznika z namenom olajšati in spodbuditi proces učenja.
 • Izbira in izvajanje ustreznih pristopov, metod, strategij dela in prilagoditev glede na specifične potrebe posameznika.
 • Sposobnost prilagajanja dela, učnih pripomočkov in gradiv za učence s posebnimi potrebami (v nadaljevanju UPP).
 • Vodenje in organiziranje individualnega in skupinskega vzgojno svetovalnega dela za učence s PP in njihove družine.
 • Spodbujanje in razvijanje socialno-emocionalnega učenja.
 • Podpiranje in razvijanje sodelovanja, tutorstva in pomoči med učenci z namenom izboljšanja učenja, medsebojnih odnosov in večjega sprejemanja individualnih razlik.
 • Pedagoško vodenje razreda, skupine, posameznikov.
 • Zmožnost sodelovanja in timskega dela z drugimi učitelji in strokovnimi delavci, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu z UPP.
 • Sposobnost oblikovanja celovite ocene potreb UPP ter uporabe ustreznih postopkov, metod in tehnik za pripravo in izvajanje individualiziranih programov.
 • Zmožnost identifikacije in analize preprek, ovir, razpoložljivih virov ter proaktivno reševanje problemov.
 • Avtonomno izvajanje in sodelovanje v raziskavah ter ustvarjanje novega znanja, oblikovanje novih praks.
 • Poznavanje metod reflektiranja ter sposobnost uporabe za lasten profesionalni razvoj in razvoj stroke.
 • Podpora in sodelovanje z družinami UPP .
 • Vrednotenje, kritična evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela z UPP, obstoječe prakse, politike in raziskovanja VIZ za UPP.
 • Razumevanje in obvladovanje strategij dela z UPP (preventivne, kompenzacijske, osebnostno in socialno integrativne).
 • Razumevanje pomena pluralizma, multikulturnosti in marginaliziranih skupin v sodobni družbi in specifičnih kulturah.
 • Poznavanje in prepoznavanje različnih potreb učencev v multikulturnem okolju.
 • Poznavanje temeljnih strategij za premagovanje različnih posebnosti multikulturnih okolij (jezikovna različnost, pismenost, sodelovanje s starši).
 • Razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje (učenje učenja, IKT).
 • Razvijanje lastne profesionalnosti, znanja in razumevanja na področju inkluzivne pedagogike.
Diferencialni izpiti

Seznam predmetov za diferencialne izpite in kontakti profesorjev:

 Predmet Kontakti
 Specialna pedagogika Red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc,
e-pošta:majda.schmidt@um.si
 Pedagogika Izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,
e-pošta: tina.vrsnik@um.si
 Pedagoška psihologija Doc. dr. Janja Tekavc,
e- pošta:janja.tekavc@um.si
 Razvojna psihologija Red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
e-pošta:zlatka.cugmas@um.si
 Didaktika Red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
e-pošta:milena.grmek@um.si

 Metodologija pedagoškega raziskovanja, izpit: 6. 9. 2021 ob 16.00 (navodila za diferencialni izpit)

Navodila za diferencialne izpite za štud. leto 2021 2022

doc. dr. Tomaž Bratina,
e-pošta: tomaz.bratina@um.si

PREDMETNIK

Zimski semester

Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji
Obvezni
5 ECTS
Inkluzivna šola
Obvezni
5 ECTS
Teorija vzgoje
Obvezni
5 ECTS
Samopodoba učencev v inkluziji
Obvezni
5 ECTS
Strategije načrtovanja vzgojno-izobraževalnega procesa v inkluziji
Obvezni
5 ECTS
Svetovanje in timsko delo
Obvezni
5 ECTS

Poletni semester

Duševno zdravje otrok in mladostnikov
Obvezni
5 ECTS
Individualiziran vzgojno-izobraževalni program
Obvezni
5 ECTS
Inkluzivni razred in otroci z učnimi težavami
Obvezni
5 ECTS
Metode dela z otroki z znižanim učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami
Obvezni
5 ECTS
Razvijanje kompetence učenje učenja pri učencih s posebnimi potrebami
Obvezni
5 ECTS
Izvajanje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami
Obvezni
5 ECTS

Zimski semester

Multikulturnost in marginalizirane skupine
Obvezni
3 ECTS
Strategije dela z učenci z motnjo vida
Obvezni
4 ECTS
Strategije dela z učenci s slušno-govornimi motnjami
Obvezni
4 ECTS
Strategije poučevanja nadarjenih
Izbirni
4 ECTS
Zgodnja obravnava otrok
Izbirni
4 ECTS
Magistrski seminar
Obvezni
3 ECTS
Pristopi pri delu z otroki in mladostniki z razvojnimi in avtističnimi motnjami
Obvezni
4 ECTS
Glasbena terapija pri otrocih s posebnimi potrebami
izbirni
4 ECTS

Poletni semester

Praktično usposabljanje
Obvezni
15 ECTS
Magistrsko delo
Obvezni
15 ECTS