Preskoči na vsebino

1. stopnja

1. stopnja: ŠPORTNO TRENIRANJE


Pridobljen strokovni naziv: diplomirani športni trener/trenerka (VS)
Skrajšana oblika: dipl. šp. tren. (VS)

Število let: 3
Število semestrov: 6
ECTS: 180Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu,
c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti ter predložiti vsaj eno od naštetih dokazil:
a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali
b) dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali
c) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni panogi.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
– splošni učni uspeh pri maturi / poklicni maturi / zaključnem izpitu 40% točk
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30% točk
– preizkus motoričnih sposobnosti 30% točk

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje iz prvega v 2. letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 42 ECTS iz nabora predmetov prvega letnika.

Pogoji za napredovanje iz drugega v 3. letnik

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti vse študijske obveznosti iz prvega letnika (zbrati 60 ECTS) ter študijske obveznosti v obsegu najmanj (nadaljnjih) 42 ECTS iz drugega letnika.

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje opravijo študentje v šestem semestru študija v skupnem obsegu 12 ECTS točk, kar znaša znotraj tretjega letnika 20% ECTS točk, skupaj v treh letih pa 6,7 % delež točk. Praktično usposabljanje poteka v športnem klubu, glede na izbrano športno panogo. Študent na praktičnem usposabljanju ob pomoči mentorja in nosilca izbrane športne panoge načrtuje program svojega dela, ga izvaja in s pomočjo dnevnika prakse preverja uspešnost svojega dela. Uspešno opravljeno praktično usposabljanje je pogoj za dokončanje študija. Študenti, ki lahko dokumentirano izkažejo vsaj dvoletno redno in uspešno delo in so strokovno usposobljeni na področju športnega treniranja v zadnjih petih letih, bodo lahko na podlagi ustreznih dokazil uveljavili polovico (6 ECTS) v programu predvidene prakse.

Kompetence diplomanta
V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Športno treniranje bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:
 • sintetično-analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • uporaba znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost,
 • splošna razgledanost, temeljna sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij,
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja,
 • občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost,
 • temeljna informacijska pismenost, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti v športu.

PREDMETNIK

Zimski semester

Didaktično-pedagoške osnove športna
Obvezni
6 ECTS
Psihologija športa
Obvezni
6 ECTS
Družboslovni vidiki športa
Obvezni
6 ECTS
Metodologija raziskovanja v športu
Obvezni
6 ECTS
Informacijsko komunikacijska tehnologija in šport
Obvezni
6 ECTS

Poletni semester

Razvojna psihologija
Obvezni
6 ECTS
Osnove fiziologije človeka
Obvezni
6 ECTS
Funkcionalna anatomija
Obvezni
6 ECTS
Prehrana športnikov
Obvezni
6 ECTS
Angleščina za športne trenerje
Izbirni
6 ECTS

Zimski semester

Fiziologija športa
Obvezni
6 ECTS
Športna masaža
Obvezni
6 ECTS
Medicina športa in športne poškodbe
Obvezni
6 ECTS
Osnove gibanja
Obvezni
6 ECTS
Jadranje I
Izbirni
12 ECTS
Veslanje I
Izbirni
12 ECTS
Uvod v kineziologijo
Obvezni
6 ECTS
Kolesarstvo II
Izbirni
12 ECTS
Nordijsko smučanje in nordijska hoja I
Izbirni
12 ECTS
Nordijsko smučanje in nordijska hoja II
Izbirni
12 ECTS
Hokej na ledu I
Izbirni
12 ECTS
Hokej na ledu II
Izbirni
12 ECTS

Poletni semester

Biomehanika I
Obvezni
6 ECTS
Teorija športnega treniranja I
Obvezni
6 ECTS
Odbojka I
Izbirni
12 ECTS
Košarka I
Izbirni
12 ECTS
Nogomet I
Izbirni
12 ECTS
Rokomet I
Izbirni
12 ECTS
Športna gimnastika I
Izbirni
12 ECTS
Alpsko smučanje I
Izbirni
12 ECTS
Plavanje I
Izbirni
12 ECTS
Atletika I
Izbirni
12 ECTS
Fitnes I
Izbirni
12 ECTS
Planinstvo in alpinizem I
Izbirni
12 ECTS
Judo I
Izbirni
12 ECTS
Karate I
Izbirni
12 ECTS
Tenis I
Izbirni
12 ECTS
Odbojka II
Izbirni
12 ECTS
Košarka II
Izbirni
12 ECTS
Nogomet II
Izbirni
12 ECTS
Rokomet II
Izbirni
12 ECTS
Športna gimnastika II
Izbirni
12 ECTS
Alpsko smučanje II
Izbirni
12 ECTS
Plavanje II
Izbirni
12 ECTS
Atletika II
Izbirni
12 ECTS
Fitnes II
Izbirni
12 ECTS
Planinstvo in alpinizem II
Izbirni
12 ECTS
Judo II
Izbirni
12 ECTS
Karate II
Izbirni
12 ECTS
Tenis II
Izbirni
12 ECTS
Športne aktivnosti v naravi
Izbirni
6 ECTS
Športni managment
Izbirni
6 ECTS
Gibalna aktivnost in zdravje
Izbirni
6 ECTS
Joga v športu
Izbirni
6 ECTS
Jadranje II
Izbirni
12 ECTS
Veslanje II
Izbirni
12 ECTS
Kolesarstvo I
Izbirni
12 ECTS

Zimski semester

Teorija športnega treniranja II
Obvezni
6 ECTS
Karate I
Izbirni
12 ECTS
Akrobatika
Izbirni
6 ECTS
Pravo v športu
Izbirni
6 ECTS
Zgodovina športa
Izbirni
6 ECTS
Klasična masaža v športu
Izbirni
6 ECTS
Jadranje I
Izbirni
12 ECTS
Veslanje I
Izbirni
12 ECTS
Merjenje v športu
Izbirni
6 ECTS
Kolesarstvo I
Izbirni
12 ECTS
Kolesarstvo II
Izbirni
12 ECTS
Nordijsko smučanje in nordijska hoja I
Izbirni
12 ECTS
Nordijsko smučanje in nordijska hoja II
Izbirni
12 ECTS
Hokej na ledu I
Izbirni
12 ECTS
Hokej na ledu II
Izbirni
12 ECTS

Poletni semester

Filozofija športa
Obvezni
6 ECTS
Merjenje v športu
Obvezni
6 ECTS
Praktično usposabljanje I
Obvezni
6 ECTS
Praktično usposabljanje II
Obvezni
6 ECTS
Odbojka I
Izbirni
12 ECTS
Košarka I
Izbirni
12 ECTS
Nogomet I
Izbirni
12 ECTS
Rokomet I
Izbirni
12 ECTS
Športna gimnastika I
Izbirni
12 ECTS
Alpsko smučanje I
Izbirni
12 ECTS
Plavanje I
Izbirni
12 ECTS
Atletika I
Izbirni
12 ECTS
Fitnes I
Izbirni
12 ECTS
Planinstvo in alpinizem I
Izbirni
12 ECTS
Judo I
Izbirni
12 ECTS
Tenis I
Izbirni
12 ECTS
Odbojka II
Izbirni
12 ECTS
Košarka II
Izbirni
12 ECTS
Nogomet II
Izbirni
12 ECTS
Rokomet II
Izbirni
12 ECTS
Športna gimnastika II
Izbirni
12 ECTS
Alpsko smučanje II
Izbirni
12 ECTS
Plavanje II
Izbirni
12 ECTS
Atletika II
Izbirni
12 ECTS
Fitnes II
Izbirni
12 ECTS
Planinstvo in alpinizem II
Izbirni
12 ECTS
Judo II
Izbirni
12 ECTS
Karate II
Izbirni
12 ECTS
Komunikacija v športu
Izbirni
6 ECTS
Tenis II
Izbirni
12 ECTS
Psihična priprava športnika
Izbirni
6 ECTS
Jadranje II
Izbirni
12 ECTS
Veslanje II
Izbirni
12 ECTS
Diplomsko delo
Obvezni
6 ECTS
Animacija športnih dejavnosti v turizmu
Izbirni
6 ECTS

Zapri