Preskoči na vsebino

1. stopnja

1. stopnja: RAZREDNI POUK


Pridobljen strokovni naziv: profesor/profesorica razrednega pouka (UN)
Skrajšana oblika: prof. raz. pouka (UN)

Število let: 4
Število semestrov: 8
ECTS: 240Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Razredni pouk, 1. stopnja, se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo ob končani srednji šoli preizkus glasbenih sposobnosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati z opravljeno maturo oz. zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995, izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi/zaključnem izpitu 60 % točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 40 % točk
Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi študijske obveznosti v obsegu najmanj 48 ECTS, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje I, Praktično usposabljanje II ter Pedagogiko.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse izpite iz 1. letnika, ter zbere najmanj 52 ECTS iz 2. letnika, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje III, Didaktiko, Izbrana poglavja iz športa, Vokalno-instrumentalni pouk I, Vokalno-instrumentalni pouk II, Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnike ter Temeljne likovnopedagoške vsebine.

Pogoji za napredovanje v 4. letnik

Študent napreduje v 4. letnik, če opravi vse izpite iz 1. in 2. letnika, ter zbere najmanj 48 ECTS iz 3. letnika, od tega mora obvezno opraviti Praktično usposabljanje IV, Glasbeno pedagoški praktikum, Didaktiko naravoslovja in tehnike I, Didaktiko glasbene umetnosti I, Didaktiko likovne umetnosti I in Didaktiko športa I.

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje oz. pedagoška praksa v univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk, 1. stopnja, je ena od študijskih obveznosti študentov vseh letnikov. Obstajajo štiri oblike prakse, in sicer: opazovalna, integrirana, vodena in strnjena oblika, ki se spiralno nadgrajujejo in povezujejo tekom celotnega izobraževanja v našem programu. Temeljni cilj te študijske oblike je povezovanje teoretičnih izhodišč z empiričnimi refleksivnimi izkušnjami avtentičnih situacij.

Kompetence diplomanta
V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja,
 • občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost,
 • sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje,
 • občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije,
 • razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov.

PREDSTOJNICA

izr. prof. dr. Polonca Šek


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

red. prof. dr. Vlasta Hus


PREDMETNIK

Zimski semester

Pedagogika
Obvezni
7 ECTS
Razvojna psihologija s poudarkom na srednjem otroštvu
Obvezni
6 ECTS
Informacijsko-komunikacijska tehnologija
Obvezni
4 ECTS
Branje
Obvezni
3 ECTS
Uvod v metodologijo pedagoškega raziskovanja
Obvezni
4 ECTS
Etični in sociološki vidiki izobraževanja
Obvezni
3 ECTS
Praktično usposabljanje I
Obvezni
3 ECTS

Poletni semester

Psihologija v izobraževanju
Obvezni
3 ECTS
Specialna pedagogika
Obvezni
5 ECTS
Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - fizika
Obvezni
5 ECTS
Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - biologija
Obvezni
5 ECTS
Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - kemija
Obvezni
5 ECTS
Tuji jezik za učitelje razrednega pouka
Obvezni
4 ECTS
Praktično usposabljanje II
Obvezni
3 ECTS

Zimski semester

Didaktika
Obvezni
5 ECTS
Splošna književnost
Obvezni
4 ECTS
Vokalno-instrumentalni pouk I
Obvezni
3 ECTS
Izbrana poglavja iz družboslovnih znanosti - geografija
Obvezni
4 ECTS
Izbrana poglavja iz družboslovnih znanosti - zgodovina
Obvezni
4 ECTS
Slovenski jezik I
Obvezni
7 ECTS
Praktično usposabljanje III
Obvezni
3 ECTS

Poletni semester

Matematika za učitelje razrednega pouka
Obvezni
8 ECTS
Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnike
Obvezni
3 ECTS
Družboslovni pedagoški praktikum
Obvezni
3 ECTS
Vokalno-instrumentalni pouk II
Obvezni
3 ECTS
Temeljne likovnopedagoške vsebine
Obvezni
3 ECTS
Izbrana poglavja iz športa
Obvezni
3 ECTS
Slovenski jezik II
Obvezni
7 ECTS

Zimski semester

Mladinska književnost
Obvezni
4 ECTS
Glasbeni pedagoški praktikum
Obvezni
3 ECTS
Didaktika naravoslovja in tehnike I
Obvezni
5 ECTS
Didaktika spoznavanja okolja in družbe I
Obvezni
5 ECTS
Didaktika matematike I
Obvezni
5 ECTS
Astronomija
Izbirni
4 ECTS
Smučanje in šola v naravi
Izbirni
4 ECTS
Likovna kultura
Izbirni
4 ECTS
Dramatizacija pri pouku tujega jezika na razredni stopnji osnovne šole
Izbirni
4 ECTS

Poletni semester

Didaktika slovenskega jezika in književnosti I
Obvezni
5 ECTS
Praktično usposabljanje IV
Obvezni
6 ECTS
Didaktika glasbene umetnosti I
Obvezni
5 ECTS
Didaktika likovne umetnosti I
Obvezni
5 ECTS
Didaktika športa I
Obvezni
5 ECTS
Šolski vrt in trajnostna pridelava hrane
Izbirni
4 ECTS
Prometna vzgoja
Izbirni
4 ECTS

Zimski semester

Didaktika slovenskega jezika in književnosti II
Obvezni
4 ECTS
Didaktika matematike II
Obvezni
4 ECTS
Didaktika naravoslovja in tehnike II
Obvezni
4 ECTS
Didaktika glasbene umetnosti II
Obvezni
4 ECTS
Didaktika likovne umetnosti II
Obvezni
4 ECTS
Didaktika športa II
Obvezni
4 ECTS
Praktično usposabljanje V
Obvezni
6 ECTS

Poletni semester

Didaktika spoznavanja okolja in družbe II
Obvezni
4 ECTS
Praktično usposabljanje VI
Obvezni
6 ECTS
Sistemska dinamika
Obvezni
6 ECTS
Dejavnosti izven učilnice pri pouku spoznavanje okolja in družbe
Izbirni
4 ECTS
Retorika in komunikacija
Izbirni
5 ECTS
Otrok v skupini vrstnikov
Izbirni
5 ECTS
Delo s starši
Izbirni
5 ECTS
Scenografija in lutke
Izbirni
5 ECTS
Zbor
Izbirni
5 ECTS
Didaktika književnosti v novih medijih
Izbirni
4 ECTS
Razrednik in razredni managment
Izbirni
5 ECTS

Zapri