Preskoči na vsebino

2. stopnja

2. stopnja: INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Skrajšana oblika: 
mag. prof. inkl. ped.

Število let: 2
Število semestrov: 4
ECTS: 120Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:

1.  študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: s področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev (01);

2.  študijski program prve stopnje s področja: psihologija (0313), socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik (0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222), geografija (0314), sociologija (0314), filozofija (0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo skupaj najmanj 31 ECTS iz predmetov: pedagogika (7 ECTS), specialna pedagogika (5 ECTS), pedagoška psihologija (3 ECTS), razvojna psihologija (6 ECTS), didaktika (5 ECTS) in metodologija pedagoškega raziskovanja (5 ECTS), kandidat pa jih je lahko opravil med dosedanjim študijem, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

3.  univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: študijski program s področja Izobraževalnih znanosti in izobraževanja učiteljev (01). Kandidatom se lahko prizna do 60 ECTS;

4.  univerzitetni študijski program z drugih strokovnih področij, sprejet pred 11. 6. 2004,  s področja: psihologija (0313), socialno delo in svetovanje (0923), slovenski jezik (0232), tuji jeziki (0231), matematika (0541), zgodovina (0222), geografija (0314), sociologija (0314), filozofija (0223), biologija (0511), kemija (0531), fizika (0533), če je kandidat opravil pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z ZOFVI, 100. člen (Ur.l. RS 16/2007). Kandidatom se lahko prizna do 30 ECTS;

5.  visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 za področje izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok (0112);

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent mora za napredovanje v 2. letnik študijskega programa druge stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju doseči 45 ECTS (75 % ECTS) od 60 ECTS prvega letnika študijskega programa.

Opis praktičnega usposabljanja
Kompetence diplomanta
Kandidat bo s študijem pridobil naslednje splošne kompetence:
 • poglobljena sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic na področju dela z učenci s posebnimi potrebami,
 • obvladanje raziskovalne metodologije za potrebe inkluzivnega izobraževanja,
 • zmožnost interdisciplinarnega povezovanja vsebin,
 • sposobnost smiselne implementacije pridobljenega znanja v prakso,
 • razvoj kritične in samokritične presoje pri delu v razredih, kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami,
 • usposobljenost za sodelovanje v različnih strokovnih timih ter vodenje in organiziranje dela,
 • organizacija in spodbujanje uspešnega učenja,
 • razvijanje tolerantnosti in fleksibilnosti v šolskem okolju, upoštevanje etičnih norm in poklicnega kodeksa,
 • proaktivnost in avtonomnost v strokovnem delu ter ustvarjanje novega znanja,
 • obvladovanje komunikacijskih veščin na različnih interakcijskih ravneh (z otroki, mladostniki, odraslimi, starši, strokovnimi delavci),
 • sposobnost samorefleksije in zavezanost profesionalni etiki, zmožnost prepoznavanja in reševanja moralno-etičnih dilem in problemov,
 • kooperativna naravnanost v različnih skupinah z uporabniki in drugimi skupinami,
 • sposobnost projektnega dela v inkluzivnem okolju,
 • stalen profesionalni razvoj ter
 • prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig kakovosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencialni izpiti

Seznam predmetov za diferencialne izpite in kontakti profesorjev:

 Predmet Kontakti
 Specialna pedagogika Red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc,
e-pošta:majda.schmidt@um.si
 Pedagogika Izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,
e-pošta: tina.vrsnik@um.si
 Pedagoška psihologija Doc. dr. Janja Tekavc,
e- pošta:janja.tekavc@um.si
 Razvojna psihologija Red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
e-pošta:zlatka.cugmas@um.si
 Didaktika Red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
e-pošta:milena.grmek@um.si
 Metodologija pedagoškega raziskovanja Izr. prof. dr. Tomaž Bratina,
e-pošta: tomaz.bratina@um.si

Navodila za diferencialne izpite (študijsko leto 2023-2024)

PREDMETNIK

Zimski semester

Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji
Obvezni
5 ECTS
Inkluzivna šola
Obvezni
5 ECTS
Teorija vzgoje
Obvezni
5 ECTS
Samopodoba učencev v inkluziji
Obvezni
5 ECTS
Strategije načrtovanja vzgojno-izobraževalnega procesa v inkluziji
Obvezni
5 ECTS
Svetovanje in timsko delo
Obvezni
5 ECTS

Poletni semester

Duševno zdravje otrok in mladostnikov
Obvezni
5 ECTS
Individualiziran vzgojno-izobraževalni program
Obvezni
5 ECTS
Inkluzivni razred in otroci z učnimi težavami
Obvezni
5 ECTS
Metode dela z otroki z znižanim učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami
Obvezni
5 ECTS
Razvijanje kompetence učenje učenja pri učencih s posebnimi potrebami
Obvezni
5 ECTS
Izvajanje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami
Obvezni
5 ECTS

Zimski semester

Multikulturnost in marginalizirane skupine
Obvezni
3 ECTS
Strategije dela z učenci z motnjo vida
Obvezni
4 ECTS
Strategije dela z učenci s slušno-govornimi motnjami
Obvezni
4 ECTS
Odnosi z vrstniki v razredu
Izbirni
4 ECTS
Zgodnja obravnava otrok
Izbirni
4 ECTS
Magistrski seminar
Obvezni
3 ECTS
Pristopi pri delu z otroki in mladostniki z razvojnimi in avtističnimi motnjami
Obvezni
4 ECTS
Lahko branje
izbirni
4 ECTS

Letni semester

Praktično usposabljanje
obvezni
15 ECTS
Magistrsko delo
obvezni
15 ECTS

Zapri