Preskoči na vsebino

1. stopnja

1. stopnja: PREDŠOLSKA VZGOJA


Pridobljen strokovni naziv: diplomirana vzgojiteljica/diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Skrajšana oblika: dipl. vzg. (VS)

Število let: 3
Število semestrov: 6
ECTS: 180Pogoji za vpis

V študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše:
• kdor je opravil maturo,
• kdor je opravil zaključni izpit oziroma poklicno maturo v srednješolskih programih predšolska vzgoja ali zdravstvena vzgoja oziroma zdravstvena nega,
• kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
• splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu 60% točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 40% točk.

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi zbere najmanj 48 ECTS, od tega mora obvezno opraviti: Začetno naravoslovje ter Vokalno-instrumentalni praktikum I in II.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse izpite iz 1. letnika in zbere najmanj 48 ECTS z opravljenimi izpiti iz 2. letnika, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje 5 in Elementarni likovnopedagoški praktikum.

Opis praktičnega usposabljanja

Študijski program predvideva praktično usposabljanje v vseh treh letnikih. Obseg praktičnega usposabljanja znaša 660 ur oziroma 22 ECTS, delež v celotnem programu znaša 12,2%. Praktično usposabljanje 1,2,3,4,6 in 7 se izvaja v obliki integrirane prakse. Integrirana praksa se izvaja v vseh treh letnikih v obsegu 10 ECTS kreditnih točk pod okriljem predmetov oziroma visokošolskih učiteljev. Študent bo predvidoma en dan v tednu v vrtcu ali 1. razredu osnovne šole izvajal konkretne naloge (načrtno opazovanje različnih vidikov vzgojno-izobraževalnega dela, analize, obiski in spoznavanje institucij itd.). Praktično usposabljanje 5 in 8 se izvaja v obliki strnjene prakse. Strnjena praksa se izvaja v drugem in tretjem letniku študija v obsegu 12 ECTS kreditnih točk. V drugem letniku traja strnjena praksa dva tedna (4 ECTS), in se izvaja v vrtcu ali v 1. razredu OŠ, v tretjem letniku traja štiri tedne (8 ECTS) in se izvaja v vrtcu ali v 1. razredu osnovne šole.

Kompetence diplomanta
V okviru dodiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja bodo študentke in študenti pridobili naslednje splošne kompetence:
  • sposobnost analize in sinteze ter predvidevanja rešitev ter posledic,
  • sposobnost uporabe znanj v praksi,
  • razvoj kritične in samokritične presoje,
  • spretnosti komuniciranja in delovanja v timu,
  • iniciativnost v procesu vseživljenjskega učenja,
  • senzibilnost za okolje, kulturno in narodno identiteto,
  • načrtovanje in izvajanje dejavnosti,
  • razumevanje posameznika, njegovih vrednot in vrednostnih sistemov.

PREDSTOJNICA

viš. pred. Ana Tina Jurgec


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

red. prof. Sabina Šinko


PREDMETNIK

Zimski semester

Vokalno-instr. praktikum I
Obvezni
3 ECTS
Osnove metod. ped. raziskovanja
Obvezni
4 ECTS
Teorija vzgoje
Obvezni
3 ECTS
Slovenski jezik
Obvezni
5 ECTS
Razvojna psihologija
Obvezni
6 ECTS
Praktično usposabljanje I
Obvezni
2 ECTS
Predšolska pedagogika
Obvezni
7 ECTS

Poletni semester

Didaktika
Obvezni
3 ECTS
Motorika otroka
Obvezni
5 ECTS
Vokalno-instr. praktikum II
Obvezni
5 ECTS
Začetno naravoslovje
Obvezni
7 ECTS
Mladinska književnost
Obvezni
5 ECTS
Pedagoška psihologija
Obvezni
3 ECTS
Praktično usposabljanje II
Obvezni
2 ECTS

Zimski semester

Praktično usposabljanje III
Obvezni
2 ECTS
Didaktika gibalno športne vzgoje
Obvezni
7 ECTS
Didaktika glasbene vzgoje
Obvezni
7 ECTS
Didaktika jezikovne vzgoje
Obvezni
7 ECTS
Didaktika začetnega naravoslovja
Obvezni
7 ECTS

Poletni semester

Specialna pedagogika
Obvezni
5 ECTS
Motorični praktikum
Obvezni
3 ECTS
Elementarni likovno-pedagoški praktikum
Obvezni
3 ECTS
Praktično usposabljanje IV
Obvezni
1 ECTS
Praktično usposabljanje V
Obvezni
4 ECTS
Didaktika plesne vzgoje
Obvezni
7 ECTS
Didaktika uvajanja v družbeno okolje
Obvezni
7 ECTS

Zimski semester

Praktično usposabljanje VI
Obvezni
1 ECTS
Vzgojni koncepti v teoriji in praksi
Izbirni
4 ECTS
Senzomotorika
Izbirni
4 ECTS
Plesna dramatizacija v vrtcu
Izbirni
4 ECTS
Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje
Izbirni
4 ECTS
Lutkovno-gledališka vzgoja
Obvezni
7 ECTS
Didaktika likovnih dejavnosti
Obvezni
7 ECTS
Didaktika tehnične vzgoje
Obvezni
4 ECTS
Družinska pismenost
Izbirni
3 ECTS
Učenje matematike skozi igro
Izbirni
3 ECTS
Jezikovne dejavnosti v vrtcu
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalna igra - Orffova glasbila
Izbirni
3 ECTS

Letni semester

Didaktika matematike
obvezni
9 ECTS
Sociologija družine in predšolskega otroka
obvezni
Praktično usposabljanje 7
obvezni
Praktično usposabljanje 8
obvezni
Diplomsko delo
obvezni

Zapri