Preskoči na vsebino

1. stopnja

1. stopnja: GLASBENA PEDAGOGIKA


Pridobljen strokovni naziv: profesor/profesorica glasbe (UN)
Skrajšana oblika: prof. glas. (UN)

Število let: 4
Število semestrov: 8
ECTS: 240Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbene sposobnosti. Vsem, ki so za vpis v program 1. stopnje Glasbene pedagogike v Mariboru že v prejšnjih letih opravili preizkus glasbenih sposobnosti (od leta 1997 dalje), se preizkus prizna.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo ob končani srednji šoli preizkus glasbenih sposobnosti spretnosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati z opravljeno maturo oz. zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995 izbrani glede na:
uspeh pri preizkusu glasbene nadarjenosti 50% točk
splošni uspeh pri maturi/zaključnem izpitu 40% točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 10% točk

Pogoji za napredovanje

Pogoji za vpis v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če zbere najmanj 46 ECTS iz prvega letnika.

Pogoji za vpis v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse izpite 1. letnika in zbere najmanj 46 ECTS iz drugega letnika.

Pogoji za vpis v 4. letnik

Študent napreduje v 4. letnik, če opravi vse izpite iz 1. in 2. letnika in zbere najmanj 46 ECTS iz tretjega letnika.

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje je pomemben del izobraževanja bodočih učiteljev glasbe v programu Glasbena pedagogika. Pedagoška praksa se odvija v 4. semestru kot opazovalna praksa v okviru predmetov Didaktika, Obča pedagogika in Psihologija ter traja 90 ur oziroma 3 ECTS. Študenti opazujejo učni proces in povezujejo pridobljena glasbeno pedagoška ter glasbeno strokovna znanja s praktičnimi spoznanji. V 6. semestru opravijo študenti strnjeno pedagoško prakso v osnovni šoli (60 ur oziroma 2 ECTS), v 7. semestru v srednji šoli (60 ur oziroma 2 ECTS) in v 8. semestru na nižji glasbeni šoli (60 ur oziroma 2 ECTS).

Kompetence diplomanta
V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Glasbena pedagogika bodo študentje pridobili spodaj navedene splošne kompetence:
 • sposobnost analitičnega mišljenja in kritične presoje, ki je osnova za razumevanje potreb časa in določenega okolja ter za vključevanje v aktualne družbene procese,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • prizadevanje za kakovost,
 • sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in umetniških področij,
 • iniciativnost v osebnem strokovnem napredovanju,
 • poznavanje strukture in problematike pedagoških procesov ter aplikacija teoretičnih znanj in dognanj na omenjena področja,
 • temeljno znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in s pridobivanjem umetniških izkušenj ter z uporabo znanstvenih metod,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • poznavanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju.

PREDSTOJNIK

red. prof. mag. Tomaž Svete


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

izr. prof. Alojz Slavko Kovačič


PREDMETNIK

Zimski semester

Osnove solfeggia
Obvezni
6 ECTS
Osnove dirigiranja
Obvezni
6 ECTS
Elementi glasbenega stavka
Obvezni
6 ECTS
Instrumentalna in komorna igra I - flavta
Izbirni
6 ECTS
Klavir I
Obvezni
3 ECTS
Uvod v metodologijo pedagoškega raziskovanja
Obvezni
3 ECTS
Instrumentalna in komorna igra I - kitara
Izbirni
6 ECTS
Instrumentalna in komorna igra I - klarinet
Izbirni
6 ECTS

Poletni semester

Psihologija
Obvezni
5 ECTS
Solfeggio
Obvezni
5 ECTS
Dirigiranje večglasja
Obvezni
6 ECTS
Glasbeni stavek
Obvezni
5 ECTS
Instrumentalna in komorna igra II - flavta
Izbirni
6 ECTS
Instrumentalna in komorna igra II - kitara
Izbirni
6 ECTS
Instrumentalna in komorna igra II - klarinet
Izbirni
6 ECTS
Klavir II
Obvezni
3 ECTS

Zimski semester

Osnove didaktike
Obvezni
5 ECTS
Obča pedagogika za umetniško področje
Obvezni
5 ECTS
Vokalna polifonija 16. stoletja
Obvezni
4 ECTS
Dirigiranje mladinskega zbora
Obvezni
5 ECTS
Instrumentalni praktikum I - flavta
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum I - kitara
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum I - klarinet
Izbirni
4 ECTS
Klavir III
Obvezni
3 ECTS
Harmonija s solfeggiom
Obvezni
4 ECTS

Poletni semester

Opazovalna praksa - osnove didaktike
Obvezni
3 ECTS
Instrumentalni kontrapunkt
Obvezni
5 ECTS
Dirigiranje skladb J. Gallusa
Obvezni
5 ECTS
Instrumentalni praktikum II - flavta
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum II - kitara
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum II - klarinet
Izbirni
4 ECTS
Praktikum za staro glasbo
Izbirni
4 ECTS
Klavir IV
Obvezni
3 ECTS
Harmonska analiza in slušno zaznavanje akordičnih struktur
Obvezni
6 ECTS

Zimski semester

Uvod v didaktiko glasbe
Obvezni
4 ECTS
Specialna pedagogika
Obvezni
3 ECTS
Oblikoslovje
Obvezni
5 ECTS
Dirigiranje del renesančnih skladateljev
Obvezni
6 ECTS
Glasbila in osnove instrumentacije
Obvezni
5 ECTS
Instrumentalni praktikum III - flavta
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum III - kitara
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum III - klarinet
Izbirni
4 ECTS
Klavir V
Izbirni
3 ECTS

Poletni semester

Didaktika glasbe s prakso na OŠ
Obvezni
8 ECTS
Kompozicijska tehnika 20. stoletja
Obvezni
3 ECTS
Dirigiranje sodobnih del
Obvezni
5 ECTS
Partiturna igra
Obvezni
3 ECTS
Zgodovina glasbe I
Obvezni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum IV - flavta
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum IV - kitara
Izbirni
4 ECTS
Instrumentalni praktikum IV - klarinet
Izbirni
4 ECTS
Klavir VI
Obvezni
3 ECTS

Zimski semester

Didaktika glasbe s prakso na SŠ
Obvezni
6 ECTS
Akustika
Obvezni
6 ECTS
Generalni bas in improvizacija
Obvezni
4 ECTS
Zgodovina glasbe II
Obvezni
6 ECTS
Vodenje ansamblov
Izbirni
4 ECTS
Igra na Orffova glasbila
Izbirni
4 ECTS

Poletni semester

Retorika in komunikacija
Izbirni
5 ECTS
Otrok v skupini vrstnikov
Izbirni
5 ECTS
Delo s starši
Izbirni
5 ECTS
Scenografija in lutke
Izbirni
5 ECTS
Didaktika glasbe s prakso na GŠ
Obvezni
7 ECTS
Zgodovina novejše glasbe
Obvezni
8 ECTS
Zbor
Obvezni
5 ECTS
Razrednik in razredni management
Izbirni
5 ECTS

Zapri