Preskoči na vsebino

1. stopnja

1. stopnja: ŠPORTNO TRENIRANJE


Pridobljen strokovni naziv: diplomirani športni trener/trenerka (VS)
Skrajšana oblika: dipl. šp. tren. (VS)

Število let: 3
Število semestrov: 6
ECTS: 180Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu,
c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti ter predložiti vsaj eno od naštetih dokazil:
a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali
b) dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali
c) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni panogi.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
– splošni učni uspeh pri maturi / poklicni maturi / zaključnem izpitu 40% točk
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk
– preizkus motoričnih sposobnosti 30% točk

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje iz prvega v 2. letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 42 ECTS iz nabora predmetov prvega letnika.

Pogoji za napredovanje iz drugega v 3. letnik

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti vse študijske obveznosti iz prvega letnika (zbrati 60 ECTS) ter študijske obveznosti v obsegu najmanj (nadaljnjih) 42 ECTS iz drugega letnika.

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje opravijo študentje v šestem semestru študija v skupnem obsegu 12 ECTS točk, kar znaša znotraj tretjega letnika 20% ECTS točk, skupaj v treh letih pa 6,7 % delež točk. Praktično usposabljanje poteka v športnem klubu, glede na izbrano športno panogo. Študent na praktičnem usposabljanju ob pomoči mentorja in nosilca izbrane športne panoge načrtuje program svojega dela, ga izvaja in s pomočjo dnevnika prakse preverja uspešnost svojega dela. Uspešno opravljeno praktično usposabljanje je pogoj za dokončanje študija. Študenti, ki lahko dokumentirano izkažejo vsaj dvoletno redno in uspešno delo in so strokovno usposobljeni na področju športnega treniranja v zadnjih petih letih, bodo lahko na podlagi ustreznih dokazil uveljavili polovico (6 ECTS) v programu predvidene prakse.

Kompetence diplomanta
V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Športno treniranje bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:
 • sintetično-analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • uporaba znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost,
 • splošna razgledanost, temeljna sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij,
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja,
 • občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost,
 • temeljna informacijska pismenost, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti v športu.

PREDMETNIK

Zimski semester


Poletni semester

Zimski semester


Poletni semester

Zimski semester


Poletni semester

Zapri